Тарифа О ЦЕНАМА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

На основу члана 8. став 3. тачка 6) Закона о Aгенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 104/09) и члана 15. став 1. тачка 8) Статута Агенције за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС”, бр. 52/05, 116/05 и 32/10), а у вези са чланом 6. Закона о Aгенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 104/09) и чланом 40. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05-исправка),

Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, дана 25. априла 2013. године, доноси

ТАРИФУ

О ЦЕНАМА  ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

 

Члан 1.

 

Овом тарифом уређује се плаћање цене за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција).

 

Члан 2.

 

Висина цене из члана 1. ове  тарифе, одређује се по тарифним бројевима, и то:

 

Тарифни број 1.

 

Цена за обраду пријаве за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 1.000,00 динара.

Цена за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 15.000,00 динара.

Цена за одлагање полагања дела стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 7.000,00 динара.

Цена за поновно полагање усменог дела стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 7.000,00 динара.

Цена по овом тарифном броју се плаћа истовремено са подношењем пријаве или захтева.

Обвезник плаћања по овом тарифном броју је физичко лице које полаже стручни испит за добијање лиценце.

 

Тарифни број 2.

 

Цена за обраду захтева за издавање и обнављање лиценце износи 2.000,00 динара.

Цена за издавање и обнављање лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 40.000,00 динара

Цена за обраду захтева за издавање дупликата лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 2.000,00 динара.

Цена за издавање дупликата лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 5.000,00 динара.

Цена за oбраду захтева за брисање из именика стечајних управника на лични захтев стечајног управника, износи 2.000,00 динара.

Цена по овом тарифном броју се плаћа истовремено са подношењем захтева.

Обвезник плаћања по овом тарифном броју је стечајни управник, односно подносилац захтева.

 

Тарифни број 3.

Цена за издавање извода из именика стечајних управника, износи 2.000,00 динара.

Цена за издавање потврде да је стечајни управник уписан у именик стечајних управника или друге потврде, износи 1.000,00 динара.

Цена за издавање потврде о промени података у именику стечајних управника износи 500,00 динара.

 Цена за обраду захтева за промену статуса активног, односно неактивног стечајног управника, износи 2.000,00 динара.

Цена по овом тарифном броју се плаћа истовремено са подношењем захтева.

Обвезник плаћања по овом тарифном броју је стечајни управник или други подносилац захтева.

Тарифни број 4.

Цена за коришћење Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) износи 4.000,00 динара за сваки стечајни поступак у коме стечајни управник поступа, и то за сваку годину трајања појединачног стечајног поступка.

Цена из става 1. oвог тарифног броја се плаћа истовремено са подношењем захтева за отварање налога за коришћење Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС), а за сваку наредну годину трајања стечајног поступка плаћа се најкасније до 31. марта наредне године према броју предмета које стечајни управник води на дан 31. децембра текуће године.

Обвезник плаћања по овом тарифном броју је стечајни управник који поступа у стечајним поступцима и организација из члана 22. став 1. Закона о стечају („Службени гласник РС”, број 104/09, 99/11 - др. закон и 71/12 - одлука УС).

Тарифни број 5.

Цена за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка износи:

1) 6.000,00 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника износи 3 милиона динара или више, али највише 10 милиона динара;

 2) 10.000,00 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника износи више од 10 милиона, али највише 50 милиона динара;

3) 32.000,00 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника износи више од 50 милиона, али највише 200 милиона динара;

4) 60.000,00 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника износи више од 200 милиона, али највише милијарду динара;

5) 120.000,00 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника износи више од милијарду динара.

Цена из става 1. овог тарифног броја плаћа се у целости за годину у којој је отворен стечајни поступак у року од 45 дана од дана подношења захтева из Тарифног броја 4. ове одлуке, а за сваку наредну годину трајања стечајног поступка плаћа се најкасније до 31. марта текуће године.

Обвезник плаћања по овом тарифном броју је стечајни дужник.

Тарифни број 6.

Цена за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора износи:

 1. 10.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 500.000,01 динара или више, али највише 1.000.000,00 динара;
 2. 20.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 1.000.000,01 динара или више, али највише 3.000.000,00 динара;
 3. 80.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 3.000.000,01 динара или више, али највише 10.000.000,00 динара;
 4. 300.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 10.000.000,01 динара или више, али највише 50.000.000,00 динара;
 5. 800.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 50.000.000,01 динара или више, али највише 100.000.000,00 динара;
 6. 1.500.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу више од 100.000.000,01 динара.

За обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе у вршењу стручног надзора у којима у току одређеног кварталног периода није остварен прилив, такса из става 1. овог тарифног броја се не плаћа.

Цена из става 1. овог тарифног броја плаћа се у року од 15 дана од дана достављања извештаја за квартал у коме је остварен прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

 Обвезник плаћања по овом тарифном броју је стечајни дужник, односно стечајна маса, осим у случају стечајних поступака у којима је за стечајног управника именована организација из члана 22. став 1. Закона о стечају.

Тарифни број 7.

            Цена за издавање извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника по притужби на рад стечајног управника, износи 4.000,00 динара.

Цена по овом тарифном броју се плаћа истовремено са подношењем притужбе.

Обвезник плаћања по овом тарифном броју је подносилац притужбе.

 

Члан 3.

 

Обвезници плаћања цена из ове тарифе Агенцији достављају доказ о извршеној уплати.

Стечајни управник је лице које је одговорно за плаћање цене чији је обвезник стечајни дужник, односно стечајна маса.

Средства на име Тарифе плаћају се на посебан рачун Агенције при Управи за трезор.

 

Члан 4.

 

Овом тарифом замењује се Одлука о таксама за послове из надлежности Агенције за лиценцирење стечајних управника број I-01-140/2013 – 06 од 25. фебруара 2013. године.

 

Члан 5.

 

Даном ступања на снагу ове тарифе  престаје да важи Тарифа о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС”, број 54/10).

 

Члан 6.

 

Ова тарифа, по добијању сагласности Владе, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

                                                                                  

 Број: I-01- 338/2013

У Београду, 25. априла 2013. године

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                           УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                                                Никола Рудовић


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

 • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

  Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

  Допис у целости можете прочитати на овом линку