Правилник о начину издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног управника

На основу члана 23. став 9. Закона о стечају („Службени гласник РС”, број
104/09),
Министар економије и регионалног развоја доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
(„Службени гласник РС“ бр. 22. од 09. априла 2010. године)Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин издавања и обнављања
лиценце за обављање послова стечајног управника (у даљем тексту:
лиценца).


Члан 2.

Лиценца се издаје решењем, на писмени захтев лица које испуњава
услове прописане законом којим се уређује стечај, који се подноси
овлашћеној организацији за издавање лиценце.
Захтев из става 1. овог члана садржи податке о лицу које подноси
захтев (у даљем тексту подносилац захтева), и то:
1) име, средње слово и презиме подносиоца захтева;
2) ЈМБГ подносиоца захтева;
3) место и адреса становања;
4) врста и степен стручне спреме;
5) подаци о радном искуству;
Уз захтев из става 2. овог члана подносе се и докази о испуњености
услова прописаних законом за издавање лиценце:
1) диплома о стеченом образовању:
2) потврда о радном искуству;
3) уверење о положеном стручном испиту;
4) уверење о држављанству;
5) уверење надлежног органа да против подносиоца захтева није
покренут кривични поступак по службеној дужности;
6) писмену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да подносилац захтева није правноснажно осуђен, а ако је
осуђиван изјаву о томе за која кривична дела је осуђиван или осуђен;
7) доказ о уплати накнаде за разматрање захтева и издавање лиценце
утврђене тарифом о одређивању цена услуга овлашћене организације.


Члан 3.

Уз издавање решења из члана 2. став 1. овог правилника, стечајном
управнику се издаје и свечана форма лиценце која се штампа на картону
астросилвер у четири боје са преговањем, на једнообразном формату
димензија 23х33 cm, са воденим жигом и меморандумом овлашћене
организације за издавање лиценце.
Лиценца из става 1. овог члана садржи:
1) назив овлашћене организације која доноси решење;
2) име, средње слово и презиме носиоца лиценце;
3) ЈМБГ носиоца лиценце;
4) занимање носиоца лиценце;
5) правни основ за издавање решења;
6) констатацију да се лиценца издаје за обављање послова стечајног
управника;
7) регистарски број лиценце;
8) датум издавања и период важења лиценце;
9) потпис овлашћеног лица организације која доноси решење.


Члан 4.

Лиценца се обнавља на писмени захтев стечајног управника који се
подноси овлашћеној организацији за издавање лиценце, најкасније 30 дана
пре истека важности лиценце.
Захтев из става 1. овог члана садржи:
1) име, средње слово и презиме подносиоца захтева;
2) ЈМБГ подносиоца захтева;
3) место и адреса становања;
4) регистарски број и датум истека важности лиценце чије се
обнављање тражи.
Уз захтев из става 2. овог члана подносе се следећи докази:
1) изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да стечајни управник и даље испуњава услове за издавање лиценце. Ако има
одређених промена у том смислу, стечајни управник доставља и доказ о
промени у складу са овим правилником;
2) доказ да је у последње две године обављао послове стечајног
управника или друге стручне послове везане за стечајни поступак, а ако није
обављао те послове, доказ да је био полазник најмање три стручна семинара
или курса годишње на тему спровођења стечајног поступка које организује
или признаје овлашћена организација;
3) изјаву да у периоду важења лиценце чије се обнављање тражи
није изречена дисциплинска мера, односно изјаву о дисциплинским мерама
које су у том периоду изречене;
4) доказ да је измирио све обавезе по основу новчаних казни које му
је изрекла овлашћена организација у поступку стручног надзора, ако је
таквих обавеза било;
5) доказ о уплати накнаде за разматрање захтева и обнављање
лиценце утврђене тарифом о одређивању цена услуга овлашћене
организације.
Aгенција објављује једном годишње, најкасније до 31. јануара за
текућу годину, списак стручних семинара или курсева из става 3. тачка 2)
овог члана, које организује или признаје, на интернет страни Агенције, у
складу са законом којим се уређује стечај.
Испуњеност услова из става 3. тачка 3) овог члана, Агенција утврђује
на основу резултата стручног надзора спроведеног у складу са прописима
којима се уређује стечај.


Члан 5.

Одредбе овог правилника које се односе на начин издавања лиценце сходно
се примењују и на начин обнављања лиценце.


Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број:1190184/
200802

У Београду, 01.април 2010. године
Министар, Млађан Динкић, с.р__Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку