ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

На основу члана 23. став 9. Закона о стечају („Службени гласник РС”, број
104/09),
Министар економије и регионалног развоја доноси

ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА 1
( „Службени гласник РС“ број 47 од 13.јула 2010. године)
(ступио на снагу 21.07.2010. године)Предмет
Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују начин и програм за полагање стручног испита
за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника (у даљем тексту:
стручни испит).


Програм стручног испита
Члан 2.

Програм стручног испита обухвата:
1) стечајно право, укључујући и познавање националних стандарда за
управљање стечајном масом и кодекса етике;
2) друге области права од значаја за спровођење стечајног поступка;
3) основе економије, финансија и рачуноводства;
4) познавање система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и
електронско извештавање.


Захтевани ниво знања
Члан 3.

У познавању области које су предмет полагања стручног испита кандидат
треба да покаже захтевани ниво знања.
Захтевани ниво знања одређених области може бити:
1) детаљно познавање области;
2) добро познавање обласи;
3) основно познавање области.


Испитне области и захтевани ниво знања
Члан 4.

Испитне области и захтевани ниво знања за сваку испитну област, јесу:
1. Стечајно право, укључујући и познавање националних стандарда за управљање
стечајном масом и кодекса етике
1) Стечајни поступак:
(1) основне одредбе стечајног поступка (предмет, циљ стечаја, начела
стечаја, стечајни разлози, претпоставка трајније неспособности плаћања, посебни
случајеви у којима се стечајни поступак обуставља или закључује без одлагања,
случајеви на које се закон не примењује);
 (2) надлежност суда (стварна и месна надлежност, надлежност стечајног
судије);
(3) стечајни управник (правни положај и статус, именовање стечајног
управника, ограничење у именовању, именовање стечајног управника у стечају
друштвених и државних предузећа, лиценца за обављање послова стечајног управника,
обнављање и одузимање лиценце, именик стечајних управника, стручни надзор над
радом стечајног управника, делокруг послова стечајног управника, предузимање
радњи од изузетног значаја, извештавање, обавезно осигурање стечајних управника,
одговорност за штету, разрешење, примопредаја услед разрешења, награда за рад и
накнада трошкова и поступање у складу са кодексом етике);
(4) скупштина поверилаца (формирање, рад и делокруг, прво поверилачко рочиште);
(5) одбор поверилаца (избор, начин одлучивања, делокруг и права одбора
поверилаца, накнада трошкова одбора поверилаца);
(6) основне процесне одредбе, странке и учесници у поступку (правила
поступка, злоупотреба захтева за изузеће и искључење, акти у стечајном поступку,
жалба, стечајни, излучни и разлучни поверилац, стицање својства странке, учешће у
поступку, редослед намирења стечајних поверилаца, трећа лица);
(7) покретање стечајног поступка и претходни стечајни поступак (предлог за
покретање, овлашћени предлагачи и исправе, форма и садржина предлога за покретање,
поступање са неуредним и непотпуним предлогом, повлачење предлога, предујам
трошкова од стране предлагача, решење о покретању претходног стечајног
поступка, услови за покретање претходног стечајног поступка, услови за отварање
стечајног поступка без отварања претходног стечајног поступка, обавеза
стечајног дужника да пружи потребне податке, мере обезбеђења, обавеза пружања
услуга од општег интереса, именовање и овлашћења привременог стечајног
управника у претходном стечајном поступку, трајање претходног стечајног
поступка);
(8) отварање стечајног поступка (рочиште ради расправљања о постојању
стечајног разлога, решење о отварању стечајног поступка, садржина, достављање
решења о отварању стечајног поступка и објава огласа, заказивање испитног и првог
поверилачког рочишта, рочишта после отварања стечајног поступка,);
(9) време наступања правних последица покретања стечајног поступка
(наступање правних последица);
(10) последице отварања стечајног поступка по стечајног дужника (прелазак
права и обавеза на стечајног управника, право прече куповине, наследничка изјава,
престанак радног односа, назив стечајног дужника, рачуни стечајног дужника);
(11) последице отварања стечајног поступка на потраживања (потраживања
поверилаца, доспелост потраживања према стечајном дужнику, право на пребијање
потраживања у стечајном поступку, случајеви када је пребијање недопуштено,
конверзија потраживања, камате, застарелост, условна потраживања);
(12) процесноправне последице отварања стечајног поступка (прекид
поступка, наставак поступка, забрана извршења и намирења);
(13) последице отварања стечајног поступка на правне послове
(двостранотеретни уговори, финансијски лизинг, фиксни послови, други послови са
уговореним роком, налози и понуде, закуп и роба у превозу);
(14) стечајна маса (појам, излучна права, трошкови стечајног поступка,
обавезе стечајне масе);
(15) управљање имовином и правима (преузимање стечајне масе, попис и
печаћење, листа поверилаца, попис дужника стечајног дужника, почетни стечајни биланс
и извештај о економском положају стечајног дужника, пословне књиге);
(16) утврђивање потраживања (пријава потраживања, излучно потраживање,
поступак утврђивања потраживања и листа потраживања, испитно рочиште, медијација,
утврђена и оспорена потраживања, поступак о оспореном потраживању);
(17) побијање правних радњи стечајног дужника (општи услови, уобичајено
намирење, неуобичајено намирење, непосредно оштећење, намерно оштећење
стечајних поверилаца, послови и радње без накнаде или уз незнатну накнаду,
повезана лица, немогућност побијања, рокови, радње побијања, странке у поступку
побијања, дејства побијања);
(18) уновчење стечајне масе (решење о банкротству, начин уновчења,
поступак продаје, права разлучних поверилаца у поступку продаје, права стечајних
поверилаца у поступку продаје, подела имовине правне заједнице, продаја стечајног
дужника као правног лица, последице продаје стечајног дужника као правног лица,
продаја кварљиве робе);
(19) деоба стечајне масе (општа правила, нацрт решења за главну деобу,
решење о главној деоби, оспорена потраживања у поступку деобе, потраживања
везана за услов, главна деоба, завршна деоба, завршно рочиште, поступак са
вишком деобне масе, полагање задржаних износа);
(20) закључење стечајног поступка (решење о закључењу, спровођење
накнадне деобе);
(21) посебни поступак у случају дуготрајне неспособности за плаћање
(обавештење и покретање претходног стечајног поступка, рок за уплату предујма,
расправа о отварању стечајног поступка, решење о отварању и закључењу
стечајног поступка, поступање са имовином стечајног дужника);
(22) реорганизација (спровођење реорганизације, садржина плана
реорганизације и унапред припремљеног плана реорганизације, мере за реализацију
плана, подношење унапред припремљеног плана реорганизације, рочиште за
одлучивање о предлогу за покретање поступка у складу са унапред припремљеним
планом реорганизације, подносилац плана и трошкови подношења плана, рок за
подношење плана, одбацивање предлога плана реорганизације, расправа о плану
реорганизације, гласање и усвајање, решење о потврђивању усвајања плана, правне
последице потврђивања плана реорганизације, приоритет класа поверилаца, намирење
преко номиналног износа потраживања, право поверилаца на информисање, извршење
плана реорганизације, непоступање по усвојеном плану и преваран и незаконит план
као стечајни разлог);
(23) међународни стечај (примена одредаба о међународном стечају,
меродавно право, стварна надлежност за признање страног поступка и сарадњу,
месна надлежност за признање страног поступка и сарадњу, овлашћење стечајног
управника да предузима радње у страној држави, изузетак у случајевима супротним
јавном поретку, помоћ у складу са другим законима, тумачење, право
непосредног приступа, надлежност у случају подношења захтева од стране страног
представника, предлог страног представника за покретање поступка, учествовање
страног представника у поступку, захтев за признање страног поступка,
претпоставке у вези са признањем, одлука о признању страног поступка, обавеза
обавештавања, помоћ која се пружа после подношења захтева за признање
страног поступка, правно дејство признања главног страног поступка, помоћ која
се пружа после признања страног поступка, заштита поверилаца и других
заинтересованих лица, побијање правних радњи дужника, учешће страног представника
у поступку који се води у Републици Србији, сарадња и непосредно обраћање између
судова у Републици Србији и страних судова и других надлежних органа или страних
представника, сарадња и непосредно обраћање између стечајног управника и страних
судова и других надлежних органа или страних представника, облици сарадње, отварање
стечајног поступка после признања главног страног поступка, координација
стечајног поступка и страног поступка, поступање у случају постојања више страних
поступака, претпоставка постојања стечајног разлога на основу признања главног
страног поступка, намирење поверилаца у поступцима који се воде истовремено);
(24) кривична дела (пријављивање лажног потраживања, располагање имовином
стечајног дужника после отварања стечајног поступка, лажно приказивање и
прикривање чињеница у унапред припремљеном плану реорганизације);
(25) национални стандарди за управљање стечајном масом (за управљање
банковним рачунима и новчаним средствима стечајног дужника; за припрему пописа
имовине стечајног дужника, сачињавање листе дужника стечајног дужника, листе
поверилаца и почетног стечајног биланса; за састављање извештаја стечајног
управника за прво поверилачко рочиште; о извештавању и обавештавању Агенције за
лиценцирање стечајних управника; о начину и поступку уновчења имовине стечајног
дужника; о минимуму информација које треба да садржи план реорганизације који
подноси стечајни управник; о обрасцу завршног извештаја стечајног управника о
уплатама и исплатама; о начину вођења и чувању евиденције стечајног управника);
(26) кодекс етике.

Захтевани ниво знања: детаљно познавање области.
Извори:
Закон о стечају (”Службени гласник РС” бр. 104/09)
Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник РС",
број 84/04 и 104/09);
Закон о Агенцији за приватизацију ("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 135/04 и
30/10);
Закон о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02 и 5/03 и „Службени
гласник РС'', бр. 43/04);
Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад стечајних
управника и накнаде трошкова стечајних управника ("Службени гласник РС", број 84/04
и 85 /05);
Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном
масом ("Службени гласник РС", број 13/10);
Кодекс етике за стечајне управнике ("Службени гласник РС", број 11 /10).
2) Посебни стечајни поступци:
(1) стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање (услови за покретање
поступка стечаја и ликвидације банака и друштава за осигурање);
(2) поступак стечаја банака и друштава за осигурање (покретање стечајног
поступка, решење о испуњености услова за покретање стечајног поступка, органи
поступка, правне последице покретања стечајног поступка, намирење поверилаца,
примена закона којим се уређује стечај привредних друштава);
(3) поступак ликвидације банака и друштава за осигурање (решење о ликвидацији,
принудна и добровољна ликвидација);
(4) Агенција за осигурање депозита (надлежност агенције, обавезе агенције,
осигурање депозита, органи и организација агенције).

Очекивани ниво знања: детаљно познавање области.
Извори:
Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Службени
гласник РС“ бр.51/05 и 116/08);
Закон о Агенцији за осигурање депозита ("Службени гласник РС“ бр.51/05 и
116/08);
Закон о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04,70/04,
61/05,85/05,101/07,63/09,107/09).
2. Друге области права од значаја за спровођење стечајног поступка
1) Стварно право:
(1) право својине (појам, садржина, правно дејство, ограничења и предмет,
облици права својине, стицање, заштита и престанак права својине);
(2) право државине (појам, стицање, заштита, престанак);
(3) друга стварна права (право службености, право ретенције);
(4) заложно право (ручна залога појам,
стицање, заштита, престанак,
регистрација, хипотека појам,
стицање, заштита, престанак);
(5) земљишне књиге и катастар непокретности;
(6) стварна права странаца.

Захтевани ниво знања: детаљно познавање области.
Извори:
Закона о основама својинскоправних односа ( „Службени лист СФРЈ „ бр.6/80 и
36/90“; Службени гласник СРЈ“ бр.29/96 и „Службени гласник РС“бр.115/05),
Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар
("Службени гласник РС", број 57/03, 61/05, 64/06);
Закон о земљишним књигама ("Службене новине Краљевине Југославије", бр.
146ЛИИИ и 281XЦ);
Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09 И 18/10);
Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06,65/08,
41/09, 62/06);
Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге
облике својине ("Службени гласник РС", бр. 49/92 и 54/96);
Закон о задругама ("Службени гласник СРС", број 57/89 и "Службени гласник
РС", број 57/89, 46/95, 101/05).
2) Облигационо право
(1) настанак обавезе (уговор, закључивање уговора, заступање, неважност
уговора, двострани уговори, општа дејства уговора);
(2) проузроковање штете;
(3) побијање дужникових правних радњи;
(4) право задржавања;
(5) престанак обавезе – раскид уговора и остали начини престанка обавезе
(пребијање компензација,
отпуштање дуга, пренов – новација, сједињење фузија);
(6) испуњење и немогућност испуњења;
(7) протек времена, отказ;
(8) застарелост;
(9) обавезе са више дужника или поверилаца (солидарне обавезе);
(10) промена повериоца или дужника;
(11) уступање потраживања уговором (цесија);
(12) преузимање дуга;
(13) преузимање испуњења;
(14) поједини уговори (уговор о продаји, уговор о закупу, уговор о осигурању,
уговор о лиценци, уговор о грађењу);
(15) залога (залагање ствари, залагање потраживања и других права) и јемство;
(16) посао финансијског лизинга (трајање, предмет, форма и садржина уговора о
финансијском лизингу);
(17) банкарски новчани послови (уговор о кредиту, уговор о кредиту на основу
залоге хартија од вредности);
(18) банкарска гаранција;
(19) поравнање.

Захтевани ниво знања: основно познавање области из подтач. 5)–7), 10)13),
15) и 18); добро познавање области из подтач. 1)4), 8)9),
14), 16) и 17) ове тачке.
И
звори:
Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85,
45/89 и 57/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 44/99);
Закон о финансијском лизингу ("Службени гласник РС", број 55/03 и 61/05).
3) Радно право:
(1) основна права, обавезе и одговорности из радног односа;
(2) услови за заснивање радног односа;
(3) уговори о раду и уговори ван радног односа;
(4) радни однос са непуним радним временом;
(5) зарада (увећана, минимална);
(6) накнада трошкова;
(7) друга примања;
(8) заштита зараде и накнада зараде;
(9) престанак радног односа;
(10) рокови застарелости потраживања из радног односа;
(11) радна књижица;
(12) стицање и услови стицања права из пензијског и инвалидског осигурања
(осигураници појам
и стицање својства осигураника, права из пензијско инвалидског
осигурања, остваривање и коришћење права из пензијско инвалидског осигурања);
(13) обавезно осигурање за случај незапослености (осигураници, права из
осигурања за случај незапослености, право на новчану накнаду).

Захтевани ниво знања: добро познавање области.
Извори:
Закон о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09);
Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр.
34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09,107/09);
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС",36/09).
4) Привредна друштава:
(1) појам и правне форме привредног друштва (дефиниција, конститутивни елементи –
делатност, седиште и пословно име);
(2) предузетник (појам, одговорност, престанак обављања делатности);
(3) друге правне форме привредног друштва, односно предузећа и организације финансијске
организације, задруге, друштва слободних професија);
(4) делови друштва;
(5) страна лица и улагања;
(6) оснивање и регистрација привредног друштва;
(7) заступање привредног друштва;
(8) ортачко и командитно друштво (појам, оснивање, престанак);
(9) друштво с ограниченом одговорношћу (појам, оснивање, капитал, органи, престанак);
(10) акционарско друштво (појам, врсте, оснивање, реорганизација капитала и
акција, преузимање акција – појам, начела и спровођење, органи акционарског друштва);
(11) повезивање привредних друштава (капитална и уговорна повезивања);
(12) статусне промене привредног друштва (спајање, подела, одвајање);
(13) промена правне форме привредног друштва.

Захтевани ниво знања: основно познавање области из подтач. 1)–7); добро
познавање области из подтач. 8)13)
ове тачке.
Извори:
Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 125/04);
Закон о страним улагањима ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02 и 5/03);
Закон о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС", број 55/04,
61/05, 111/09);
Закон о приватним предузетницима ("Службени гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и
"Службени гласник РС", бр.19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95,
35/02, 55/04, 101/05).
5) Хартија од вредности:
(1) појам и врсте хартија од вредности (хартије на име, по наредби и на доносиоца;
робне хартије од вредности);
(2) права на и из хартија од вредности;
(3) располагање хартијама од вредности (залагање, конвертовање, подела и
спајање, замена, поклон, продаја);
(4) новчане хартије од вредности (појединачно емитоване хартије меница,
чек;
хартије од вредности емитоване у серији: обвезнице, благајнички и комерцијални записи,
акцијеврсте
акција);
(5) субјекти тржишта хартија од вредности (централни регистар за хартије од вредности,
комисија за хартије од вредности);
(6) трговина хартијама од вредности (облици трговине, поверљиве и привилеговане
информације, берзанско трговање, методе берзанског трговања).
Захтевани ниво знања: основно познавање области под тач. 1)–3); добро
познавање области из подтач. 4)6)ове тачке.

Извори:
Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената
("«Службени гласник РС», бр.47/06);
Правилник о садржини и форми проспекта и других докумената који се подносе
ради издавања хартија од вредности ("Службени гласник РС", бр.100/06, 116/06, 71/08);
Правила пословања Београдске берзе а.д., Београд ("Службени гласник РС",
бр. 13/04, 116/04, 30/05, 69/05, 111/05, 44/06);
Закон о меници ("Службени лист ФНРЈ", број 104/46; "Службени лист СФРЈ", бр.
16/65, 54/70 и 57/89 и "Службени лист СРЈ", број 46/96);
Закон о чеку ("Службени лист ФНРЈ", број 105/46; "Службени лист СФРЈ", бр.
12/65, 50/71 и 52/73 и "Службени лист СРЈ", број 46/96).
6) Парнични поступак:
(1) надлежност и састав суда (стварна, месна и посебна);
(2) странке и њихови законски заступници (својство странке, страначка, парнична и
постулациона способност);
(3) пуномоћници;
(4) поднесци;
(5) достављање писмена (начин, одбијање пријема, промена адресе,
безуспешно достављање, пуномоћник и заступник за примање писмена, споразум о
адреси достављања, доставница, прегледање и преписивање списа);
(6) тужба (садржина тужбе, тужба за утврђење, тужба са више тужбених захтева,
противтужба, преиначење тужбе, повлачење тужбе, постојање парнице);
(7) терет доказивања;
(8) учешће трећих лица у парници (учешће јавног тужиоца, учешће умешача,
именовање претходника);
(9) прекид и застој поступка;
(10) судско поравнање;
(11) пресуда (врсте: делимична пресуда, међупресуда, пресуда на основу
признања, пресуда на основу одрицања, пресуда због пропуштања, допунска
пресуда);
(12) правоснажност пресуде;
(13) решење;
(14) жалба против пресуде (садржина жалбе, разлози за побијање, поступак по
жалби, границе испитивања првостепене пресуде, одлуке другостепеног суда о жалби,
жалба против решења);
(15) ванредни правни лекови (захтев за заштиту законитости, захтев за понављање
поступка);
(16) поступак у привредним споровима.

Захтевани ниво знања: основно познавање области.
Извор:
Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 125/04, 111/09).
7) Извршни поступак:
(1) покретање поступка, надлежност, одлуке;
(2) правни лекови (приговор и жалба);
(3) извршне исправе;
(4) одлука и поравнање;
(5) извршност одлуке и поравнања;
(6) подобност извршне исправе за извршење.
(7) одређивање и наплата затезне камате;
(8) веродостојна исправа;
(9) пренос и прелаз потраживања или обавезе;
(10) условна и узајамна обавеза;
(11) средства и предмети извршења;
(12) предлог за извршење (садржина, потврда о извршности, повлачење предлога,
решење о предлогу и достављање);
(13) спровођење извршења;
(14) одлагање и обустава извршења;
(15) извршење ради наплате новчаног потраживања;
(16) извршење на покретним стварима;
(17) попис и процена покретних ствари;
(18) извршење на непокретности;
(19) упис решења о извршењу (забележба извршења);
(20) престанак заложног права;
(21) закуп непокретности;
(22) намирење извршних поверилаца;
(23) заложно право на непокретним и покретним стварима на основу споразума
странака;
(24) заложно право на непокретности по основу извршне исправе.
Захтевани ниво знања: основно познавање области из подтач. 1)–2), 4)5),7)11),13) и 21)22); добро познавање области из подтач. 3), 6), 12), 14)20)и 23)24)ове тачке.

Извор:
Закон о извршном поступку ("Службени гласник РС", број 125/04).
8) Пореско право:
(1) испуњење пореске обавезе у случају ликвидације или стечаја;
(2) обавезе органа и организација надлежних за упис у регистар;
(3) прекид поступка принудне наплате пореза;
(4) обустава поступка принудне наплате пореза;
(5) изузимање од принудне наплате пореза;
(6) предмети принудне наплате пореза;
(7) права трећих лица;
(8) залога;
(9) проглашење несолвентности;
(10) порез на добит предузећа – врсте пореских обвезника, пореска стопа
(порески третман ликвидације и стечаја обвезника, обрачунавање и плаћање пореза);
(11) порез на доходак грађана – приходи који подлежу опорезивању (порески
обвезник, изузимање из дохотка за опорезивање, предмет опорезивања, пореска
стопа);
(12) порез на додату вредност (предмет опорезивања, порески обвезник, порески
дужник, пореска основица и пореска стопа).

Захтевани ниво знања: основно познавање области.
Извори:
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",
бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05,85/05, 62/06, 61/07, 20/09,72/09);
Закон о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01,
80/02, 43/03, 84/04, 18/10);
Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02 и
135/04, 62/06,65/06,10/07,7/08, 7/09/ 31/09, 44/09, 3/10, 18/10);
Закон о порезима на имовину ("Службени лист СРЈ", број 42/02 и "Службени
гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09);
Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04,
86/04, 61/05, 61/07).
9) Организација правосуђа:
(1) врсте судова (судови опште надлежности – основни, виши, апелациони, Врховни
касациони);
(2) надлежност привредног суда и Апелационог привредног суда;
(3) организација тужилаштва (основно, апелационо,више, Републичко);
(4) организација правобранилаштва (општинско, градско, Републичко).

Захтевани ниво знања: основно познавање области.
Извори:
Закон о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/08 и 104/09)
Закон о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. бр. 116/08 и 104/09);
Закон о јавном правобранилаштву («Службени гласник РС», број 43/91).
10) Заштита животне средине:
(1) обавезе правних и физичких лица.
(2) начела заштите животне средине (превенција и предострожност, одговорност
загађивача и његовог правног следбеника, „загађивач плаћа“, „корисник плаћа“);
(3) обавезе корисника;
(4) заштита воде, ваздуха и шума;
(5) опасне материје и управљање отпадом;
(6) заштита од буке и заштита од зрачења;
(7) одговор на удес;
(8) обавеза достављања обавештења;
(9) мониторинг и друге обавезе и одговорности везане за загађење;
(10) одговорност загађивача за штету, осигурање и накнада штете;
(11) лица овлашћена да врше надзор и мере инспекцијског надзора.

Захтевани ниво знања: основно познавање области
Извори:
Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04,36/09,72/09);
Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број135/04, 36/09);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласникРС", број 135/04);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
("Службени гласник РС", број 135/04).
11) Приватизација:
(1) појам, предмет, начела и циљеви поступка приватизације;
(2) субјекти (предузећа, потенцијални купци, Агенција за приватизацију);
(3) модели приватизације.

Извор:
Закон о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03,45/05, 123/07и 30/10).

Захтевани ниво знања: основно познавање области.
12. Управно право:
1) појам и врсте управног поступка;
2) учесници у поступку (органи и странке);
3) врсте одлука у управном поступку;
4) редовни и ванредни правни лекови;
5) административно извршење;
6) појам и врсте управног спора.
7) учесници управног спора (тужилац, тужени, суд);
8) појам управног акта;
9) коначност и правоснажност управног акта;
10) поништај и укидање.

Захтевани ниво знања: основно познавање области.
Извори:
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01,
30/10);
Закон о управним споровима ("Службени лист СРЈ", број 46/96, 111/09).
13) Ванпарнични поступак:
(1) појам и начела ванпарничног поступка;
(2) оставински поступак (давање наследничке изјаве).

Захтевани ниво знања: основно познавање области.
Извори:
Закон о ванпарничном поступку ("Службени гласник СРС", бр. 25/82 и 48/88и "Службени гласник РС", бр. 46/95 и 18/05).
14) Кривично право
(1) врсте кажњивих радњи (дисциплински преступ; прекршај; привредни преступ;
(2) кривично дело ( појам, субјекат, санкције);
(3) кривична пријава (појам, садржина, надлежност).

Захтевани ниво знања: основно познавање области.
Извори:
Кривични законик ("Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05, 107/05,72/09,111/09);
Закон о привредним преступима ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/77, 32/77,
14/85, 74/87, 57/89 и 3/90 и "Службени лист СРЈ" бр. 27/92, 24/94, 28/96 и 64/01,
«Службени гласник», бр. 101/05);
Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр.101/05, 116/08, 111/09)
Законик о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 70/01 и 68/02 и
"Службени гласник РС", бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09,72/09).
15) Право конкуренције

Захтевани ниво знања: основно познавање области.
16) Медијација

Захтевани ниво знања: основно познавање области.
2. Основе економије, рачуноводства и финансија
1) Основи економије и управљања предузећем:
(1) управљање предузећем и активности руководства (доношење пословних одлука, контрола пословнофинансијских процеса, извештавање о стању и успеху, проблем принципала и агента);
(2) анализа тражње (фактори тражње, еластичност тражње);
(3) анализа производње и трошкова (фактори производње, појам, врсте и
карактеристике трошкова, динамика трошкова у кратком и дугом року, планирање капацитета);
(4) тржишне структуре и формирање цена (врсте и карактеристике тржишних структура);
(5) ценовне стратегије (тржишно позиционирање, сегментирање, трансферне
цене,формирање цена за више производа);
(6) планирање (циљеви, стратегија, врсте планова, бизнис план);
(7) организовање (подела рада, организациона структура и координација,
делегирање, организација посла и децентрализација);
(8) контрола (контрола помоћу основних рачуноводствених извештаја, контрола помоћу мерила перформанси);
(9) одлучивање у условима извесности, ризика и неизвесности ;
(10) анализа окружења (опште, конкурентско и интерно окружење)

Захтевани ниво знања: детаљно познавање области из подтач. 1), 5)6),10); добро
познавање области из подтач. 7)9) ове тачке, основно познавање области из подтач. 2)4)
ове тачке.
2) Основи рачуноводства:
(1) појам рачуноводства;
(2) циљ рачуноводства (документовање пословних промена, утврђивање пословног резултата, утврђивање финансијског положаја);
(3) структура рачуноводства (књиговодство са билансом, обрачун тошкова и
резултата, рачуноводствено планирање и анализа, рачуноводствена контрола и ревизија);
(4) рачуноводствена регулатива (законска регулатива, професионална –
међународни рачуноводствени стандарди – МРС, интерна регулатива – интерни општи акти);
(5) рачуноводствена начела (начело двостраног обухватања пословних
промена, начело пословне јединице, начело континуитета пословања, начело
новчаног мерила, начело историјског трошка, начело узрочности, начело опрезности);
(6) оквир за припрему и приказивање финансијских извештаја – оквир МРС;
(7) рачуноводствени стандарди;
(8) књиговодство (појам, циљ, предмет и задаци);
(9) методи вођења књиговодства – просто и двојно књиговодство;
(10) принципи уредног књиговодства: потпуност, ажурност, хронолошки ред,
могућност провере, јасност, материјална исправност, економичност);
(11) пословне књиге (дневник, главна књига, помоћне књиге) и
рачуноводствене исправе;
(12) корисници рачуноводствених информација (интерни, екстерни);
(13) основне организационе целине рачуноводства – финансијско и управљачко рачуноводство;
(14) појам и функција финансијског рачуноводства;
(15) контни оквир – план;
(16) финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха, извештај о новчаним токовима, извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје);
(17) ревизија финансијских извештаја (циљ, предмет, улога);
(18) достављање и јавност финансијских извештаја;
(19) специфичности рачуноводствене функције у привредним друштвима у стечају
(управљање пивредним друштвом, организација рачуноводствене функције, израда
почетног биланса стања, пословне активности, пословни извештаји);
(20) појам и функција управљачког рачуноводства;
(21) разлика између финансијског и управљачког рачуноводства;
(22) погонски обрачун (појам, обрачун трошкова и учинака, аналитички обрачун успеха);
(23) трансферне цене (активирање сопствених учинака и робе, размена производа и услуга у функцији даље финализације производа између повезаних правних лица).
Захтевани ниво знања: детаљно познавање области из подтач. 1)–2), 5), 8, (9) 13), 11), 14), 16), 19)20) ; добро познавање области из подтач. 6)7), 10), 12), 21 23);
основно познавање области из подтач. 3)4), 13), 15), 17)18) ове тачке.

Извори:
Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени лист СРЈ", број 71/02 и "Службени
гласник РС", број 55/04);
3) Основи финансија:
(1) основни елементи финансијске анализе и финансијски показатељи (ликвидности, финансијске структуре, рентабилности, активности, тржишне вредности);
(2) анализа прага рентабилности (појам контрибуционе марже, количински И вредносни метод утврђивања преломне тачке, маржа сигурности);
(3) ризик и врсте ризика (појам, разлика између ризика и неизвесности, пословни,
финансијски и комбиновани – тотални ризик);
(4) основни извори финансирања финансирање капиталом, финансирање путем дуга (дугорочни и краткорочни извори финансирања);
(5) финансијски левериџ (појам, тачка индиференције финансирања, ризик и левериџ);
(6) планирање новчаних токова готовине и финансијско планирање;
(7) финансијско управљање обртним средствима (управљање нето обртним средствим, управљање готовином минимално потребни салдо, стратегија управљања готовином, управљање залихама);
(8) процена вредности капитала (појам, сврха, начела, методи);
(9) дисконтна стопа, нето садашња вредност, интерна стопа приноса;
(10) финансијско планирање и оцена ефективности инвестиција (појам и класификација
капиталних издатака изражене финансијске користи, планирање новчаних токова и
инвестиција, критеријуми ефективности, финансијска оцена и рангирање инвестиционих пројеката).
Захтевани ниво знања: детаљно познавање области из подтач. 1), 6)10); добро
познавање области из подтач. 2)5) ове тачке.

4. Систем за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање
Захтевани ниво знања за област коришћења система за аутоматизовано вођење
стечајних поступака и електронско извештавање процењује се на основу знања и
разумевања показаних током обуке кандидата за коришћење овог система, што се
утврђује издавањем сертификата.
Обука из претходног става је обавезан саставни део стручног испита а спроводи је Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција) или друга организација коју Агенција овласти.

Захтевани ниво знања: детаљно познавање области.
Извори


Члан 5.

Правне изворе релевантне за полагање стручног испита Агенција објављује на својој интернет страни најкасније два месеца пре датума одржавања испита.
Трошкови за полагање стручног испита


Члан 6.

Трошкове за полагање стручног испита сноси лице које полаже стручни испит ( у
даљем тексту: кандидат) или правно лице у коме је кандидат запослен.


Пријава за полагање стручног испита
Члан 7.


Пријава за полагање стручног испита подноси се Агенцији, најкасније петнаест
дана пре дана одржавања испита.
Пријава из става 1. овог члана садржи:
1) име, очево име и презиме кандидата, као и ЈМБГ;
2) датум и место рођења кандидата;
3) врсту и степен школске спреме;
4) место и адреса становања;
5) испитни рок за који се кандидат пријављује.
Кандидат је дужан да у року који му одреди Агенција допуни и исправи
неуредну и непотпуну пријаву и да уређену пријаву достави Агенцији најкасније пет
дана пре дана одржавања испита.
Агенција ће одбацити пријаве поднете по истеку рока из става 1. и 3. овог
члана.
Кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана
одржавања испита, у ком случају нема право на враћање уплаћених трошкова за
полагање испита.
Уколико кандидат не дође на испит а пријаву није повукао, сматра се да није
положио испит.
У случају из става 6. овог члана, као и у случају да кандидат није могао да
присуствује испиту из нарочито оправданих разлога (болест, смртни случај и сл.), уплаћени
трошкови за полагање испита враћају се кандидату.
Одлуку о враћању трошкова из става 7. овог члана доноси Агенција.


Образовање и састав испитне комисије
Члан 8.


Стручни испит полаже се пред испитном комисијом коју образује директор
Агенције (у даљем тексту: Комисија), по претходно прибављеној сагласности министра
надлежног за послове стечаја.
Комисија има пет чланова који су стручна лица из области стечајног и привредног
права, рачуноводства, банкарства и финансија, која имају положен стручни испит.
Комисија има председника кога поставља директор Агенције решењем о
образовању комисије.
Председнику и члановима Комисије припада накнада чија се висина одређује
решењем о образовању Комисије.


Мандат председника и чланова комисије
Члан 9.


Председник и чланови Комисије имају мандат од две године, са могућношћу
реизбора.
Комисија има секретара који води записник на седницама испитне комисије и
обавља друге административне послове за Комисију. Секретар Комисије се одређује из
реда запослених у Агенцији решењем о образовању комисије.


Испитни рокови, време и место одржавања стручног испита
Члан 10.


Стручни испит се одржава, по правилу, два пута годишње и то током маја и
новембра месеца.
Датум, време и место одржавања стручног испита одређује директор Агенције
најкасније два месеца пре дана одржавања испита.
Обавештење о датуму, времену и месту одржавања сваког стручног испита
објављује се најмање у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије, као и на интернет страници Агенције и Министарства економије.


Начин полагања стручног испита
Члан 11.


Стручни испит се састоји од писменог, усменог дела и обуке за
аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање.
Усмени део испита се полаже у року од 25 дана од дана полагања писменог испита.
Писмени део се полаже заокруживањем једног од више понуђених одговора
или давањем одговора на постављена питања, и обухвата најмање 150 питања из
следећих области: стечајно право, стечајни поступак, национални стандарди за
управљање стечајном масом и Кодекс етике за стечајне управнике (60% питања);
основи економије, финансија и рачуноводства од значаја за спровођење стечајног
поступка (20% питања) и основи правне регулативе од значаја за спровођење
стечајног поступка (20% питања).
Свако питање вреднује се са одговарајућим бројем бодова тако да укупан збир бодова износи 100.
Кандидат стиче право да полаже усмени део стручног испита ако добије најмање 70 бодова.
Усмени део стручног испита обухвата решавање једног хипотетичког случаја и
његово презентовање Комисији. На усменом делу стручног испита Комисија
проверава да ли резултати које кандидати остваре на писменом делу испита правилно
одражавају њихово практично познавање стечајног поступка.
Кандидат који не положи усмени део испита има право да поново полаже
усмени део испита у првом наредном испитном року, уз признавање већ положеног
писменог дела. Кандидат који ни на поновљеном усменом испиту не покаже
задовољавајуће знање оцењује се са оценом „није положио“.
Кандидат који није добио сертификат о познавању захтеваног нивоа знања из
области аутоматизованог вођења стечајних поступака и електронског извештавања
има право да поново похађа обуку у првом наредном испитном року.
Ако кандидат ни у наредном року не положи усмени део испита или не добије
сертификат о познавању захтеваног нивоа знања из области аутоматизованог вођења
стечајних поступака и електронског извештавања сматра ће се да испит није положио.
Општи успех кандидата оцењује се са оценом „положио“ или „није положио”.


Ток стручног испита
Члан 12.


Пре почетка полагања стручног испита секретар Испитне комисије утврђује
идентитет кандидата.
Испиту присуствују председник и чланови Комисије и секретар Комисије.
Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво
помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са
испита, а њихов испитни рад биће поништен.
Кандидатима из става 3. овог члана забрањено је да полажу стручни испит у
року од наредне три године.
Агенција кандидатима који полажу писмени део испита обезбеђује коришћење
ручног калкулатора, а кандидатима који полажу усмени део испита обезбеђује
коришћење текста Закона о стечајном поступку и ручног калкулатора.
Сматраће се да је кандидат који је положио писмени испит а није дошао на
полагање усменог дела испита или на обуку за аутоматизовано вођење стечајних
поступака и електронско извештавање, одустао од полагања испита у целини, а
резултати писменог дела испита биће поништени.


Објављивање резултата
Члан 13.


Агенција је дужна да у року од 15 дана од дана одржавања писменог дела
стручног испита обавести кандидате који су положили испит о њиховим резултатима.
О резултатима полагања стручног испита у целини, кандидата обавештава
председник комисије по завршетку усменог дела стручног испита.
Кандидати имају право увида у резултате писменог дела испита и право
приговора на резултате испита у року од три дана од дана завршетка испитног рока.
О приговорима кандидата одлучује Комисија у року од пет дана од дана
пријема приговора.


Одлагање испита
Члан 14.


На захтев кандидата, председник Комисије може одложити полагање
писменог или усменог дела стручног испита или обуке за аутоматизовано вођење
стечајних поступака и електронско извештавање за наредни испитни рок, ако је кандидат
због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.


Записник о полагању стручног испита
Члан 15.


Секретар Комисије води записник о резултатима стручног испита.
Записник садржи име, презиме и пребивалиште кандидата, састав Комисије, датум
полагања испита, резултат писменог и усменог дела испита, обуке за аутоматизовано
вођење стечајних поступака и електронско извештавање и коначну оцену коју је
кандидат добио на стручном испиту.
Агенција је дужна да у својој бази података трајно чува записнике о сваком
одржаном стручном испиту.
Записник потписују председник, чланови и секретар Комисије.


Уверење о положеном стручном испиту
Члан 16.


На основу записника о полагању стручног испита, кандидатима који су положили
стручни испит Агенција издаје уверење о положеном стручном испиту у року од седам
дана од дана полагања стручног испита.
Уверење из става 1. овог члана садржи: назив Агенције, пропис на основу
кога се издаје уверење, име, очево име и презиме, место и година рођења
кандидата, пребивалиште кандидата, врсту посла за чије обављање је кандидат положио
стручни испит, регистарски број евиденције, датум издавања уверења, потпис
председника Комисије.


Уверење из става 2. овог члана оверава се печатом Агенције.

Члан 17.


Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова
стечајног управника ( „Службени гласник Републике Србије”, број 43/05)


Ступање на снагу
Члан 18.


Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.


Број 1190184/
200802
У Београду, 1. јула 2010. године
Министар
Млађан Динкић, с.р__
 Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку