Стечајни управник стечајног дужника ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ “SION SION GROUP“ ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ оглашава продају стечајног дужника као правног лица

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду, број предмета Ст-191/2019 од 20.05.2019. године, у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника

 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ “SION SION GROUP“ ДОО                             БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) – У СТЕЧАЈУ

из Београда, матични број 17381024

 

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица

Предмет продаје је:

Правно лице

Предузеће за промет и услуге „Sion Sion Group“ д.о.о. у стечају

Процењена вредност у динарима

 

Износ депозита у динарима

Почетна цена у динарима

Најважнија имовина која се продаје у склопу правног лица представља део земљишта са правом коришћења на катастарским парцелама 516/24, 516/63, 516/72, 516/80, 516/81, 518/6, 518/7, 518/11, 518/12, 519/3, 519/4, 519/5 и  519/6 К.О. Земун Поље сразмерно обимима удела на парцелама уписаним у корист стечајног дужника

71.235.095,60

14.247.019,12

14.247.019,12

(Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији)

 

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

 1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације, у износу од 50.000,00 динара.

Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 08,00 до 15,00 часова у просторијама стечајног дужника у Београду, на адреси Теразије бр. 31/МС;

 1. уплате депозит у износу од 20% од процењене вредности на текући рачун стечајног дужника број: 205-265605-31 код „Комерцијалне банке” а.д. Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније на дан одржавања продаје (рок за уплату депозита путем банкарске гаранције је 01.11.2019. године). Доказ о полагању депозита заинтересовани купац доставља стечајном управнику најкасније на регистрацији за јавно надметање. У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оргинал исте се ради провере мора доставити стечајном управнику заједно са Обрасцем пријаве, најкасније до 15,30 часова дана 01.11.2019. године. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 16.12.2019. године. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;
 2. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита односни сагласност да ће банкарска гаранција бити наплаћена, у прописаним случајевима. Изјава чини саставни део продајне документације.

 

Имовина стечајног дужника се купује у виђеном стању без пружања гаранција и стечајни управник не одговара за недостатке које купци утврде по извршеној продаји и иста се може разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје уз претходну најаву стечајном управнику Мирку Боровчанину на телефон + 381 11 33 41 282.

 

Најкасније до 06.11.2019. године до 10,00 часова (време означено као почетак регистрације учесника за јавно надметање) потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати стечајном управнику: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита, копију банкарске гаранције (оригинал исте мора бити предат најкасније до 01.11.2019. године), потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита односно сагласност на наплату положене банкарске гаранције (у прописаним случајевима), извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

 

Јавно надметање одржаће се дана 06.11.2019. године у 12,00 часова у просторијама стечајног управника у Београду, на адреси Теразије бр. 31/МС.

 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, и то дана 06.11.2019. године године у 10,00 часова а завршава се у 11,50 часова, на истој адреси.

 

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

 1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутни),
 2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
 3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања,
 4. одржава ред на јавном надметању,
 5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену,
 6. потписује записник.

 

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.

 

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора, односно најкасније до 26.11.2019. године. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита односно саглашава се са наплатом положене банкарске гаранције, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

 

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.

 

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

 

Oвлашћено лице: стечајни управник Мирко Боровчанин, контакт телефон: + 381 11 33 41 282                                                                                                                                                                                                                             

Lokacija:


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

 • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

  Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

  Допис у целости можете прочитати на овом линку