Стечајни управник стечајног дужника "ЗВЕЗДА"А.Д. Фабрика за обраду стакла Београд / Земун / у стечају ОГЛАШАВА другу продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, број предмета Ст.бр.132/2015 од 01.09.2016. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009 и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 14.12.2017. године, стечајни управник стечајног дужника

 

 

"ЗВЕЗДА"А.Д. Фабрика за обраду стакла Београд / Земун / у стечају

ЗЕМУН, ул. Батајнички друм брoj 27

 

ОГЛАШАВА

Другу продају стечајног дужника као правног лица

методом јавног надметања

 

 

Предмет продаје је:  правно лице стечајни дужник "ЗВЕЗДА"А.Д. Фабрика за обраду

                                     стакла Београд / Земун / у стечају, ул. Батајнички друм брoj 27.

 

Најзначајнија имовина стечајног дужника:

 

 1. Грађевински објекти постојећи на катастарској парцели број  99/4, 107/5 и део 108/3, уписани у лист непокретности бр. 643 КО Земун поље, В листа - 1. Део

( Имовина која је под разлучним правом )

      2.     Опрема 

 

Целокупна имовина детаљно описана у продајној документацији.

 

Почетна цена је:  295.773.120 динара

 

Депозит је: 73.943.280,00 динара

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

 

 1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара увећано за износ ПДВ. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 9 до 15 часова у Београду у просторијама стечајног дужника на услужној адреси: Гаврила Принципа бр.60 A први спрат, уз претходну најаву стечајном управнику на телефон бр. 011/6685-751. Рок за откуп продајне документације је 21.06.2018. године;
 2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 160-430531-38 код Banca Intesa АД Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита истиче закључно са 21.06.2018.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оргинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично стечајном управнику стечајног дужника на услужној адреси: Гаврила Принципа бр.60 A први спрат, Београд, заједно са Обрасцем пријаве за учешће у продаји, закључно са  21.06.2018. до 15 часова по београдском времену /GMT + 1/. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 30.08.2018.године;
 3. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

 

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9 до 15 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје / уз претходну најаву стечајном управнику / на телефон 011/6685-751.

 

Након уплате депозита а најкасније до 21.06.2018., потенцијални купци, ради благовремене евиденције, морају предати стечајном управнику стечајног дужника: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац / ако се као потенцијални купац пријављује правно лице /, овлашћење за заступање /оверено/, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично /за физичка лица/ или законски заступник /за правна лица/.

 

Јавно надметање одржаће се дана 28.06.2018. године  у 12 часова на следећој адреси: "ЗВЕЗДА"А.Д. Фабрика за обраду стакла Београд / Земун / у стечају, Земун, Батајнички друм бр. 27.

 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10 до 11,50 часова, на истој адреси.

 

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

 1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
 2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
 3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
 4. одржава ред на јавном надметању,
 5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
 6. потписује записник.

 

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 2 радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.

 

Купопродајни уговор се потписује у року од 5 / пет / радних дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 / осам / дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 2 /два / радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 / три / радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

 

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита  губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

 

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора укључујући и трошкове на име сачињавања односно, овере Уговора у целости сноси купац.

 

У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције /“ Сл.гласник РС“ бр.51/2009/, услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција /уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом/ биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.

 

Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком /обичном или препорученом/, путем факса, mail-a или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. Услова за стицање права за учешће из овог огласа.

 

Oвлашћено лице:стечајни управник Перо Радовић, контакт телефон:011/6685-751,062/345-011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

 • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

  Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

  Допис у целости можете прочитати на овом линку