Правилник о начину спровођења реорганизације унапред припремљеним планом реорганизације и садржини тог плана

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНИМ ПЛАНОМ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ И САДРЖИНИ ТОГ ПЛАНА

("Сл. гласник РС", бр. 37/2010)Предмет уређења
Члан 1

Овим правилником ближе се уређује начин спровођења реорганизације по унапред припремљеном плану реорганизације (у даљем тексту: план), као и садржина тог плана.


Садржина плана
Члан 2

Унапред припремљен план реорганизације садржи елементе у складу са чланом 156. Закона о стечају и друге елементе прописане овим правилником.


Изјава већинских поверилаца да су сагласни са планом
Члан 3

Изјаву већинских поверилаца по вредности потраживања сваке планом предвиђене класе да су сагласни са планом и спремни да гласају за његово усвајање (у даљем тексту: изјава већинских поверилаца) даје посебно сваки поверилац који је сагласан са планом и спреман да гласа за његово усвајање у писаном облику, а потписује је законски заступник тог повериоца, односно друго лице које је у те сврхе овлашћено актима тог повериоца или одлуком његовог надлежног органа.
Изјава већинских поверилаца садржи:
1) пословно име, односно лично име повериоца, матични број правног лица, односно јединствени матични број грађана, а у случају иностраног повериоца регистарски број правног лица, односно број пасоша физичког лица;
2) износ његовог потраживања наведен у плану;
3) одређење класе поверилаца у коју је потраживање сврстано;
4) проценат вредности тог потраживања у односу на износ укупних потраживања у тој класи;
5) потврду да је поверилац у потпуности упознат са садржином плана;
6) потврду да је поверилац сагласан са планом и спреман да гласа за његово усвајање;
7) датум и место потписивања изјаве;
8) потпис.
Повериоци који су услед природе својих потраживања сврстани у више од једне класе дужни су да дају посебну изјаву за сваку класу.
Изјава из става 1. овог члана нема обавезујуће дејство, није замена за гласање на рочишту за одлучивање о предлогу и гласање о плану и не може бити условна.
Уз изјаву из става 1. овог члана подносилац плана доставља и збирни преглед свих тих изјава, са јасно назначеним појединачним и збирним процентом по вредности за сваку класу, из које се мора јасно видети да ти повериоци чине већину у свакој појединачној класи.
Изузетно од става 4. овог члана, изјава већинских поверилаца има обавезујуће дејство и сматра се гласачким листићем за гласање на рочишту за одлучивање о предлогу и гласање о плану ако садржи и одредбу којом поверилац изричито изјављује да је сагласан да се изјава сматра гласачким листићем у смислу одредби закона којим се уређује стечај, а које регулишу гласање писаним путем.
Потпис заступника, односно другог овлашћеног лица на изјави из става 6. овог члана мора бити оверен.
Поверилац је овлашћен да изјаву из става 6. овог члана повуче и о томе писаним путем обавести суд и подносиоца плана најкасније три дана пре дана одржавања рочишта за одлучивање о предлогу и гласање о плану, као и да ту изјаву повуче на самом рочишту.
У случају измена плана након потписивања изјаве, а пре подношења плана суду, подносилац плана дужан је да о измени обавести сваког повериоца.


Изјава подносиоца плана о веродостојности података и информација наведених у плану
Члан 4

Изјава о веродостојности података и информација наведених у плану је изјава којом овлашћено лице подносиоца плана потврђује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у своје име и у име подносиоца плана, да су подаци и информације наведени у плану тачни и потпуни према његовом сазнању у моменту подношења плана, а нарочито:
1) да не постоје повериоци чија потраживања нису изричито наведена у плану а који би, да су обухваћени планом, могли, појединачно или заједно, да својим гласањем утичу на одлуку о усвајању плана;
2) да су у плану наведени сви захтеви трећих лица према подносиоцу плана за које подносилац плана сматра да нису основани у целости или делимично;
3) да су при оцени и обрачуну основа, висине и врсте потраживања сваког повериоца појединачно узети у обзир сви расположиви подаци и информације;
4) да у план нису унете никакве измене након што су повериоци потписали изјаве да су сагласни са планом и спремни да гласају за његово усвајање;
5) да је у плану навео сваку будућу околност која би могла значајно или пресудно утицати на спровођење плана или значајно отежати спровођење плана, а коју је могао да претпостави до дана подношења плана.
Изјавом из става 1. овог члана овлашћено лице подносиоца плана потврђује и да је у поступку припреме плана и прикупљања података и информација поступао савесно и у складу са стандардом доброг стручњака.
Сазнање подносиоца плана из става 1. овог члана обухвата сазнање свих одговорних лица подносиоца плана у смислу закона који уређује одговорност правних лица за кривична дела.
Овлашћено лице из става 1. овог члана је законски заступник подносиоца плана или друго физичко лице које је скупштина или други надлежни орган подносиоца плана посебно овластила за давање такве изјаве.
 

Ванредни извештај ревизора
Члан 5

Ванредни извештај ревизора је извештај који се саставља са стањем пословних књига утврђеним најкасније 60 дана пре дана подношења плана и садржи преглед свих потраживања и процентуално учешће сваког повериоца у одговарајућој класи плана.
Изузетно од става 1. овог члана, подносилац плана нема обавезу достављања извештаја ревизора ако је последња ревизија редовних годишњих финансијских извештаја, односно последња ванредна или посебно уговорена ревизија извршена 60 дана пре подношења плана и ако достави допуну редовног извештаја прегледом потраживања и процентуалним учешћем поверилаца из става 1. овог члана.


Подаци о поступку припреме плана и дану сачињавања плана
Члан 6

Подносилац плана ће у плану дати кратак приказ и динамику радњи предузиманих током припреме плана, укључујући и листу поверилаца који су са планом упознати пре подношења плана суду или који су консултовани или обавештени о припреми плана, и друге податке за које подносилац плана сматра да су од значаја за припрему плана.
У поступку припреме плана, до дана сачињавања плана, подносилац плана може обавештавати, односно консултовати све или неке повериоце у вези са припремом плана, и то применом свих средстава комуникација, укључујући и пошту, електронску пошту, објављивање у дневним новинама и друга средства комуникација, на начин који сматра целисходним.
Подносилац плана ће у плану јасно навести дан сачињавања плана, као и назнаку да ли се ради о иницијално поднетом плану или о његовој измени.


Изјава ревизора или стечајног управника о изводљивости плана реорганизације
Члан 7

Изјава о изводљивости плана реорганизације је изјава која садржи мишљење ревизора или стечајног управника о изводљивости и целисходности мера предвиђених планом и оправданости претпоставки на којима се план заснива.


Извештај о очекиваним битним догађајима након сачињавања плана реорганизације
Члан 8

Извештај о очекиваним битним догађајима након сачињавања плана реорганизације је извештај о очекиваним трошковима пословања и обавезама које проистичу из пословања у наредних 90 дана од дана сачињавања плана, а које ће се намиривати током поступка одлучивања и гласања о плану пред надлежним судом, као трошкови редовног пословања.


Обавеза обавештавања о променама након подношења плана
Члан 9

Подносилац плана дужан је да без одлагања обавести суд о свакој промени која настане након дана подношења плана надлежном суду, а која може утицати на изгласавање или спровођење плана.


Продаја као мера реорганизације
Члан 10

Ако се планом као мера реорганизације предвиђа продаја значајног дела или целокупне имовине подносиоца плана, план садржи све податке од значаја за такву продају, а нарочито податке о условима и начину продаје, као и образложење разлога због којих је продаја као мера реорганизације повољнија од продаје у банкротству.
У случају из става 1. овог члана, план садржи и податке о свим претходним пословним односима подносиоца плана или његових повезаних лица у смислу закона којим се уређује стечај са потенцијалним купцима, односно информацију о томе да ли су потенцијални купци повезана лица са подносиоцем плана у смислу закона којим се уређује стечај.


Информације о ангажовању стручних лица
Члан 11

Ако су за припрему плана ангажована стручна лица, или је њихово ангажовање предвиђено за спровођење плана, план садржи информације о начину њиховог избора и о свим претходним пословним односима са подносиоцем плана или са његовим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује стечај, односно информацију о томе да ли су та лица повезана лица са подносиоцем плана у смислу закона којим се уређује стечај.


Обавештавање иностраних поверилаца
Члан 12

Подносилац плана дужан је да у плану наведе начин обавештавања иностраних поверилаца који нису упознати са планом пре подношења плана суду, нити су консултовани или обавештени о припреми плана, у најкраћем могућем року, који не може бити дужи 15 дана од дана подношења плана суду.


Завршне одредбе
Члан 13

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку