Уредба о врсти и висини накнада за регистрацију и друге услуге које пружа агенција за привредне регистре у поступку вођења регистра стечајних маса


На основу члана 136. став 9. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09) и члана 42.став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр.55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08), Влада, доноси


УРЕДБУ
О ВРСТИ И ВИСИНИ НАКНАДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ДРУГЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У ПОСТУПКУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА СТЕЧАЈНИХ МАСА

(„Службени гласник РС“ бр. 4 од 29. јануара 2010. године.)
Уредба је ступила на снагу 30. јануара 2010. године.


Члан 1.
Овом уредбом прописује се врста и висина накнада за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) у поступку вођења Регистра стечајних маса (у даљем тексту: Регистар).

Члан 2.
Накнада за регистрацију стечајне масе у Регистар износи 3.000,00 динара.

Члан 3.
Накнада за регистрацију промене податка, регистрацију новог податка и за регистрацију другог податка од значаја за правни промет у Регистар, износи 1.560,00 динара.

Уколико се тражи регистрација промене или регистрација нових два или више података, накнада износи 2.400,00 динара.

Члан 4.
Накнада за регистрацију брисања стечајне масе и брисања података о стечајној маси из Регистра износи 420,00 динара.

Члан 5.
Накнада за издавање извода из Регистра, за издавање копија и за штампање
докумената, износи, и то:
1) за издавање извода о регистрованој стечајној маси 1.560,00 динара;
2) за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 24,00 динара;
3) за штампање документа са интернет стране Агенције, по документу, 120,00 динара;
4) за издавање потврде да стечајна маса није регистрована Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 720,00 динара.

За издавање извода из става 1. тачка 1) овог члана у електронској форми, накнада износи 780,00 динара.

Члан 6.
Накнада за идавање података садржаних у Регистру који су обрађени по посебном захтеву корисника и достављају се кориснику у електронском формату, на медијуму или преко електронског сервиса који обезбеђује Агенција, износи 20,00 динара по регистрованој стечајној маси.

Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110351/2010
У Београду, 21.јануар 2010.године

Влада Први потпредседник Владезаменик
председника Владе, Ивица Дачић, с.рГостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку