Реферат - АНАЛИЗА ЗНАЧАЈА И ПОТРЕБА ОСНИВАЊА КОМОРЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ЗНАЧАЈА
И ПОТРЕБА ОСНИВАЊА КОМОРЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ

Након промена 2000 године када се кренуло у реформу правног система, променама је било обухваћено и стечајно право, а све то под окриљем Светске банке, Европске банке за обнову и развој, УСАИД. Када је у питању реформа стечајног законодавства, еминентни стручњаци наведених инситуција а поготово г-дин Роберт Горли из Светске банке, проучавали су дотадашње прописе и дали препроруке Влади РС да се надлежност доношења закона у овој области стави под окриље тадашњег Министарства привреде, као и регулатива везана за стечајног управника, као једног од основних органа стечајног поступка.

Уочено је да професија стечајног управника није регулисана, да не постоје критеријуми за бављење овом професијом, као и да не постоји орган који би вршио надзор над радом ове професије. Отуда формирање државног регулаторног тела по узору на канадски систем, чији представник је и био г-дин Горли.

Од тада до данас донета су два закона из области стечаја и то Закон о стечајном поступку који је у примени од 02.02.2005. и Закон о стечају који је у примени од 23.01.2010 године. Управо у Закону о стечајном поступку утемељено је формирање државног регулаторног тела АЛСУ коме је тадашње Министарство привреде, а сада МЕРР пренело део својих надлежности. Донет је закон о АЛСУ.

Према мојим сазнањима, у многим европским земљама ово питање није дефинисано, а у некима је дефинисано тако што су формирана саморегулаторна тела, која сама регулишу своју професију, па рецимо у Енглеској постоји 7 таквих регулаторних тела. Што се тиче земаља у нашем окружењу познато је да Македонија путем коморног система регулише професију стечајног управника.

Закон о стечају, пратећи континуитет реформе стечајног законодавства, нешто детаљније регулише питања која се односе на професију стечајног управника.
Међутим, уредбом о класификацији делатности послови стечајног управника су одређени као правни послови са шифром 6910, под којом су , поред адвоката набројани и остали правни послови који обухватају активности: јавних бележника, мировних судија, медијатора, истражитеља, стечајних управника, извршитеља, форензичара, заступника за патенте, жигове и трговачке марке. Одатле произилази да је најлогичније да се питање стечајних управника регулише кроз надлежности Министарства правде, а не МЕРР.

Како су ове, нама најсличније правне професије адвоката, извршитеља јавних бележника, уређене у нашем законодавству? Свака је уређена посебним законом који регулише како питање услова за бављење одређеном професијом, тако и питање вођења именика, дисципинску одговорност и друга питања. Оно што им је заједничко то је постојање Коморе на коју је законодавац пренео одређена јавноправна овлашћења. Комора је интересна, самостална и пословно-стручна организација субјеката које повезује заједнички пословни интерес .

Законом о адвокатури чланом 63. прописано је да Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу су самосталне и независне професионалне организације основане у складу са законом, а које су надлежне за вршење јавних овлашћења и обављање послова од општег интереса. Чланом 65 наведеног закона побројана су сва јавноправна овлашћења коморе, а ја ћу навести само нека као што су:
- одлучује о захтевима за упис у именик, води јединствени именик, одлучује о покретању и вођењу дисциплинског поступка. Адвокатура је у стара професија и треба користити њена искуства

Закон о извршењу и обезбеђењу такође предвиђа формирање Коморе извршитеља. Питања која регулишу делатност, услове за избор, именик извршитеља, контролу рада, дисциплинску одговорности и остало су стављена делимично у надлежност Министарства правде а делимично Коморе извршитеља. Пошто су приватни извршитељи тек од пре пар месеци кренули са радом, прерано је доносити било какве закључке .

Закон о јавном бележништву је усвојен прошле године и није још почео да се примењује. Чланом 118. је прописано да је комора професионално удружење у које се удружују јавни бележници уписани у њен именик. Она је непрофитно удружење које има својство правног лица са овлашћењима одређеним законом и статутом. У свом делокругу комора јавних бележника чува част, углед, интегритет и права јавних бележника. Она врши надзор над њиховим радом, представља их код државних органа, доноси одлуке обавезујуће за рад јавних бележника, покреће и спроводи дисциплински поступак, води именик јавних белешника и друго.

Из досадашњих навода произилази да су све правосудне професије струковно организоване кроз коморски систем. Како адвокатура стара преко 100 година код нас, тако и јавно бележништво које код нас још није уведено, али у европским земљама постоји више од 500 година. Наша настојања су управо усмерена у том правцу унифицирања законских решења и указивању надлежним органима да стечајни управници треба да буду организовани, у духу нашег правног система, кроз струковну
организацију Комора стечајних управника на коју би се пренела јавноправна овлашћења.

Стечајни управник Весна Митрић из Београда

 


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку