Реферат - ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ И ЗАРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ИЗ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ И ЗАРАДА СТЕЧАЈНОГ

 

УПРАВНИКА ИЗ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА

 

ПО ОСНОВУ НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 

 

 

 

 

ДОБРИВОЈЕ ПЕТРОВИЋ, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК,

E mail: petrovicsd@open.telekom.rs

 

 

САДРЖАЈ

 

Р. бр.

Наслов

Страна

I.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

2

II.

ПРИХОДИ

2

III.

РАСХОДИ – ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ

4

IV.

ОБРАЧУН ДОБИТКА, ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВЛАСНИКА

25

V.

ОБРАЧУН НЕТО ЗАРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА – ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

30

VI.

ЗАКЉУЧАК

31

VII.

ПРОПИСИ

32

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ И ЗАРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

ИЗ  ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 

 

I.  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

 

Циљ овог рада је да прикаже све финансијске расходе које стечајни управник у обављању своје делатности у оквиру предузетничке радње, мора да плати из остварене награде, као и да се изврши обрачун зараде стечајног управника.

 

За израду реферата су коришћени бројни закони и други прописи из рачуноводствене, пореске и других области, чији се попис налази у прилогу реферата и чини његов саставни део.

٭

Чланом 25 став 2 Закона о стечају је предвиђено да се у Именик стечајних управника уписују лица која су, осим лиценце за обављање послова стечајног управника, доставила доказ  о постојању обавезног осигурања од професионалне одговорности за текућу годину и која су се регистровала као предузетници или су чланови друштва лица.

Чланом 1 Закона о приватном предузетницима је предвиђено да приватни предузетник самостално обавља делатност, под условима и на начин предвиђен овим законом.

Приватни предузетник јесте физичко лице које, ради стицања добити, оснива радњу и самостално обавља делатност.

Чланом 7 Закона о приватним предузетницима је предвиђено да за обавезе које проистекну у обављању делатности предузетничке радње, оснивач одговара целокупном својом имовином. У смислу одговорности, имовина која служи физичком лицу у обављању делатности неодвојива је од његове личне (приватне) имовине.

Законом није предвиђено колика је минимална вредност имовине којом приватни предузетник одговара за обавезе које проистекну из обављања делатности.

 

 

II. ПРИХОДИ

 

У обављању послова стечајног управника приватни предузетник остварује приходе из средстава стечајног дужника која су одобрена од стечајног судије и поверилаца на име награде за рад.

Чланом 34 Закона о стечају је предвиђено да стечајни управник има право на награду за свој рад и накнаду стварних трошкова. Коначну висину награде, као и накнаде, одређује стечајни судија у време закључења стечајног поступка, узимајући у обзир обим послова, вредност стечајне масе и пословне резултате стечајног управника, у складу са основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова.

До одређивања коначне висине награде и накнаде, стечајни судија решењем које се доставља стечајном управнику и одбору поверилаца одређује прелиминарну висину награде стечајном управнику.

Прелиминарна висина награде се може одредити у проценту од укупне вредности стечајне масе. Ако се накнадно, с обзиром на даљи ток стечајног поступка, покаже да је тако одређена прелиминарна висина награде несразмерно висока или ниска, стечајни судија је може, на предлог стечајног управника или одбора поверилаца, смањити или повећати.  Против решења о прелиминарној висини награде није дозвољена  жалба.

Стечајни управник може у току стечајног поступка, а пре коначне исплате награде и накнаде, тражити да му се унапред исплати део накнаде или награде. Стечајни судија може решењем одобрити месечни износ награде и накнаде трошкова стечајном управнику, који мора бити сразмеран дужностима и резултатима рада стечајног управника.

 

Чланом 10 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника је предвиђено да одбор поверилаца може до дана одржавања завршног рочишта донети одлуку да из средстава предвиђених за намирење свих стечајних поверилаца стечајном управнику додели додатну награду. 

Стечајни судија у том случају одобрава исплату додатне награде.

 

Чланом 11 истог Правилника је предвиђено да одбор поверилаца, односно разлучни поверилац може стечајном судији поднети образложен захтев за умањење награде, у року од осам дана од дана увида у захтев стечајног управника за исплату награде. 

Стечајни судија доноси одлуку у року од осам дана од дана пријема захтева стечајног управника за исплату награде, којом сразмерно умањује награду утврђену ако на несумњив начин утврди да је стечајни управник својим радњама у значајној мери оштетио интересе поверилаца.

 

Пример:

Решењем стечајног судије или правоснажним решењем о деоби одређена је награда стечајном управнику у бруто износу од 5.000.000,00 (пет милиона) динара. Стечајни управник ће награду исплатити са текућег рачуна стечајног дужника, а у корист текућег рачуна предузетничке радње чији је оснивач.

Овом уплатом, уколико је целокупан износ уплаћен у року од годину дана, предузетничка радња је остварила приход који је предмет опорезивања по члану 3 Закона о порезу на додату вредност.

Чланом 8 истог Закона је предвиђено да је порески обвезник лице које самостално обавља промет добара и услуга, у оквиру обављања делатности. Предузетник је дужан да обрачуна и уплати порез на додату вредност у складу са чланом 33 истог Закона, а у року предвиђеном Законом.

Чланом 17 истог Закона је предвиђено да је пореска основица износ накнаде коју обвезник прима или треба да прими у коју није урачунат порез на додату вредност (у даљем тексту ПДВ). Општа стопа овог пореза је 20%.

 

Пошто је износ награде исказан у бруто износу, на износ награде од 5.000.000,00 динара се примењује прерачуната стопа ПДВ  која се израчунава на следећи начин:  

 

(100 x 20) / (100+20) = 16,6667 %.

 

Обрачунати ПДВ износи 833.335,00 динара, а остатак награде у износу од 4.166.665,00 динара служи за подмирење свих остварених трошкова и расхода и остваривање добити предузетника - стечајног управника. 

 

У рачуноводству предузетничке радње ова уплата, обрачун и исплата ПДВ се књижи на следећи начин:

 

Износ уплате награде на текући рачун предузетничке радње се књижи на терет рачуна 2410 – текући рачун, а у корист рачуна 6122 – Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту. Износ обрачунатог ПДВ се књижи на терет рачуна 6122 – Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту, а у корист рачуна 4700 – Обавезе ПДВ по издатим рачунима пореског обвезника за промет добара и услуга по општој стопи. Плаћање ПДВ са текућег рачуна се књижи на терет рачуна 4700 – Обавезе ПДВ по издатим рачунима пореског обвезника за промет добара и услуга по општој стопи, а у корист рачуна 2410 – Текући рачун.

 

Књижење:

Р. бр

        Рачун

ОПИС

 

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

1.

 

 

2410

 

Tекући рачун

5.000.000,00

 

 

6122

Приходи од вршења услуга

 

5.000.000,00

 

За обрачунату и уплаћену

награду

 

 

 

2.

 

6122

 

Приходи од вршења услуга

833.335,00

 

 

 

4700

Обавезе по основу ПДВ

 

 

 

833.335,00

 

За обрачунати ПДВ

 

 

3.

4700

 

Обавезе по основу ПДВ

833.335,00

 

2410

Текући рачун

 

833.335,00

 

За уплаћени ПДВ

 

 

 

 

III. РАСХОДИ – ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ

 

РАСХОДИ:

Према међународним рачуноводственим стандардима расходи су сва смањења економских користи у току обрачунског периода настала у облику одлива или смањења имовине, а повећању обавеза, што за последицу има смањење сопственог капитала или нето имовине.

 

ИЗДАЦИ:

Појам издаци везан је по правилу за издавање или одливање новчаних средстава у пословне сврхе. Појам издаци је у функционалној зависности издавања новца, готовинског или безготовинског, а не од настанка трошкова, као и обавеза, које тек треба измирити исплатом на одговарајући начин. Издаци могу да претходе или следе појави трошкова као и обавеза. Сваки издатак је усмерен циљу доношења користи у истом или накнадном обрачунском периоду у коме је издатак настао. Будући да користи не морају настати у истом обрачунском периоду у коме је издатак настао рачуновође разликују:

1. Издатке од којих се користи очекују у истом обрачунском периоду у коме су издаци

    настали - трошкови

2. Издатке од којих се користи очекују у дужем раздобљу од обрачунског периода у

    коме су издаци настали (набавка основних средстава) и

3. Издатке као излаз новца, а односе се на смањење готовине или новчаних

    еквивалената у облику готовинских или безготовинских исплата. Они могу, али и не

    морају да имају карактер трошкова што зависи од тога да ли су настали у вези са

    стварањем производа и услуга.

 

ТРОШКОВИ:

Трошкови представљају вредност утрошених елемената у процесу производње односно вршења услуга. Како се вредност изражава ценом, трошкови су у новцу изражена количина утрошене радне снаге, средстава за рад и предмета рада. Трошкови у најширем смислу су износ плаћен или издат за посебан производ или услугу. Трошкови су издаци у вези са текућим процесом рада од којих се корист (приход) очекује до завршетка пословног периода,  односно до краја године.

 

Годишњи расходи - финансијски издаци, односно трошкови предузетничке радње која је регистрована да би стечајни управник могао да буде уписан у регистар активних стечајних управника се јављају једном - приликом оснивања, или једном у години, а већина трошкова се плаћа месечно. Ради јаснијег исказивања укупних годишњих трошкова, исти су разврстани у две групе и то:

 

 

А – ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ОСНИВАЊА ИЛИ

ЈЕДАНПУТ ГОДИШЊЕ

 

 1.  Трошкови оснивања предузетничке радње,
 2.  Трошкови осигурања стечајног управника од професионалне одговорности,
 3.  Трошкови набавке канцеларијског намештаја  и компјутера,
 4.  Трошкови набавке софтвера или легализације постојећег,
 5.  Трошкови обнављања лиценце стечајног управника,
 6.  Трошкови адвокатских услуга.

 

Б – ТРОШКОВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА ПЛАЋА МЕСЕЧНО

 

 1.  Трошкови закупа пословног простора (уколико предузетничка радња нема   

       пословни простор у власништву),

 1.  Трошкови канцеларијског материјала,
 2.  Трошкови одржавања  пословног простора и средстава за рад,
 3.  Трошкови одржавања софтвера,
 4.  Трошкови закупа возила за потребе обављања делатности,
 5.  Трошкови горива и мазива,
 6.  Трошкови електричне енергије,
 7.  Трошкови  комуналних услуга,
 8.  ПТТ трошкови,
 9.  Трошкови платног промета,
 10.  Трошкови зарада  запослених лица,
 11.  Трошкови превоза за долазак и повратак са рада запослених лица,
 12.  Накнада трошкова за службена путовања,
 13.  Tрошкови стручног усавршавања,
 14.  Трошкови за коришћење и одржавање система за аутоматизовано вођење  

       стечајних поступака и електронско извештавање,

 1.  Трошкови осигурања имовине и запослених лица од последица несрећног  

 случаја,

 1.  Трошкови репрезентације,
 2.  Трошкови рекламе и пропаганде,
 3.  Такса за истицање фирме (од 01.10.2012. године ова такса је укинута), 
 4.  Доприноси по решењу Пореске управе за социјално осигурање,
 5.  Порез на добит предузетничке радње и
 6.  Порез на доходак грађана на добит коју је власник исплатио са текућег 

      рачуна на свој лични рачун.

   

 

А – ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ОСНИВАЊА ИЛИ

ЈЕДАНПУТ ГОДИШЊЕ

 

1. ТРОШКОВИ ОСНИВАЊА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

 

Физичко лице које хоће да оснује предузетничку радњу подноси захтев за регистрацију Агенцији за привредне регистре и плаћа следеће трошкове:

 -  административне таксе за подношење захтева АПР,

 -  судске таксе за депоновање овлашћеног потписа оснивача и

 -  рачун за израду печата и штамбиља.

 

Приликом подношења захтева за регистрацију предузетничке радње плаћа се административна такса. За депоновање потписа оснивача који је овлашћено лице за заступање предузетничке радње плаћа се судска такса. Када оснивач предузетничке радње добије Решење о регистрацији из Агенције за привредне регистре приступа изради печата и штамбиља. Оснивач мора да плати израду печата и штамбиља радњи овлашћеној за израду истих.

 

Пример:

Оснивач предузетничке радње је уплатио:

- износ од 5.100,00 динара на име накнаде уз захтев за регистрацију предузетничке

  радње у АПР,

- износ од 3.000,00 за судске таксе и

- износ од 2.500,00 за израду печата.

После отварања текућег рачуна и остварених прихода извршена је исплата готовине оснивачу предузетничке радње.

У књиговодству предузетничке радње трошкови се књиже на терет рачуна 5591 – Таксе административне, судске и регистрационе и рачуна 5399 – Трошкови осталих услуга, а у корист рачуна 4293 – Остале краткорочне финансијске обавезе за позајмице оснивача.

Када се изврши исплата са текућег рачуна предузетничке радње, књижи се на терет рачуна 4293 – Остале краткорочне финансијске обавезе за позајмице оснивача, а у  корист  рачуна 2410 – Текући рачун.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

1.

 

 

5591

 

Таксе - административне

8.100,00

  

 

 

4293

Остале краткорочне финансијске обавезе

 

8.100,00

 

За уплату административне и судске  таксе

 

 

2.

5399

 

Трошкови осталих услуга за израду печата

2.500,00

 

4293

Остале краткорочне финансијске обавезе

 

2.500,00

 

За израду печата и штамбиља

 

 

3. 

 

 

4293

 

Остале краткорочне финансијске обавезе

10.600,00

 

 

2410

Текући рачун

 

10.600,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

2. ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

 

Стечајни управник је дужан, уколико жели да буде уписан у именик активних стечајних управника, да осим лиценце за обављање послова стечајног управника, у своје име и за свој рачун закључи, са осигуравајућим друштвом, у складу са чланом 25 Закона о стечају, уговор о обавезном осигурању од професионалне одговорности. Чланом 30 Закона о стечају предвиђено је да осигурана сума износи најмање 30.000,00 Eур-а у динарској противвредности на дан закључења уговора, за све ризике повезане са обављањем послова стечајног управника.

Трошкови премије осигурања од професионалне одговорности се књиже на терет рачуна 5522 – Трошкови премије осигурања од професионалне одговорности, a у корист рачуна  4330 – Добављачи у земљи. Плаћање рачуна се књижи на терет рачуна  4330 – Добављачи у земљи,  a у корист рачуна  2410 –  Текући рачун.

 

Пример:

Приватни предузетник - стечајни управник je добио рачун од осигуравајућег друштва за премију осигурања од професионалне одговорности на износ од 20.000,00 динара. Рачун је плаћен са текућег рачуна предузетничке радње.

 

Књижење:

Р

бр.

Рачун

ОПИС

 

                Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

1.

 

 

5522

 

Tрошкови осигурања

20.000,00

 

 

 

 

 

 

 

4330

Добављачи у земљи

 

20.000,00

 

По рачунима за осигурање

 

 

 

 

 

2.

 

 

4330

 

Добављачи у земљи

20.000,00

 

 

 

 

 

2410

Tекући рачун

 

20.000,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

 

 

3. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ

НАМЕШТАЈА И КОМПЈУТЕРА

 

Да би предузетничка радња могла да обавља делатност предузетник мора да обезбеди услове за обављање исте. Пре свега, стечајни управник мора да обезбеди пословни простор, а потом да изврши набавку канцеларијског намештаја, телефакса, фотокопир апарата, компјутера и одговарајућег софтвера.

 

Издаци за набавку канцеларијског намештаја и опреме, према члану 10 Закона о порезу на добит правних лица, се исказују у рачуноводству на рачунима сталних средстава, ако је век средстава дужи од годину дана и ако је појединачна набавна вредност у време набавке  већа од просечне месечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији (РС) која је у 2011. години износила:

 

- за јануар                 47.382,00 динара                (Сл. Гласник РС број 13/2011)

- за фебруар            49.394,00 динара                (Сл. Гласник РС број 21/2011)

- за март                    49.633,00 динара                (Сл. Гласник РС број 28/2011)

- за април                 54.532,00 динара                (Сл. Гласник РС број 36/2011)

- за мај                       49.064,00 динара                (Сл. Гласник РС број 47/2011)

- за јун                        54.616,00 динара                (Сл. Гласник РС број 55/2011)

- за јул                        54.164,00 динара                (Сл. Гласник РС број 63/2011)

- за август                 53.285,00 динара                (Сл. Гласник РС број 71/2011)

- за септембар         53.838,00 динара                (Сл. Гласник РС број 80/2011)

- за октобар              52.944,00 динара                (Сл. Гласник РС број 89/2011)

- за новембар          53.239,00 динара                (Сл. Гласник РС број 99/2011)

- за децембар          61.116,00 динара                (Сл. Гласник РС број 6/2012).

 

Набавна вредност по рачуну за набавку опреме се књижи у рачуноводству на терет рачуна 0231 – Канцеларијска опрема (намештај, рачунари, фотокопир апарати, телефонске централе), а у корист рачуна 4330 – Добављачи у земљи. Уколико је појединачна набавна вредност канцеларијске опреме нижа од просечне бруто зараде у Републици СРбији набавна вредност се књижи на терет рачуна 5120 – Трошкови осталог материјала.

 

Пример:

Оснивач предузетничке радње је извршио набавку следеће канцеларијске опреме по набавној вредности и то:

 

Кол.             Опис                                                         Цена                       Укупно динара

 2       канцеларијски сто                                        20.000,00                           40.000,00  

 2       канцеларијска столица                                10.000,00                           20.000,00

 1       сточић                                                             8.000,00                             8.000,00

 1       П С рачунар, монитор                                  50.000,00                           50.000,00

 1       штампач, факс,                                             40.000,00                           40.000,00

 1       телефон                                                          5.000,00                             5.000,00

                         УКУПНО:                                                                                 163.000,00

 

Из  датог прегледа се види да су појединчне вредности набављене опреме мање од просечне бруто зараде па се целокупан износ може прокњижити на терет трошкова предузетничке радње.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

ОПИС

 

                Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

1.

 

 

 

5120

 

Tрошкови набављене опреме

163.000,00

 

 

 

 

 

 

4330

Добављачи у земљи

 

163.000,00

 

 

По рачунима за набавку опреме

 

 

 

 

2.

 

 

 

4330

 

Добављачи у земљи

163.000,00

 

 

 

 

2410

Tекући рачун

 

163.000,00

 

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

 

 

4. ТРОШКОВИ  НАБАВКЕ СОФТВЕРА ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ

 

Предузетничке радње обично не купују скуп софтвер, али морају да поседују основне рачунарске програме који ће им омогућити различите информације, обрачуне, текстове, вођење књиговодства итд. Услуге за увођење и измене на постојећим програмима врше овлашћене радње или лица.

Уколико је вредност увођења софтвера нижа од бруто зараде у Републици Србији трошкови се књиже на терет рачуна 5507 – Трошкови услуга за увођење и измене постојећих програма за рачунаре, а у корист рачуна 4330 – Добављачи у земљи.

 

Пример:

Предузетничка радња је инсталирала програм за вођење књиговодства и од овлашћене радње добила рачун у износу од 50.000,00 динара (радња није у систему ПДВ). Рачун је исплаћен са текућег рачуна.

 

Књижење:

Р.

бр

Рачун

ОПИС

 

                Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

 

1.

 

 

5507

 

Tрошкови увођења програма  на рачунару

50.000,00

 

 

 

 

 

 

 

4330

Добављачи у земљи

 

50.000,00

 

По рачунима за набавку софтвера

 

 

 

 

 

2.

 

 

4330

 

Добављачи у земљи

50.000,00

 

 

 

 

 

2410

Tекући рачун

 

50.000,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

 

 

5. ТРОШКОВИ ОБНАВЉАЊА ЛИЦЕНЦЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 

По члану 19 Закона о стечају стечајни управник води послове и заступа стечајног дужника, а има статус службеног лица у смислу одредби Кривичног законика којима се регулише положај службеног лица.

Члан 23 Закона о стечају предвиђа да стечајни управник у обављању својих послова мора да поседује лиценцу, коју према Закону о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту АЛСУ) иста издаје у форми решења. Захтев за издавање лиценце се подноси  најкасније у року од годину дана од полагања стручног испита.

Закон ограничава важност лиценце на период од три године, с тим што се она може и обновити. Лиценца се обнавља, по захтеву стечајног управника упућеног АЛСУ, најраније 3 месеца пре истека рока важности лиценце.

 

По одредбама члана 24 Закона о стечају, стечајни управник може обновити лиценцу ако:

 1. испуњава услове за издавање лиценце прописане овим законом;
 2. приложи доказ да је у последње две године обављао послове стечајног управника или друге стручне послове везене за стечајни поступак;
 3. је у претходном периоду важности лиценце савесно обављао послове стечајног управника у складу са овим законом, националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике;
 4. приложи доказ о уплати накнаде за обнављање лиценце чија је висина прописана тарифом о одређивању цена услуга овлашћене организације;
 5. приложи доказ да је измирио све обавезе по основу новчаних казни које му је изрекла овлашћена организација у поступку стручног надзора.

 

По одредбама члана 4 Правилника о начину издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног управника, стечајни управник може обновити лиценцу на писмени захтев који се подноси овлашћеној организацији за издавање лиценце, најкасније 30 дана пре истека важности лиценце уз подношење следећих доказа:

 

 1. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да стечајни управник и даље испуњава услове за издавање лиценце. Ако има одређених промена у том смислу, стечајни управник доставља и доказ о промени у складу са овим правилником,
 2. доказ да је у последње две године обављао послове стечајног управника или друге стручне послове везане за стечајни поступак, а ако није обављао те послове, доказ да је био полазник најмање три стручна семинара или курса годишње на тему спровођења стечајног поступка које организује или признаје овлашћена организација,
 3. изјава да у периоду важења лиценце чије се обнављање тражи није изречена дисциплинска мера, односно изјава о дисциплинским мерама које су у том периоду изречене,
 4. доказ да је измирио све обавезе по основу новчаних казни које му је изрекла овлашћена организација у поступку стручног надзора, ако је таквих обавеза било,
 5.  доказ о уплати накнаде за разматрање захтева и обнављање лиценце утврђене тарифом о одређивању цена услуга овлашћене организације.

 

Износ уплаћене накнаде АЛСУ за обнављање лиценце се књижи на терет рачуна 5506 –  Трошкови накнаде АЛСУ, а на терет рачуна 241 – Текући рачун.

 

Пример:

На основу обрачуна добијеног од АЛСУ о висини накнаде за обнављање лиценце стечајног управника, оснивач предузетничке радње - стечајни управник је извршио уплату исте са текућег рачуна у износу од 40.000,00 динара и за обраду захтева за обнављање лиценце 2.000,00 динара (тарифа бр. 2).

 

Књижење:

Р.

бр

Рачун

ОПИС

 

                Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

1.

 

 

5506

 

Tрошкови накнаде АЛСУ

42.000,00

 

 

 

 

 

 

 

2410

Tекући рачун

 

42.000,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

 

 

6. ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА

 

Приватни предузетник може ангажовати адвоката ради пружања правне помоћи и заступања предузетничке радње у судским споровима.

Трошкови адвокатских услуга се књиже у рачуноводству на терет рачуна 5501 – Трошкови адвокатских услуга, а у корист рачуна 4330 – Добављачи у земљи.

 

Пример:

Приватни предузетник је добио рачун од адвоката М. М. у износу од 20.000,00 динара. Рачун је плаћен  са текућег рачуна предузетничке радње.

 

 

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

1.

 

 

5501

 

Трошкови   адвокатских услуга

20.000,00

 

 

 

 

 

 

 

4330

Добављачи у земљи

 

20.000,00

 

По рачуну за адвокатске услуге

 

 

 

 

 

2.

 

 

4330

 

Добављачи у земљи

20.000,00

 

 

 

 

 

2410

Текући рачун

 

20.000,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

 

  Б – ТРОШКОВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА ПЛАЋА МЕСЕЧНО

 

7. ЗАКУПНИНА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

Да би предузетничка радња могла да обавља делатност предузетник мора да обезбеди услове за обављање исте. Пре свега мора да обезбеди пословни простор. Пословни простор у закуп се може узети од правног (привредног субјекта) или физичког лица. Уколико је пословни простор узет у закуп од привредног субјекта ови трошкови се књиже на терет рачуна 5330 – Трошкови закупа пословног простора и рачуна 2700 – ПДВ у примљеним рачунима по општој стопи, а на терет рачуна 4330 – Добављачи у земљи. Уколико се ради о физичком лицу које је издало у закуп пословни простор, трошкови се књиже на терет рачуна 5259 – Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, а у корист рачуна  4659 – Обавезе према физичким лицима и рачуна 4893 – Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине.

 

Пример:

Предузетничка радња је узела у закуп пословни простор у коме обавља канцеларијске послове од предузећа „М.Л.“ и примила је рачун на износ од 12.000,00 динара. У цену је урачунат ПДВ од 20% у износу од 2.000,00 динара. Рачун је плаћен са текућег рачуна.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

 

              Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

 

1.

 

 

 

5330

 

Трошкови закупа

10.000,00

 

 

 

2700

 

ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи

2.000,00

 

 

 

 

4330

Добављачи у земљи за примљену

фактуру добављача

 

 

12.000,00

 

2.

 

 

4330

 

Добављачи у земљи

12.000,00

 

 

2410

Текући рачун

 

12.000,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

 

Уколико је физичко лице издало у закуп пословни простор предузетничкој радњи, предузетничка радња је обавезна да за исплату износа по уговору о закупу обрачуна и уплати порез на доходак грађана.

 

 

Пример:

Предузетничка радња је исплатила физичком лицу, по уговору о закупу, износ од 10.000,00 динара и том приликом извршила обрачун пореза на доходак грађана сагласно одредбама члана  66 до 69  Закона o порезу на доходак грађана.

 

ОБРАЧУН ПО УГОВОРУ О ЗАКУПУ:

Р. бр.

О П И С

И знос

1.

Приходи по уговору о закупу - бруто

11.905,00

2.

Нормирани трошкови 20%

2.381,00

3.

Опорезиви приходи

9.524,00

4.

Порез на доходак грађана (р. бр. 3 x 20%)

1.905,00

5.

Износ за исплату

10.000,00

 

Књижење:

Р.

бр.

        Рачун

О П И С

 

              Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

 

1.

 

 

 

5259

 

Трошкови  накнада по уговору о закупу

11.905,00

 

 

4659

Обавезе према физичком лицу

 

10.000,00

4893

Порез, доприноси и друге накнаде на доходак грађана

 

1.905,00

 

Обрачун накнаде по уговору о делу

 

 

 

 

 

 

2.

  

 

4659

 

Обавезе према физичким лицима

10.000,00

4893

 

Порез, доприноси и друге накнаде на доходак грађана

1.905,00

 

 

2410

Текући рачун

 

11.905,00

 

За исплату по уговору о закупу

 

 

 

 

8. ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

За обављање редовног пословања предузетничка радња мора да изврши набавку канцеларијског материјала и то :

- папира за штампање дописа, извештаја, књиговодственог стања,

- папира за фотокопирање,

- обрасце за пријављивање и одјаву запослених лица,

- обрасце за израду Завршног рачуна и Пореског биланса,

- оловке, коверте, фасцикле, регистраторе и друго.

 

Трошкови набавке канцеларијског материјала се књиже на терет рачуна 5128 – Трошкови канцеларијског материјала по набавној цени без ПДВ-а, на терет рачуна 2700 – ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи (уколико је предузетничка радња у систему ПДВ), а у корист рачуна 4330 – Добављачи у земљи. Уколико предузетничка радња није у систему ПДВ укупан износ фактуре се књижи на терет рачуна 5128 – Трошкови канцеларијског материјала.

 

Пример:

Предузетничка радња је добила рачун од самосталне трговинске радње за набавку канцеларијског материјала у износу од 1.500,00 динара. ПДВ је урачунат у цену и износи 250,00 динара. Рачун је исплаћен са текућег рачуна предузетничке радње.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

 

1.

  

 

5128

 

Трошкови канцеларијског  материјала

1.250,00

 

 

2700

 

 ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи

250,00

 

4330

Добављачи у земљи

 

1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

4330

 

Добављачи у земљи

1.500,00 

 

 

 

 

 

2410

Текући рачун

 

1.500,00 

 

По изводу текућег рачуна

 

 

 

 

 9. ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СРЕДСТАВА ЗА РАД

 

Уколико предузетничка радња има своја средства за рад (канцеларијски простор, намештај и опрему) неопходно је да има и трошкове одржавања истих. Пословни простор се мора кречити и фарбати, а опрема одржавати у исправном стању. Трошкови редовног одржавања су трошкови који се састоје од трошкова рада, трошкова материјала и ситних резервних делова. Трошкови одржавања основних средстава се књиже на терет рачуна 5120 – Трошкови резервних делова, на терет рачуна 5129 – Други трошкови режијског материјала, на терет рачуна 5320 – Трошкови услуга одржавања основних средстава и на терет рачуна 2700 – ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи, а у корист 4330 – Добављачи у земљи. Плаћање рачуна се књижи на терет рачуна 4330 – Добављачи у земљи, а у корист рачуна 2410 – Текући рачун.

 

Пример:

Приватни предузетник је ангажовао занатску радњу за извођење молерско- фарбарских радова у пословном простору. Занатска радња није у систему ПДВ. Рачун у износу од 20.000,00 динара је плаћен са текућег рачуна. Истовремено је набављена и боја и остали материјал неопходан за извођење радова у износу од 15.000,00 динара. Рачун је плаћен са текућег рачуна.

Предузетничка радња има и трошкове редовног чишћења просторија у износу од 3.000,00 динара месечно које плаћа са текућег рачуна.

 

  Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

1.

 

 

5320

 

 

Трошкови  услуга одржавања

20.000,00

 

 

5129

Трошкови ост. режијског материјала

15.000,00

 

 

4330

Добављачи у земљи

 

35.000,00

 

По рачуну  добављача

 

 

 

 

2.

 

4330

 

Добављачи у земљи

35.000,00

 

 

2410

Текући рачун

 

35.000,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

3.

5320

 

Трошкови месечног одржавања

3.000,00

 

4330

Добављачи у земљи

 

3.000,00

 

По рачуну  добављача

 

 

4.

4330

 

Добављачи у земљи

3.000,00

 

2410

Текући рачун

 

3.000,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

 

10. ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА

 

За услуге одржавања софтвера приватни предузетник може да одлучи да ангажује стручно лице или предузетничку радњу која је овлашћена за обављање ових послова. Одржавање може да се уговори тако да се ради континуирано, а плаћање врши месечно или по потреби. Трошкови се књиже на исти начин као и одржавање средстава за рад.

 

Пример:

Приватни предузетник је уговорио месечно одржавање софтвера са овлашћеном радњом која није у систему ПДВ, у износу од 5.000,00 динара. По обављеном месечном сервису извршена је исплата са текућег рачуна.

 

Књижење:

Р.

  бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

1.

5320

 

Трошкови месечног одржавања

5.000,00

 

 

4330

Добављачи у земљи

 

5.000,00

 

По рачуну  добављача

 

 

2.

4330

 

Добављачи у земљи

5.000,00

 

2410

Текући рачун

 

5.000,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

 

11. ТРОШКОВИ  ЗАКУПА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

 

Уколико предузетничка радња нема возило у власништву, а ради обављања различитих послова у локалу и ван седишта предузетничке радње, оснивач предузетничке радње се најчешће опредељује да узме возило у закуп. У пракси  су најчешћи случајеви узимања у закуп возила од приватног лица. Приликом исплате закупнине приватном лицу предузетничка радња обрачунава и плаћа  порез на доходак грађана. Имајући у виду то да се закупнина најчешће уговара у нето износу, потребно је прерачунати нето износ закупнине на бруто износ, ради обрачуна пореза на доходак грађана. Коефицијент за прерачун са нето на бруто износ је 1,1904762. Стопа пореза на доходак грађана је 20%, а обрачунава се на умањену бруто основицу за нормиране трошкове који се признају у висини од 20% бруто износа. 

Трошкови закупа возила се књиже на терет рачуна 5259 – Трошкови накнаде физичким лицима по основу уговора о закупу, а у корист рачуна 4659 – Обавезе према физичким лицима по основу уговора о закупу и у корист рачуна 4893 – Обавезе за порез на доходак грађана на приходе од издавања у закуп покретних ствари.

 

Пример:

Предузетничка радња  је исплатила  месечну закупнину за путничко возило физичком лицу у износу од 15.000,00 динара нето.

 

Обрачун:

1. Нето износ закупнине                                                   15.000,00

2. Коефицијент за прерачун                                            1,1904762

3. Бруто износ закупнине                                                 17.857,14

4. Нормирани трошкови (редни бр. 3 x 20%)                3.571,43

5. Опорезиви приход (ред. бр. 3 – ред. бр. 4)  14.285,71  

6. Порез на доходак (ред. бр. 5 x 20%)                2.857,14

7. Износ за исплату  ред. бр. 3 – ред. бр. 6)                 15.000,00

 

Након извршене исплате, предузетничка радња је дужна да Пореској управи поднесе пореску пријаву на обрасцу ПП ОПЈ – 4.

 

Књижење:

Р.

бр

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

1.

 

 

 

5259

 

Трошкови  накнаде физичком лицу по основу закупа

17.857,14

 

 

 

4659

Обавезе за накнаде  по уговору о закупу

 

15.000,00

4893

Обавезе за порез на доходак грађана

 

2.857,14

 

По обрачуну уговора о закупу

 

 

 

2.

 

 

4659

 

Обавезе за накнаде  по уговору о закупу До

15.000,00

4893

 

Обавезе за порез на доходак грађана

2.857,14

 

 

2410

Текући рачун

 

17.857,14

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

 

12. ТРОШКОВИ ГОРИВА И МАЗИВА

 

Активности оснивача предузетничке радње, запослених и ангажованих лица у предузетничкој радњи проузрокују трошкове горива за употребу возила у службене сврхе (уколико предузетничка радња има возило у власништву). Уколико предузетничка радња нема возило у власништву користиће друге видове превоза.

Трошкови горива се књиже на терет рачуна 5131 – Трошкови горива, на терет рачуна 2700 – ПДВ у примљеним рачунима по општој стопи, а у корист рачуна 4330 – Добављачи у земљи. Уколико предузетничка радња није у систему ПДВ, укупан износ рачуна  се књижи на терет рачуна 5131 – Трошкови горива и енергије.

 

Пример:

Предузетничка радња је добила рачун за купљено гориво на бензинској пумпи у износу од 5.000,00 динара. ПДВ је урачунат у износ рачуна. Рачун је исплаћен са текућег рачуна предузетничке радње.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

 

1.

 

 

5131

 

Трошкови  горива и енергије

4.166,66

 

 

2700

 

 

 

ПДВ у пpимљеним  фактурама по општој стопи

833,34

4330

Добављачи у земљи

 

5.000,00

 

По рачуну  за гориво

 

 

 

 

2.

 

4330

 

Добављачи у земљи

5.000,00

 

 

2410

Текући рачун

 

5.000,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

13. ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

Трошкови за утрошену електричну енергију се књиже у рачуноводству на терет  рачуна 5130 – Трошкови горива и енергије, на терет рачуна 2700 – ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи, а у корист рачуна 4330 – Добављачи у земљи. Уколико предузетничка радња није у систему ПДВ, укупан износ фактуре се књижи на терет рачуна 5130 – Трошкови горива и енергије.

 

Пример:

Предузетничка радња је добила рачун за електричну енергију у износу од 3.500,00 динара. ПДВ је урачунат у износ рачуна. Рачун је исплаћен са текућег рачуна предузетничке радње.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

 

1.

 

 

5130

 

Трошкови  горива и енергије

2.916,66

 

2700

 

 

 

ПДВ у пpимљеним  фактурама по општој стопи

583,34

 

4330

Добављачи у земљи

 

3.500,00

 

По рачуну  за електричну енергију

 

 

 

 

2.

  

4330

 

Добављачи у земљи

3.500,00

 

 

2410

Текући рачун

 

3.500,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

 

14. ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

 

У трошкове комуналних услуга спадају:

- трошкови за утрошену воду,

- трошкови чишћења и изношења смећа и

- трошкови грејања.

 

Трошкови  комуналних услуга се књиже у рачуноводству предузетничке радње на терет рачуна 5392 – Трошкови комуналних услуга, на терет рачуна 2710 – ПДВ у примљеним рачунима по посебној стопи (ако је предузетничка радња у систему ПДВ), а у корист рачуна 4330 – Добављачи у земљи. Уколико предузетничка радња није у систему ПДВ укупан износ рачуна се књижи на терет рачуна 5392 – Трошкови комуналних услуга.

 

Пример:

Предузетничка радња је добила рачун за изношење смећа и утрошак воде у износу од 700,00 динара и рачун за грејање у износу од 1.800,00 динара. ПДВ је урачунат у износ рачуна. Рачуни су плаћени са текућег рачуна предузетничке радње.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

1.

5392

 

Трошкови комуналних услуга

2.314,81

 

 

2710

 

 

ПДВ у примљеним  рачунима по посебној  стопи

185,19

 

4330

Добављачи у земљи

 

2.500,00

 

По рачуну  за комуналне услуге

 

 

 

 

2.

 

4330

 

Добављачи у земљи

2.500,00

 

 

2410

Текући рачун

 

2.500,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

 

15. ПТТ ТРОШКОВИ

 

Трошкови телефона као и трошкови слања пошиљки се књиже у рачуноводству на терет  рачуна 5310 – Трошкови ПТТ услуга, на терет рачуна 2700 – ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи, а у корист рачуна 4330 – Добављачи у земљи. Уколико предузетничка радња није у систему ПДВ, укупан износ рачуна се књижи на терет рачуна 5310 – Трошкови ПТТ услуга.

 

Пример:

Предузетничка радња је добила рачун за телефонске услуге у износу од 3.000,00 динара и рачун за слање поштанских пошиљки у износу од 1.000,00 динара. У износ рачуна је зарачунат ПДВ по општој стопи. Рачуни су исплаћени са текућег рачуна предузетничке радње.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

 

1.

 

 

5310

 

Трошкови  ПТТ услуга

3.333,33

 

 

2700

 

 

 ПДВ у примљеним рачунима по општој стопи

666,67

 

4330

Добављачи у земљи

 

4.000,00

 

По рачуну за ПТТ услуге

 

 

 

 

2.

  

4330

 

Добављачи у земљи

4.000,00

 

 

2410

Текући рачун

 

4.000,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

 

16. ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

 

За извршен платни промет преко текућег рачуна, пословна банка наплаћује провизију са текућег рачуна. Трошкови платног промета се књиже на терет рачуна 5530 – Трошкови платног промета у земљи, а у корист рачуна 2410 – Текући рачун.

 

Пример:

Пословна банка је наплатила износ од 2.800,00 динара на име провизије за платни промет за период од месец дана.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

1.

 

 

5530

 

Трошкови платног промета

2.800,00

 

 

 

 

 

 

 

2410

Текући рачун

 

2.800,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

 

17. ТРОШКОВИ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

 

Под зарадама запослених лица подразумевају се примања по основу рада која остваре лица која су код послодавца засновала радни однос. Радни однос се заснива  уговором о раду, а у складу са Законом о раду. Предузетник треба да запосли бар једно лице за  обављање административних послова, послова везаних за финансије и рачуноводство итд. Према члану 104 Закона о раду, запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује уговором о раду.

Под појмом зараде подразумева се бруто зарада, тј. зарада која у себи садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде, у складу са чланом 105 став 2 Закона о раду. Зараде запосленим лицима се исплаћују месечно. Чланом 51 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање је предвиђено да је послодавац дужан да доприносе за обавезно социјално осигурање обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде. Ако послодавац не исплати зараду до 30. у текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и уплати допринос за обавезно социјално осигурање за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса из члана 37 Закона  о доприносима за обавезно социјално осигурање.

       

Трошкови бруто зарада се књиже на терет рачуна 5200 – Трошкови зарада и накнада зарада, а у корист рачуна  4500 – Обавезе за нето зараде, рачуна 4510 – Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог и  рачуна 4520 – Обавезе  за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет  запосленог.

Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца се књиже на терет рачуна 5210 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, а у корист  рачуна 4530 – Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца. Исплата зарада се књижи на терет рачуна 4500, 4510, 4520 и 4530, а у корист рачуна 2410 – Текући (пословни) рачуни.

 

Пример:

Оснивач предузетничке радње је закључио уговор о раду са лицем М.М. на неодређено  време за обављање  послова: финансија и рачуноводства и осталих административних послова, уз месечну зараду од 25.000,00 динара нето. У износ зараде је урачунат  топли оброк, минули рад и регрес за годишњи одмор.

 

 

ОБРАЧУН ПО УГОВОРУ О РАДУ

 

 

 

 

1.

Уговорени нето износ

         25.000,00

2.

Бруто зарада основица за обрачун доприноса

         34.324,63

3.

Основица за обрачун пореза

         26.502,63

 

34.324,63 – 7.822,00 (Члан 15а. став 2.Закона о порезу на доходак грађана)

 

 

 

 

4.

Порез на доходак грађана 12%

         3.180,32

 

 

 

5.

Социјални доприноси на терет запосленог

 

а.

Допринос за ПИО  (р. бр. 2 x 11%)

         3.775,71

б.

Допринос за здравствено осигурање  (р. бр. 2 x 6,15%)

         2.110,96

ц.

Допринос за незапосленост (р. бр. 2 x 0,75%)

            257,44

 

 

 

6.

Социјални доприноси на терет послодавца

 

а.

Допринос за ПИО  (р. бр. 2 x 11%)

         3.775,71

б.

Допринос за здравствено осигурање  (р. бр. 2 x 6,15%)

         2.110,96

ц.

Допринос за незапосленост (р. бр. 2 x 0,75%)

            257,44

 

 

 

 

                                     УКУПНИ ТРОШКОВИ

        40.468,54

 

На основу овог обрачуна предузетник је дужан да попуни образац ПП ОПЈ и образац ПП ОД, које доставља Пореској управи након извршене исплате. 

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

              Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

 

 

 

1.

  

 

 

 

 

5200

 

Трошкови  зарада и накнада зарада

34.324,63

 

 

 

 

 

 

4500

Обавезе за нето зараде

 

25.000,00

 

 

 

 

4510

Обавезе за порез на зараде на терет запосленог

 

3.180,32

 

 

 

 

4520

 

Обавезе за доприносе на зараде

на терет запосленог

 

 

6144,11

 

 

за обрачун бруто зараде

 

 

 

 

2.

 

 

 

5210

 

Трошкови  доприноса на терет послодавца

6.144,11

 

 

 

 

4530

 

Обавезе за доприносе на зараде

на терет послодавца

 

 

6144,11

 

 

доприноси на терет послодавца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4500

 

Обавезе за нето зараде

25.000,00

 

 

 

 

4510

 

Обавезе за порез на зараде на терет запосленог

3.180,32

 

 

 

 

4520

 

 

Обавезе за доприносе на зараде

на терет запосленог

6.144,11

 

 

 

 

 

4530

 

 

Обавезе за доприносе на зараде

на терет послодавца

6.144,11

 

 

 

 

 

2410

Текући рачун

 

40.468,54

 

 

 

 

 

 

 

за исплату зарада

 

 

18. ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК  И ПОВРАТАК СА РАДА

ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

 

Право на накнаду трошкова за долазак и повратак са рада регулисано је чланом 118. став 1. Закона о раду као и чланом 32. став 1 Општег колективног уговора. Из наведених прописа произилази да је послодавац обавезан да обезбеди запосленом накнаду трошкова у висини цене превозне карте у јавном саобраћају. Под ценом превозне карте у јавном саобраћају подразумева се цена превоза у градском и приградском, односно међуградском саобраћају која је утврђена посебном одлуком органа локалне самоуправе.

Законом о порезу на доходак грађана је утврђен неопорезиви износ - до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза уколико не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта, а највише до 3.098,00 динара. Уколико се исплати износ изнад неопорезивог, плаћа се 12% пореза на зараде.

Трошкови превоза се књиже у књиговодству на терет рачуна 5291 – Остали лични расходи и накнаде за превоз, а у корист рачуна 4630 – Обавезе према запосленима. Исплата се књижи на терет рачуна 4630 – Обавезе према запосленима, а у корист рачуна 2410 - текући рачун

 

Пример:

Извршена је исплата неопорезивог износа за превоз једном запосленом лицу у износу од 3.098,00 динара.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

              Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

1.

 

5291

 

Трошкови  накнаде за превоз

3.098,00

 

 

4630

Обавезе према запосленима

 

3.098,00

 

За обрачун трошкова превоза

 

 

2.

 

4630

 

Обавезе према запосленима

3.098,00

 

2410

Текући рачун

 

3.098,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

                 

 

 

19. ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ

 

Оснивач предузетничке радње и запослена лица за обављање послова у предузетничкој радњи имају право на накнаде трошкова службених путовања уколико због  обављања истих  морају да путују ван седишта предузетничке радње. Трошкови службеног путовања су:

 • дневнице за службено путовање,
 • трошкови преноћишта и
 • путни трошкови (превоз, путарина, паркинг возила и друго).

Послодавац може, својим општим актом, да предвиди дневнице за службено путовање у висини 5% од просечне месечне зараде у привреди (од 01.01.2011. године се не објављују подаци о заради у привреди Републике Србије. У случају да се користи податак о заради у привреди Републике Србије узима се последњи објављени податак, а то је за месец децембар 2010. године који износи 2.558,25 динара). Међутим, према одредбама члана 18 Закона о порезу на доходак грађана, порез на зараде се не плаћа на дневнице за службено путовање у земљи до износа од 1.737,00 динара (за период од 01.02.2011. године до 31.01.2012. године, објављено у Службеном  гласнику  РС бр. 4/2011). За период од 01.02.2012. године неопорезива дневница износи 1.859,00 динара (Службени гласник РС 6/2012). На износ преко неопорезивог износа плаћа се порез на зараде по стопи од 12%. Послодавци се најчешће опредељују да исплаћују дневнице у висини неопорезивог износа.

Трошкови службених путовања се књиже у књиговодству на терет рачуна 5290 – Остали лични расходи и накнаде, а у корист рачуна 4630 – Обавезе према запосленима.  Исплата  по обрачуну службеног пута  се књижи у књиговодству на терет рачуна 4630 – Обавезе према запосленима, а у корист рачуна 2410 –  Текући рачун.

 

Пример:

Запослено лице, које је предузетник - стечајни управник упутио на службени пут ради усаглашавања стања потраживања и обавеза предузетничке радње са другим правним или физичким лицима, поднело је обрачун трошкова службеног пута.

 

1.  3  дневнице за службено путовање по 1.859,00 динара               5.577,00  динара           2.  Трошкови ноћења  (по рачуну хотела)                                              3.000,00  динара   3.  Трошкови превоза - аутобуска карта                                                      1.500,00  динара

     Укупно трошкови службеног путовања:                                                10.077,00  динара

 

За укупан износ трошкова службеног путовања извршена је исплата са текућег рачуна  предузетничке радње.

 

 Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

 

              Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

1.

 

 

5290

 

Трошкови  службених путовања

10.077,00

 

 

 

 

 

 

4630

Обавезе према запосленима

 

10.077,00

 

За обрачун службеног пута

 

 

2.

 

4630

 

 

Обавезе према запосленима

10.077,00

 

 

 

 

2410

Текући рачун

 

10.077,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

                 

 

 

20. ТРОШКОВИ  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

 

Стечајни управник - оснивач предузетничке радње мора стално да прати законске прописе и води рачуна о свом стручном усавршавању. Такође и запослена лица у предузетничкој радњи морају пратити законске прописе који регулишу финансије, рачуноводство, радне односе, пореске законе итд. У току године је неопходно да стечајни управник присуствује бар на три семинара. Такође је неопходно да прибави неопходну стручну литературу.

 

Пример:

1. Предузетничка радња је извршила месечну претплату за Службени гласник РС у износу од 5.015,00 динара. ПДВ по општој стопи је урачунат у вредност рачуна и износи 835,84 динара. Укупна годишња претплата са урачунатим ПДВ износи 60.180,00 динара. ПДВ износи 10.030,02 динара.

2. Стечајни управник - оснивач предузетничке радње је у току године присуствовао на три семинара и уплатио котизацију и хотелске трошкове у износу од 18.880,00 по семинару што укупно износи 56.640,00 динара са ПДВ. ПДВ износи 9.440,02 динара.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

                 

              Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

1.

 

5506

 

Трошкови  стручног усавршавања

97.349,96

 

 

2700

 

ПДВ у примљеним рачунима по општој стопи

19.470,04

 

4330

Добављачи у земљи

 

116.820,00

 

По примљеним рачунима

 

 

2.

 

4330

 

Добављачи у земљи

116.820,00

 

 

 

 

2410

Текући рачун

 

116.820,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

               

 

 

21. ТРОШКОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА  ЗА АУТОМАТИЗОВАНО ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА И

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ – ЕРС

 

На основу члана 8 Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Управни одбор АЛСУ је утврдио Тарифу о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника  (у даљем тексту Тарифа). По одредби тарифног броја 3 Тарифе услуге које АЛСУ пружа активним стечајним управницима уз наплаћивање накнаде су следеће:   

 

 • коришћење и одржавање Система за аутоматизовано вођење стечајних    поступака и електронско извештавање и
 • сачињавање и достављање публикација и информатора које припрема и издаје АЛСУ.

 

Годишња накнада је 8.000,00 динара за све активне стечајне управнике који поступају као стечајни управници у једном или ниједном стечајном поступку. Активни стечајни управници који поступају као стечајни управници у два или више стечајних поступака плаћају додатни износ од 2.000,00 динара на годишњем нивоу по сваком додатном стечајном поступку.

Трошкови  коришћења и одржавања Система ЕРС се књиже на терет рачуна 5509 –Трошкови услуга АЛСУ, а у корист 4330 – Добављачи у земљи. Плаћање рачуна се књижи на терет рачуна 4330 – Добављачи у земљи, а у корист рачуна 2410 – Текући рачун.

 

Пример:

Приватни предузетник - стечајни управник је добио обрачун од АЛСУ за коришћење и одржавање Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака за 5 стечајних поступака, за први квартал на износ од 4.000,00. Истовремено је добио и обрачун за четири новоотворена стечаја на износ од 8.000,00 динара. Исплата ових обрачуна је извршена са текућег рачуна.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

1.

5509

 

Трошкови коришћења и одржавања система ЕРС

12.000,00

 

 

4330

Добављачи у земљи

 

12.000,00

 

По обрачуну АЛСУ

 

 

2.

4330

 

Добављачи у земљи

12.000,00

 

2410

Текући рачун

 

12.000,00

 

За исплату по изводу текућег рачуна

 

 

 

 

22. ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ОД 

ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

 

Оснивач предузетничке радње треба да осигура имовину предузетничке радње, а  уколико жели да, у случају да дође до повређивања запослених лица на радном месту, штету надокнади правни субјект регистрован за осигурање имовине и лица, мора осигурати запослена лица од последица несрећног случаја. Осигуравајућа друштва најчешће осигуравају од следећих ризика:

 • смрт услед незгоде,
 • инвалидитет,
 • у случају незгоде (трошкови лечења) и
 • смрт услед болести.

Премије осигурања зависе од осигуране суме и рока осигурања.

Трошкови премије се књиже на терет рачуна 5521 – Трошкови премије осигурања запослених, a у корист рачуна  4330 – Добављачи у земљи. Плаћање рачуна се књижи на терет рачуна  4330 – Добављачи у земљи, a у корист рачуна  2410 –  Текући рачун.

 

Пример:

Приватни предузетник је добио рачун од осигуравајућег друштва за премију осигурања запослених лица од последица несрећног случаја за предузетника и запосленог лица у укупном износу од 12.000,00 динара. Рачун је плаћен са текућег рачуна предузетничке радње.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

ОПИС

 

                Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

1.

 

 

5521

 

Tрошкови осигурања запослених

12.000,00

 

 

 

 

 

 

 

4330

Добављачи у земљи

 

12.000,00

 

По рачунима за осигурање

 

 

 

 

 

2.

 

 

4330

 

Добављачи у земљи

12.000,00

 

 

 

 

 

2410

Tекући рачун

 

12.000,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

 

 

23. ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

Како стечајни управник у обављању послова из своје надлежности, често има састанке са адвокатима и странкама које су важне у наплати потраживања стечајних дужника, као и других обавеза које произилазе из Закона о стечају, стечајни управник може да на терет финансијских средстава предузетничке радње изврши набавку кафе, чаја, безалкохолних пића - сокова и минералне воде. Према одребама члана 15 Закона о порезу на добит правних лица трошкови репрезентације се признају у висини од 0,5% од укупног прихода. Трошкови репрезентације се књиже на терет рачуна 5510 – Трошкови репрезентације, a у корист рачуна 4330 – Добављачи у земљи. Плаћање рачуна се књижи на терет рачуна  4330 – Добављачи у земљи,  a у корист рачуна  2410 –  Текући рачун.

 

 

 

 

Пример:

Приватни предузетник је извршио месечну набавку кафе, сокова, минералне воде, чаја и шећера и добио је рачун на износ од 1.735,00 динара. У цену је урачунат ПДВ у износу од 289,17 динара. Рачун је плаћен са текућег рачуна предузетничке радње.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

ОПИС

 

                Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

 

 

1.

 

 

5510

 

Tрошкови репрезентације

1.735,00

 

 

 

 

 

 

4330

Добављачи у земљи

 

1.735,00

 

По рачунима за репрезентацију

 

 

 

2.

 

4330

 

Добављачи у земљи

1.735,00

 

 

 

 

 

2410

Tекући рачун

 

1.735,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

 

 

24. ТРОШКОВИ  РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ

 

Оснивач предузетничке радње нема потребе за великим трошковима рекламе и пропаганде, али је пожељно да поводом Нове године и Божићних празника изради календаре, блокове, оловке и слично, са логотипом предузетничке радње. Овај рекламни материјал предузетник ће поклонити пословним партнерима (банке, Пореска управа, ПТТ, општинска или градска управа и други пословни партнери) ради побољшања постојеће сарадње.

Према одребама члана 15 Закона о порезу на добит правних лица, трошкови рекламе и пропаганде се признају у висини од 5% од укупног прихода.

Трошкови рекламе и пропаганде се књиже на терет рачуна 5350 – Трошкови рекламе и пропаганде,  a у корист рачуна  4330 – Добављачи у земљи. Плаћање рачуна се књижи на терет рачуна  4330 – Добављачи у земљи, a у корист рачуна  2410 –  Текући рачун.

 

Пример:

Приватни предузетник је поручио од штампарије израду календара, блокова и хемијских оловака са логотипом предузетничке радње. Са испоруком истих је добијен  рачун на износ од 35.400,00 динара. У цену је урачунат ПДВ у износу од 5.900,02 динара. Рачун је плаћен са текућег рачуна предузетничке радње.

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

ОПИС

 

                Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

1.

 

 

 

5510

 

Tрошкови рекламе и пропаганде

29.499,98

 

 

2700

 

 

 

ПДВ у примљеним фактурама по

општој стопи

5.900,02

4330

Добављачи у земљи

 

35.400,00

 

По рачунима за рекламу

 

 

 

 

2.

 

 

 

4330

 

Добављачи у земљи

35.400,00

 

 

 

 

 

2410

Tекући рачун

 

35.400,00

 

За исплату са текућег рачуна

 

 

25. ТРОШКОВИ ТАКСИ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ

 

Таксу за истицање фирме одређује локална самоуправа, а на основу члана 11–18 Закона о финансирању локалне самоуправе и Одлуке о локалним комуналним таксама коју усваја скупштина локалне самоуправе. Приватни предузетник  плаћа таксу на бази решења које добије од локалне самоуправе. Плаћање таксе може да се врши месечно или може да се плати целокупан износ по решењу у једној уплати. Трошкови таксе за истицање фирме се књиже на терет рачуна 5591 – Таксе (административне, судске, локалне и др.), а у корист  рачуна 2410 – текући  рачун.

 

Пример:

Приватни предузетник је добио решење за плаћање таксе на фирму у износу од 20.000,00 динара  годишње или 2.222,22 динара месечно. Оснивач је одлучио да  таксу плати у целости са текућег рачуна (такса за истицање фирме се обрачунавала и плаћала до 30.09.2012. године)

 

Књижење:

Р.

бр.

Рачун

О П И С

Износ

дугује

потр.

дугује

потражује

1.

 

 

5591

 

Трошкови  таксе за истицање фирме

20.000,00

 

 

 

 

 

 

2410

Текући рачун

 

20.000,00

 

За уплату по решењу локалне самоуправе

 

 

 

 

IV. ОБРАЧУН ДОБИТКА, ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И ДОПРИНОСА

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВЛАСНИКА

 

Оснивач предузетничке радње у току године плаћа аконтације пореза на добитак и доприносе за социјално осигурање на бази решења Пореске управе. На крају године оснивач предузетничке радње је дужан да поднесе пореске пријаве за коначан обрачун пореза на добитак као и за коначан обрачун доприноса за социјално осигурање.

 

На почетку пословања као и на почетку сваке пословне године код предузетника се поставља питање у вези са обавезом вођења пословних књига, односно:

- опредељивање за начин на који ће водити пословне књиге,

- подизање прихода од самосталне делатности и покриће губитка,

- прелазак са простог на двојно књиговодство за оне који се определе за промене

  начина вођења књиговодства.

 

Сагласно одредбама члана 43 Закона о порезу на доходак грађана предузетници воде пословне књиге по систему простог или двојног књиговодства. У овом  реферату је дат  пример предузетничке радње која се определила да води књиге по систему двојног књиговодства. У складу са одредбама члана 24. Закона о рачуноводству и ревизији и прописима донетим на основу тог закона, предузетници који воде двојно књиговодство, обавезни су да подносе редовне годишње финансијске извештаје, на прописаним обрасцима, Агенцији за привредне регистре најкасније до марта текуће године за претходну годину. Предузетници су дужни да доставе скраћене финансијске извештаје: Биланс стања, Биланс успеха и Статистички анекс.

 

 

1. ОБРАЧУН ДОБИТКА И ПОРЕЗА НА ДОБИТАК

 

Признавање прихода и расхода у финансијским извештајима и утврђивање финансијског резултата (добитка или губитка) за предузетничке радње се врши у складу са следећим прописима:

 • Закон о рачуноводству и ревизији,
 • Закон о порезу на доходак грађана и
 • осталим прописима донетим на основу ових закона.

Имајући у виду наведене примере прихода и расхода, а у циљу обрачуна добитка предузетничке радње, даје се следећи табеларни преглед: 

 

ОБРАЧУН ДОБИТКA

 

I. ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

Р.б

OПИС

бруто приход

ПДВ

нето приход

1.

Приходи од награде стечајног управника

5.000.000,00

833.335,00

4.166.665,00

 

Укупно:

5.000.000,00

833.335,00

4.166.665,00

 

 

 

 

 

 

 

 

II. РАСХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ

 

 

 

Р.б

ОПИС

МЕСЕЧНИ

ПДВ

ГОДИШЊИ

 

ТРОШКОВИ

 

ТРОШКОВИ

1.

Трошкови оснивања пред. радње

 

 

10.600,00

2.

Осигурање стечајног управника

 

 

20.000,00

3.

Набавка канцеларијске опреме

 

 

163.000,00

4.

Набавка софтвера

 

 

50.000,00

5.

Обнављање лиценце стечај. управ.

 

 

42.000,00

6.

Адвокатске услуге

 

 

20.000,00

 

 

 

 

 

 

ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ МЕСЕЧНО

 

 

Р.б

ОПИС

 

МЕСЕЧНИ

ТРОШКОВИ

ПДВ

 

ГОДИШЊИ

ТРОШКОВИ

7.

Закуп пословног простора

11.905,00

 

142.860,00

8.

Трошкови канцелар. материјала

1.250,00

250,00

15.000,00

9.

Одржавање пословног простора и средстава за рад

2.916,67

 

35.000,00

10.

Трошкови текућег одржавања

3.000,00

 

36.000,00

11.

Трошкови одржавања софтвера

5.000,00

 

60.000,00

12.

Закуп возила

17.857,00

 

214.284,00

13.

Трошкови горива и мазива

4.166,66

833,34

49.999,92

14.

Трошкови електричне енергије

2.916,66

583,34

34.999,92

15.

Трошкови комуналних услуга

2.314,81

185,19

27.777,72

16.

Трошкови ПТТ

3.333,33

666,67

39.999,96

17.

Трошкови платног промета

2.800,00

 

33.600,00

18.

Трошкови запослених лица

40.468,54

 

485.622,48

19.

Трошкови превоза запослених лица

3.098,00

 

37.176,00

20.

Дневнице за службено путовање

10.077,00

 

120.924,00

21.

Трошкови стручног усавршавања

8.112,50

1.622,51

97.349,96

22.

Tрошкови за коришћење и одржавање ЕРС

2.000,00

 

24.000,00

23.

Трошкови осигурања запослених лица

1.000,00

 

12.000,00

24.

Трошкови репрезентације

1.735,00

 

20.820,00

25.

Трошкови рекламе и пропаганде

2.458,33

491,67

29.499,98

26.

Трошкови таксе за истицање фирме

2.222,22

 

20.000,00

 

Укупно трошкови који се јављају месечно:

128.631,72

4.632,72

 

 

 

 

 

 

 

Укупно годишњи трошкови

 

55.592,64

1.842.513,94

 

 

 

 

 

 

Остварена добит пре обрачуна пореза и доприноса власника

2.324.151,06

 

Порез на добитак - 10%

 

 

232.415,11

 

Нето добитак после опорезивања

 

2.091.735,95

                   

 

Предузетничка  радња је дужна да до 15. 03. текуће године поднесе Порески биланс за претходну годину ради утврђивања основице пореза на доходак на приходе од самосталне делатности на обрасцу ПБ 2 и образац ППДГ-1 тј. Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности. Садржај пореског биланса је прописан Правилником о садржини пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности. Садржај пореске пријаве ППДГ-1 је прописан  Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана.

 

Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности садржи:

1. податке о пореском обвезнику,

2. податке о радњи,

3. податке о  делатности,

4. податке о рачуну у банци,

5. податке о пословном простору,

6. податке за утврђивање пореза (подаци се узимају из обрасца ПБ 2),

7. податке за остваривање пореских подстицаја и пореских кредита и

8. посебне податке.

 

Годишњи порез на доходак грађана као и месечне аконтације се плаћају по решењу надлежне Пореске управе, а на доходак остварен у календарској години, у складу са одредбама Закона о порезу на доходак грађана. Пореска основица је прописана  чланом 33 Закона о порезу на доходак грађана. По члану 38 истог Закона стопа пореза на приходе од самосталне делатности је 10%. До доношења решења о утврђивању аконтација пореза за текућу годину, предузетник је обавезан да плаћа порез у висини која одговара постојећој аконтацији из претходне године. Месечна аконтација пореза  се може променити због знатних измена у висини остварених прихода, промене пореских инструмената или због других околности које битно утичу на висину пореске обавезе, при чему је предузетник дужан да састави и поднесе периодични порески биланс, најкасније у року од 30 дана по истеку периода за који се саставља периодични порески биланс.

По захтеву обвезника надлежни порески орган је дужан да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева.

2. ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

 

Одредбама члана 58. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, уређено је да за лица која обављају самосталну делатност, обавезу утврђује решењем Пореска управа.

Надлежна Пореска управа утврђује обавезу за:

1. пензијско инвалидско осигурање,

2. здравствено осигурање,

3. осигурање од незапослености.

 

Предузетници се сматрају осигураницима самосталне делатности и Пореска управа ће једним решењем утврдити обавезу за сва три доприноса.

Основица  за обрачун доприноса за социјално осигурање, према одредбама члана 23. став 2 и 3 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање је опорезива добит на коју се плаћа порез на добит. До коначног утврђивања пореза на добит за текућу годину, оснивачи предузетничке радње плаћају месечну аконтацију доприноса на основицу коју чини основица за месечну аконтацију пореза на добит. Према одредбама члана 36. и 41. истог закона, месечна основица доприноса не може да буде нижа од најниже месечне основице доприноса. Ако из података о опорезивој добити произилази да је основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача предузетничке радње нижа од најниже прописане основице обрачун и плаћање аконтације доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача предузетничке радње ће се извршити на најнижу прописану основицу. Ако је прописана основица доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача предузетничке радње (обрачуната из података о оствареној добити) виша од највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача предузетничке радње, обрачун и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача предузетничке радње се врши на највишу месечну основицу доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача предузетничке радње.

Најнижу основицу за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача  предузетничке радње, према члану 37. и 42. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање чини 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Најниже основице за плаћање ових доприноса у 2011. години су:

 

за период 01.01.2011. до 31.01.2011.   динара 16.752,00 (Сл. гласник РС број  79/2010)

за период 01.02.2011. до 30.04.2011.   динара 17.571,00 (Сл. гласник РС број    4/2011)

за период 01.05.2011. до 31.07.2011.   динара 17.079,00 (Сл. гласник РС број  29/2011)

за период 01.08.2011. до 31.10.2011.   динара 18.446,00 (Сл. гласник РС број  55/2011)

за период 01.11.2011. до 31.12.2011.   динара 18.817,00 (Сл. гласник РС број  80/2011)

 

Најниже основице за плаћање ових доприноса у 2012. години су:

 

за период 01.01.2012. до 31.01.2012.   динара 18.817,00 (Сл. гласник РС број  80/2011)

за период 01.02.2012. до 30.04.2012.   динара 19.498,00 (Сл. гласник РС број    7/2012)

за период 01.05.2012. до 31.07.2012.   динара 18.946,00 (Сл. гласник РС број  41/2012)

за период 01.08.2012. до 31.10.2012.   динара 20.224,00 (Сл. гласник РС број  72/2012)

за период 01.11.2012. до 31.01.2013.   динара 20.022,00 (Сл. гласник РС број 104/2012)

 

Највишу месечну основицу доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача  предузетничке радње чини петоструки износ просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Највише основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача предузетничке радње у 2011. години су:

 

за период 01.01.2011. до 31.01.2011. динара 239.385,00 ( Сл. гласник РС број 99/2010)

за период 01.02.2011. до 28.02.2011. динара 274.740,00 ( Сл. гласник РС број   4/2011)

за период 01.03.2011. до 31.03.2011. динара 236.910,00 ( Сл. гласник РС број 13/2011)

за период 01.04.2011. до 30.04.2011. динара 246.970,00 ( Сл. гласник РС број 21/2011)

за период 01.05.2011. до 31.05.2011. динара 248.165,00 ( Сл. гласник РС број 28/2011)

за период 01.06.2011. до 30.06.2011. динара 272.660,00 ( Сл. гласник РС број 36/2011)

за период 01.07.2011. до 31.07.2011. динара 245.320,00 ( Сл. гласник РС број 47/2011)

за период 01.08.2011. до 31.08.2011. динара 273.080,00 ( Сл. гласник РС број 55/2011)

за период 01.09.2011. до 30.09.2011. динара 270.820,00 ( Сл. гласник РС број 63/2011)

за период 01.10.2011. до 31.10.2011. динара 266.425,00 ( Сл. гласник РС број 71/2011)

за период 01.11.2011. до 30.11.2011. динара 269.190,00 ( Сл. гласник РС број 80/2011)

за период 01.12.2011. до 31.12.2011. динара 264.720,00 ( Сл. гласник РС број 89/2011)

 

Највише основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача предузетничке радње у 2012. години су:

 

за период 01.01.2012. до 31.01.2012. динара 266.195,00 ( Сл. гласник РС број  99/2011)

за период 01.02.2012. до 29.02.2012. динара 305.580,00 ( Сл. гласник РС број    6/2012)

за период 01.03.2012. до 31.03.2012. динара 254.145,00 ( Сл. гласник РС број  14/2012)

за период 01.04.2012. до 30.04.2012. динара 277.525,00 ( Сл. гласник РС број  23/2012)

за период 01.05.2012. до 31.05.2012. динара 280.625,00 ( Сл. гласник РС број  41/2012)

за период 01.06.2012. до 30.06.2012. динара 292.325,00 ( Сл. гласник РС број  54/2012)

за период 01.07.2012. до 31.07.2012. динара 281.030,00 ( Сл. гласник РС број  62/2012)

за период 01.08.2012. до 31.08.2012. динара 293.560,00 ( Сл. гласник РС број  71/2012)

за период 01.09.2012. до 30.09.2012. динара 286.200,00 ( Сл. гласник РС број  83/2012)

за период 01.10.2012. до 31.10.2012. динара 292.515,00 ( Сл. гласник РС број  92/2012)

за период 01.11.2012. до 30.11.2012. динара 279.515,00 ( Сл. гласник РС број 102/2012)

за период 01.12.2012. до 31.12.2012. динара _________ ( Сл. гласник РС број  __ /2012)

 

Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање оснивача предузетничке радње су  утврђене одредбом члана 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износе:

- за обавезно пензијско инвалидско осигурање   22,00%

- за обавезно здравствено осигурање                  12,30%

- за осигурање за случај незапослености               1,50%.

 

На основу података и обрачуна добитка предузетничке радње датих у конкретном примеру извршен је обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање. На основу објављених података за 2011. годину годишња основица доприноса за социјално осигурање не може да буде нижа од 213.674,00 динара. Највиша годишња основица доприноса дефинисана је чланом 43 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање у висини петоструког износа просечне годишње зараде остварене у Републици Србији у години за коју се плаћа допринос за 2011. годину и износи 3.163.980,00 динара (објављено у Службеном гласнику РС бр. 7 /2012). Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2012. годину је 3.516.131,00 динара (Службени гласник РС број 7/2012).

 

 

 

ОБРАЧУН  ДОПРИНОСА  ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

Р. бр.

ОПИС

ГОДИШЊА ОБАВЕЗА

1.

Основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање - остварена добит

         2.324.151,06

 2.

А.

Б.

Ц.

Доприноси за обавезно социјално осигурање:

 

Допринос за инвалидско пензијско осигурање -22,00 %                                                                                              

511.313,23

Допринос за здравствено осигурање - 12,3%

285.870,58

Допринос за случај незапослености - 1,5%

34.862,26

 

Укупно

832.046,07

 3.

Месечна аконтација

69.337,17

         

 

До добијања решења Пореске управе о утврђивању аконтационих обавеза за текућу годину обвезници доприноса за обавезно социјално осигурање су дужни да уплаћују доприносе за обавезно социјално осигурање у висини која одговара последњој аконтацији из претходне године, у року од 15 дана по истеку месеца за претходни месец.

Уплатом доприноса за обавезно социјално осигурање оснивач предузетничке радње стиче права предвиђена Законом о пензијском и инвалидском осигурању и Закона о здравственом осигурању.

 

 

V. ОБРАЧУН НЕТО ЗАРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА – ОСНИВАЧА

ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

 

Oснивачи предузетничке радње, који плаћају доприносе за обавезно социјално осигурање путем решења Пореске управе немају право на зараду као примање запосленог лица у складу са Законом о раду. Међутим ови оснивачи предузетничке радње имају право на приходе од капитала као учешће у добити.

 

ОБРАЧУН ОСТАТКА ДОБИТКА  ЗА ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

 

 

Р.б

 

ОПИС

ГОДИШЊА ОБАВЕЗА

1.

Остварена добит

2.324.151,06

2. 

А.

Б.

Законске обавезе:

 

Порез на добит

232.415,11

Доприноси за обавезно социјално осигурање оснивача

832.046,07

3.

Остатак добитка

1.259.689,88

4. 

Месечна нето зарада стечајног управника

104.974,16

         

 

Имајући у виду да је тешко предвидети баш све трошкове, расходе и издатке предузетничке радње, као и да честе промене прописа проузрокују најчешће веће трошкове и издатке за таксе, порезе, доприносе и друге законске обавезе, обрачунат је приближан износ зараде оснивача предузетничке радње - стечајног управника.

 

 

 

 

VI. ЗАКЉУЧАК

 

Ради бољег сагледавања стварних прихода и расхода стечајног управника који делатност обавља у оквиру предузетничке радње урађена је збирна табела прихода, расхода и остатка добитка који представља нето зараду стечајног управника са процентуалним учешћем у оствареном приходу.

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ИЗДАТАКА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр.

ОПИС

ИЗНОС

ПРОЦЕНАТ

 

ПРИХОДИ:

 

 

1.

Награда стечајног управника

5.000.000,00

100,00 %

 

ИЗДАЦИ:

 

 

1.

Трошкови пословања

1.871.295,51

37,43 %

2.

Таксе (судске и административне)

28.100,00

0,56 %

3.

Порези (ПДВ, порез на добитак)

1.008.868,54

20,18 %

 

Доприноси за обавезно социјално

832.046,07

16,64 %

 

Нето зарада стечајног управника

1.259.689,88

25,19 %

           

 

 

Из наведеног обрачуна произилази да од награде стечајног управника највише користи има Буџет Републике Србије и то преко наплате ПДВ, пореза на добитак, доприноса за обавезно социјално осигурање и разних такси.

 

У наведеном примеру 37,38 % од укупног прихода (награде стечајног управника) уплаћује се у Буџет Републике Србије.

 

Нето зарада стечајног управника износи свега 25,19 % од обрачунате и наплаћене награде односно 1.259.689,88 динара на годишњем нивоу у односу на награду стечајног управника у износу од 5.000.000,00 динара.

 

У наведеном примеру месечна нето зарада стечајног управника износи 104.974,16 динара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ПРОПИСИ

Прописи којима је регулисано пословање привредних друштава и предузетничких радњи су:

а) РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПРОПИСИ

- Закон о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС бр. 111/09),

- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна  у контном оквиру за привредна 

  друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени   гласник РС бр. 3/11),

- Правилник о садржини и форми финансијски извештаја за привредна друштва,

  задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС бр. 2/10),

- Правилник о садржини и форми образаца  финансијских извештаја за привредна

  друштва, задруге,друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС бр. 2/10) и

- Правилник  о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и

  расхода малих правних лица и предузетника (Службени  гласник РС бр. 111/06).

 

б) ПОРЕСКИ ПРОПИСИ

- Закон о порезу на добит правних лица (Службени гласник  РС бр. 18/10),

- Правилник  о садржају  пореског биланса за утврђивање пореза на добит правних

  лица (Службени гласник РС бр. 99/10),

- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза правних лица (Службени

  гласник РС бр. 99/10),

- Закон о порезу на доходак грађана (Службени гласник РС бр. 91/11),

- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин

  утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности

  (Службени гласник РС бр. 8/2011),

- Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе

  грађана(Службени гласник РС бр. 8/2011,

- Правилник о пословним књигама и исказивању финансијског резултата (Службени

  гласник РС бр. 140/04),

- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл. гласник РС бр. 5/09),

- Закон о пензијско инвалидском осигурању (Службени гласник РС бр. 101/2010),

- Закон о здравственом осигурању (Службени гласник РС бр. 107/05),

- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Службени гласник РС

  бр. 84/04),

- Закон о порезу на додату вредност (Службени гласник РС бр. 10/12),

- Закон о порезима на имовину (Службени гласник РС бр. 101/10),

- Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину

  (Службени гласник РС бр. 9/09),

- Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 62/06) и

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Службени гласник РС бр.

  50/11)

ц) ОСТАЛИ ПРОПИСИ

- Закон о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09),

- Закон о приватним предузетницима (Службени гласник РС бр. 101/05),

- Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/11),

- Закон о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС бр. 111/09),

- Закон о раду (Службени гласник РС бр. 54/09),

- Закон о агенцији за лиценцирање стеч. управника (Службени гласник РС бр. 104/09),

- Закон о платном промету (Службени гласник РС бр. 43/04),

- Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде

  трошкова стечајних управника (Службени гласник РС бр. 10/12) и

- Правилник о начину издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног

  управника (Службени гласник РС 09/10) и други


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

 • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

  Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

  Допис у целости можете прочитати на овом линку