ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ СУСУС-а одржане дана 23.11.2012

ЗАПИСНИК

СА СКУПШТИНЕ САВЕЗА УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ

 

 

 

Одржане дана 23.11.2012. године у Београду са почетком у 12.00 часова.

За Скупштину је предложен следећи дневни ред:

 

 1. Избор секретара Савеза удружења стечајних управника Србије
 2. Представљање рада и активности Савеза удружења стечајних управника Србије путем организације и отварања званичног сајта
 3. Обавештавање стечајних управника, институција, органа, организација и јавности о оснивању и регистрацији Савеза удружења стечајних управника Србије
 4. Омасовљавање удружења стечајних управника Србије
 5. Анализа значаја и потребе оснивања коморе стечајних управника Србије
 6. Анализа нацрта Закона о Агенцији за стечајеве и лиценцирање стечајних управника
 7. Анализа казнене политике Агенције за лиценцирање стечајних управника
 8. Просторије за рад Савеза удружења стечајних управника Србије
 9. Финансирање Савеза удружења стечајних управника Србије
 10. Измена статута Савеза удружења стечајних управника Србије и доношење других прописа
 11. Организација II независног скупа стечајних управника Србије

 

Присутни:

 

 1. Представници Удружења стечајних управника Војводине,  Нинослав Шимић и Ивана Матић
 2. Представник Удружења стечајних управника Београда, Панчева и Пожаревца – Весна Митрић
 3. Представник Удружења стечајних управника Централне и Западне Србије  – Драган Давидовић
 4. Председник Савеза удружења стечајних  управника Србије Добривоје Петровић

 

Присутни чланови Скупштине једногласно су усвојили  предложени дневни ред.

 

I

 

Председник Скупштине образлаже предлог и потребу да Савез Удружења стечајних управника Србије има секретара, те да се на ово место именује члан Скупштине Ивана Матић, која има потребно искуство и ентузијазам за рад и обављање ове функије. До доношења општих аката Савез којима ће се детаљније регулисати статус секретара, Ивана би ове поослове обављала волонтерски, а каснијим нормирањем аката биће детаљније регулисан Статус.

Једногласно је донета

ОДЛУКА

 

За секретара  Савеза удружења стечајних  управника Србије именује се Ивана Матић.

 

II

 

Израда сајта је неопходна за афирмацију рада Савеза удружења стечајних  управника Србије и у том смислу председник Савеза је предложио да се одмах приступи изради сајта. Након његове дискусије једногласно је донета

 

ОДЛУКА

 

Одобрава  се израда сајта Савеза удружења стечајних  управника Србије и даје се сагласност председнику Савеза да ангажује треће стручно лице за израду сајта.  Сајт би се финансирао тако што би се у једном делу сајта вршиле комерцијалне услуге- оглашавање продаја у стечајним поступцима. Ценовник ће се установити на некој од наредних седница када сајт буде сачињен.

 

III

 

Председник Савеза удружења стечајних  управника Србије је поднео извештај о досадашњим активностима истакавши да је извршио обавештавање свих стечајних управника на познате е-маил адресе.

У дискусији је истакнуто да је неопходно упознати научну, стручну и другу јавност и институције у земљи са оснивањем и активностима Савеза удружења стечајних  управника Србије. Саставни део овог записника је контакт листа поменутих орагана и институција на коју ће бити послата обавештења. Једногласно је донета

 

ОДЛУКА

 

Обавезује се председник Савеза удружења стечајних  управника Србије да достави информацију о оснивању и активностима удружења свим познатим органима и институцијама.

IV

 

Омасовљење удружења мора представљати континуирану активност челних људи из Савеза као и Удружења који морају имати ажуриране спискове са свим члановима-стечајним управницима. Редовно информисање је услов и нужност за рад органа Савеза удружења стечајних  управника Србије, те се мора упутити позив да сви стечајни управници приступе органитзацији и то не само лиценцирани Стечајни управници већ и они који су у поступку полагања испита и добијања лиценце. Свако регионално удружење је обавезно да редовно и савесно води евиденцију о статусу чланова и о томе обавести Савез.

 

Једногласно је донета:

 

 

ОДЛУКА

 

Обавезују се председници регионалних удружења да редовно и ажурно воде спискове са члановима, стечајним управницима и да најкасније до 05.12.2012. доставе спискове Савеза удружења стечајних  управника Србије.

 

V

 

Истакнута је потреба формирања Коморе стечајних управника Србије у интересу развоја професије стечајних управника.

Једногласно је донета

 

ОДЛУКА

 

Задужује се Весна Митрић да до 05.12.2012. године припреми анализу потребе и значаја формирања Коморе стечајних управника Србије

 

VI

 

Чланови су обавештени о прибављеном  нацрту закона о агенцији за стечајеве и лиценцирање стечајних управника. У дискусији су анализирани коментари Добривоја Петровића и Драгана Давидовића те је једногласно је донета

 

ОДЛУКА

 

Обавезује се председник Савеза удружења стечајних  управника Србије да сумира изнете коментаре и сачини нацрт коментара закона и упути државним органим и институцијама као и стручној јавности којим ће их обавестити о штетности предложеног нацрта закона.

 

VII

 

Чланови су упознати са праксом Управног Суда којом је укинут већи број првостепених решења којима су стечајни управници кажњени од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника. Председник Савеза предлаже да се изврши анализа казнене политике АЛСУ.   Једногласно је донета:

 

ОДЛУКА

 

Обавезује се Саша Радуловић, члан Савеза удружења стечајних  управника Србије да сачини анализу казнене политике АЛСУ.

 

VIII

 

Неопходно је да Савез удружења стечајних  управника Србије има услове за рад а постојање пословног простора је неопходно за обављање многобројних активности.

Трајно решење ових проблема може бити решено уз помоћ надлежног државног органа.

Једногласно је донета

 

ОДЛУКА

 

Овавезују се председник и секретар Савеза удружења стечајних  управника Србије  да код надлежних државних органа предузму мере и активности ради добијања пословног простора за рад Савеза.

 

IX

 

Предлог финансирања Савеза решиће се допунама и изменама Статута у смислу да једна четвртина од прикупљене чланарине регионалнх удружења буде уплаћена на рачун Савеза. Други видови финансирања Савеза биће разматрани на основу поднетог извештаја.

Једногласно је донета

 

ОДЛУКА

 

Задужује се Зоран Божић и Нинослав Шимић, чланови Скупштине Савеза удружења стечајних  управника Србије да изради извештај о начину и видовима финансирања Савеза удружења стечајних  управника Србије.

 

X

 

Чланови скупштине Савеза су свесни чињенице да су оснивачка акта друштва недовољно нормирала активности које су планиране, те је потребно предузети мере и радње да се у Статуту и другим општим актима изврше измене и допуне, по основу којих ће се прецизирати рад надзорног одбора, дисциплинске комисије и друго.

Једногласно је донета :

 

ОДЛУКА

 

Обавезују се чланови Скупштине Савеза удружења стечајних  управника Србије Љубомир Костић, као носилац пројекта и Нинослав Шимић као консултатнт, да сачине предлог измена и допуна основачких аката Савеза удружења стечајних  управника Србије.

 

XI

 

У вези организације скупа у Јагодини, чланови скупштине Свеза  усвајају следећу дневни ред другог независног скупа стечајних управника ЈАГОДИНЕ 2012.

 

Преподневна сесија:

 

 1. Избор радног председништва
 2. Поздравна реч председника Савеза Добривоја Петровића
 3. Финансијска анализа трошкова стечајног управника у односу на награду

Добривоје Петровић

 1. Анализа значаја и потребе оснивања Коморе стечајних управника Србије

Весна Митрићж

 1. Анализа казнене политике АЛСУ

Саша радуловић

 

Послеподневна сесија:

1.       Коментар закона о агенцији за стечајеве и лиценцирање стечајних управника

Драган Давидовић

2.      Омасовљење чланства удружења стечајних управника

Нинослав Шимић

3.      Питања и предлози учесника скупа

4.      Закључци 2. Независног скупа стечајних управника Србије ЈАГОДИНА 2012.

радно председништво


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

 • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

  Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

  Допис у целости можете прочитати на овом линку