ОГЛАШАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА У СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА

 

 

Скупштина Савеза удружења стечајних управника Србије је, на својој трећој седници од 09.12.2012. године, усвојила ценовник оглашавања информација и података у стечајним поступцима на сајту СУСУС-а www.susus.rs :

 

 

-        огласи којима се оглашавају продаје имовине у стечајним поступцима - 5.000,00 динара и

-        остала оглашавања информација и података у стечајним поступцима - 2.000,00 динара.

 

Оглашавање у износу од 5.000,00 динара се односи на оглашавање у вези било ког начина продаје имовине стечајног дужника.

 

Оглашавање у износу од 2.000,00 динара се односи на оглашавање:

             - решења о отварању стечаја,

             - извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника,

             - решења о банкротству,

             - обавештења о намери, плану продаје, начину продаје, роковима продаје и

               обавештења о процени целисходности,

             - закључка о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца,

             - решења о деобама,

             - решења о усвајању Плана реорганизације,

             - решења о закључењу или обустави стечајног поступка,

             - осталих информација као нпр. измене чланова одбора поверилаца, процене

               вредности имовине стечајног дужника и друго.

 

Чланом 132 став 6 и 7 Закона о стечају (Сл. гласник РС 104/09) је прописано:

Ако се продаја врши јавним надметањем или јавним прикупљањем понуда, стечајни управник је дужан да огласи продају у најмање два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и то најкасније 30 дана пре дана одређеног за јавно надметање или достављање понуда.

Изузетно, ако су трошкови оглашавања несразмерно високи у односу на вредност предмета продаје стечајни управник, уз сагласност одбора поверилаца, може огласити продају на начин другачији од начина прописаног претходним ставом овог члана.

 

Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС“ бр. 13/2010) је прописано:

Стечајни управник продају имовине стечајног дужника оглашава у дневним листовима који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије. Стечајни управник предузима све потребне радње у циљу оглашавања продаје на начин који ће обезбедити да се о планираној продаји обавести што је могуће већи број заинтересованих купаца. Према околностима конкретног случаја, стечајни управник би требало да размотри потребу оглашавања на страном језику, потребу оглашавања у средствима информисања изван територије Републике Србије, оглашавање путем интернета, као и директно обавештавање потенцијалних купаца о продаји. Стечајни управник је дужан да размотри и друге начине оглашавања продаје.

 

Сајт СУСУС-а www.susus.rs је место са најбољим подацима о продајама у стечајним поступцима и другим подацима

 

Огласе треба доставити на е-маил адресу: petrovicsd@mts.rs уз обавезно навођење адресе стечајног управника или стечајног дужника за достављање рачуна за плаћање услуге оглашавања и оглас ће бити објављен на сајту СУСУС-а: www.susus.rs

Након тога ће сарадници из канцеларије председника СУСУС-а контактирати заинтересоване стечајне управнике у вези оглашавања жељених информација и података у стечајним поступцима, плаћања на рачун Савеза удружења стечајних управника Србије: 170-30016216000-80 и друге технике спровођења наведеног


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку