Правилник о условима и начину избора стечајних управника методом случајног одабира


На основу члана 20. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије, број 104/09), министар економије и регионалног развоја, дана, доноси


П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИЗБОРА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
МЕТОДОМ СЛУЧАЈНОГ ОДАБИРА

(„Службени гласник РС“ бр.3 од 22. јануара 2010. године.)
Правилник о условима и начину избора стечајних управника методом случајног одабира ступио је на снагу 23. јануара 2010. године.Предмет
Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин избора стечајног управника, односно привременог стечајног управника, методом случајног одабира (у даљем тексту: случајни одабир).


Метод случајног одабира
Члан 2.

Случајни одабир представља избор стечајног управника који се врши са листе активних стечајних управника за подручје надлежног привредног суда случајним одабиром рачунарским путем, коришћењем посебно дизајнираног алгоритма који представља део апликације за аутоматско управљање предметима привредних судова (у даљем тексту: алгоритам).


Тренутак вршења избора стечајног управника
Члан 3.

У случају именовања привременог стечајног управника у претходном стечајном поступку, случајни одабир се врши у тренутку доношења решења о именовању привременог стечајног управника. Уколико се претходни стечајни поступак оконча отварањем стечајног поступка, стечајни судија може привременог стечајног управника именовати без примене метода случајног одабира.

У случају именовања стечајног управника, случајни одабир се врши у тренутку доношења решења о отварању стечајног поступка, по правилу на рочишту ради расправљања о постојању стечајног разлога, у ком случају је стечајни судија дужан да присутним странкама одмах саопшти податке о именованом стечајном управнику.


Начин рада алгоритма
Члан 4.

Алгоритам ће обезбедити различиту вероватноћу избора за сваког стечајног управника са листе активних стечајних управника за подручје надлежног  привредног суда према броју стечајних поступака у којима је сваки стечајни управник именован до тренутка одабира, у складу са овим чланом.

Стечајни управници који су до тренутка одабира именовани у најмање три а највише шест стечајних поступака имају за 25% мању вероватноћу да буду изабрани у односу на стечајне управнике који су до тог тренутка именовани у највише два стечајна поступка или нису именовани ни у једном стечајном поступку.
Стечајни управници који су до тренутка одабира именовани у више од шест стечајних поступака имају за 50% мању вероватноћу да буду изабрани у односу на стечајне управнике који су до тог тренутка именовани у највише два стечајна поступка или нису именовани ни у једном стечајном поступку.

Приликом обрачуна броја стечајних поступака у којима је стечајни управник именован неће се урачунавати:
1) стечајни поступци који су у тренутку случајног одабира правоснажно закључени или обустављени;
2) стечајни поступци у којима је стечајни управник разрешен у року од 30 дана од дана отварања стечајног поступка, на захтев стечајног управника или одлуком стечајног судије о директном одабиру у складу са чланом 20. став 3. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, број 104/09, у даљем тексту: Закон о стечају);
3) стечајни поступци у којима је стечајни управник именован као привремени стечајни управник током претходног стечајног поступка;
4) стечајни поступци у којима је стечајни управник именован на основу предлога одбора поверилаца у складу са чланом 32. став 3. Закона о стечају.


Подаци за потребе алгоритма
Члан 5.

Као почетно стање за потребе обрачуна у складу са чланом 4. овог правилника алгоритам ће користити податке Агенције за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција).

Агенција је дужна да податке из става 1. овог члана достави свим привредним судовима у року од три дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Подаци из става 1. овог члана садржаће преглед стечајних поступака у којима је до дана достављања података стечајни управник именован, а према подацима који су доступни Агенцији, са назнаком надлежног привредног суда за сваки такав поступак.

До успостављања услова за директну размену података о именованим стечајним управницима између надлежних привредних судова, Агенција ће свим привредним судовима достављати ажурне податке из става 1. овог члана током прва три радна дана у месецу са стањем на последњи дан претходног месеца.

Сваки привредни суд ће обезбедити унос података из ст. 2. и 4. овог члана у алгоритам.


Ступање на снагу
Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.“
Број 1190184/200802

У Београду, 19.јануара 2010.године
Министар, Млађан Динкић,с.рГостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку