Уредба о садржини, начину уписа и вођења регистра стечајних маса

На основу члана 136. став 9. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09) и члана 42.став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр.55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08), Влада,
доноси

 

УРЕДБУ

О САДРЖИНИ, НАЧИНУ УПИСА И ВОЂЕЊА

РЕГИСТРА СТЕЧАЈНИХ МАСА

(„Службени гласник РС“ бр.4 од 29. јануара 2010. године.)

Уредба је ступила на снагу 30. јануара 2010. године

 Члан 1.
Овом уредбом уређује се садржина, начин уписа и вођења Регистра стечајних маса (у даљем тексту: Регистар).

Стечајна маса која се региструје у Регистру, у смислу закона којим се уређује стечај и ове уредбе, јесте:
1) стечајна маса у коју улази новац добијен продајом стечајног дужника, као и
имовина стечајног дужника која није била предмет процене вредности стечајног дужника као правног лица приликом његове продаје;
2) стечајна маса стечајног дужника коју, по доношењу решења о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником, чине средства издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем парница у корист стечајног дужника.

Члан 2.
Регистар се води као јединствена, централна, јавна електронска база података о стечајним масама из члана 1. став 2. ове уредбе.

У Регистар се региструју подаци о стечајној маси, промене регистрованих података, као и брисање података о стечајној маси из Регистра.

Члан 3.
Регистар води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција)  реко Регистратора стечајних маса (у даљем тексту: Регистратор).

На вођење Регистра сходно се примењују одредбе закона и других прописа којима се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 4.
Регистар садржи податке о стечајној маси, и то:
1) пословно име, седиште и матични/регистарски број стечајног дужника;
2) матични број;
3) порески идентификациони број;
4) назив суда, број и датум решења из члана 1. став 2. ове уредбе;
5) бројеве рачуна у банкама;
6) лично име и матични број стечајног управника;
7) датум и време регистрације;
8) датум и време регистрације промене података;
9) податак о брисању стечајне масе из Регистра;
10) забележбе података од значаја за правни промет.

Регистар може да садржи и следеће податке:
1) вредност стечајне масе, уколико је процењена;
2) број телефона и факса стечајног управника;
3) адресу електронску поште стечајног управника;
4) друге податке, у складу са законом.

У Регистар се региструју и све промене података садржаних у Регистру.

Члан 5.
Подаци из члана 4. ове уредбе региструју се на основу регистрационе пријаве коју подноси стечајни управник.

Регистрација података из члана 4. ове уредбе врши се и по службеној дужности на основу акта надлежног органа или у поступку размене података са другим надлежним органом, у ком случају се о извршеној регистрацији података не доноси посебан акт.

Регистрациона пријава подноси се на предложеном обрасцу објављеном на интернет страни Агенције или као поднесак у коме се наводе подаци о стечајној маси чија се регистрација пријављује, као и подаци о подносиоцу регистрационе пријаве и о начину на који треба доставити акт којим је одлучено о регистрационој пријави.

Члан 6.
Уз регистрациону пријаву из члана 5. ове уредбе подноси се :
1) извод из одговарајућег јавног регистра, којим се доказује идентитет стечајног дужника, ако стечајни дужник није регистрован у регистру који води Агенција;
2) решење надлежног суда о обустави стечајног поступка против стечајног дужника и наставку поступка у односу на стечајну масу, за регистрацију података о стечајној маси из члана 1. став 2. тачка 1) ове уредбе;
3) решење надлежног суда о закључењу стечајног поступка и именовању стечајног управника за заступника стечајне масе за регистрацију података о стечајној маси из члана 1. став 2. тачка 2) ове уредбе, уколико суд ово решење није доставио надлежном регистру који се води код Агенције на објављивање и доказ о посебном наменском рачуну на који је положен износ на име оспорених потраживања издвојен приликом завршне деобе стечајне масе, односно доказ да је овај износ положен код суда;
4) оверен потпис стечајног управника, уколико наведени документ није достављен надлежном регистру који се води код Агенције у поступку регистрације података о стечају стечајног дужника;
5) доказ о уплаћеној накнади за регистрацију.

Члан 7.
Уз регистрациону пријаву забележбе података од значаја за правни промет подноси се документ који је основ за забележбу и доказ о уплаћеној накнади за регистрацију.

Члан 8.
Промене регистрованих података пријављују се Регистру најкасније у року од 15 дана од дана извршене промене, на начин на који се врши упис података у Регистар.
Уз регистрациону пријаву промена података из става 1. овог члана као доказ прилаже се документација која је основ за те промене или на основу које су те промене извршене, као и доказ о уплаћеној накнади за регистрацију.

Члан 9.
Уз регистрациону пријаву брисања из Регистра стечајне масе из члана 1. став. 2. тачка 1) ове уредбе прилаже се решење надлежног суда о закључењу стечајног поступка.

Уз регистрациону пријаву брисања из Регистра стечајне масе из члана 1. став 2. тачка 2) ове уредбе прилаже се изјава стечајног управника дата под материјалном и кривичном одговорношћу о окончању свих послова из решења о закључењу стечајног поступка, укључујући и окончање намирења поверилаца у складу са законом којим се уређује стечај.

Члан 10.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110351/2010
У Београду, 21.јануар 2010. године
Влада Први потпредседник Владезаменик
председника Владе, Ивица Дачић, с.р


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку