Стечајни управник стечајног дужника предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају ОГЛАШАВА четврту продају имовине јавним надметањем

 

На основу решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Ужицу Ст. 23/2015 од 14.12.2015. године, а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 83/2014), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају, Златиборска бб

ОГЛАШАВА

четврту продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје (број и назив имовинске целине)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

1.- Објекат број 1 изграђен на кат. парцели 1244/4 КО Чајетина, уписан у листу непокретности бр. 2139 КО Чајетина и означен као објекат текстилне индустрије – посл. објекат, обим удела 1/1, спратности ПР + спрат, укупне површине 398,00м²,

- Кат. парцеле 1864/5 и 1855 уписане у листу непокретности 928 КО Бранешци, укупне површине 2804м², врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1.

22.229.920,00

8.891.968,00

2.- Кат. парцела 4673/1 у листу непокретности бр. 2139 КО Чајетина уписана као земљиште у грађевинском подручју, површине 7140м², врста права – својина, облик својине приватна, обим удела 1/1,

- Кат. парцеле 4266/2 и 4267/5 уписане у листу непокретности бр. 6254 КО Чајетина, укупне површине 1188м², врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1.

12.910.800,00

7.377.600,00

3. Стан број 13A/13 у поткровљу стамбено пословне зграде изграђене на кат. парцели бр. 4577/289 КО Чајетина, површине 36,00м², потес Златибор, уписан у препису листа непокретности бр. 1098 КО Чајетина, врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1.

4.464.000,00

1.785.600,00

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

 1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од по 40.000,00 динара за продајне целине 1 и 2, а 20.000,00 динара за целину број 3. Профактура се може преузети уз претходни договор са стечајним управником сваког радног дана;
 2. уплате депозит у напред одређеним износима по продајним целинама, на текући рачун стечајног дужника број: 355-3200515879-13 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје. Рок за уплату депозита или полагање гаранције је 08.05.2018. године;
 3. приликом преузимања продајне документације потпишу Изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава је саставни део продајне документације.

 

Након уплате депозита, а најкасније 5 радних дана пре одржавања јавног надметања, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати образац пријаве за учешће стечајном управнику. У случају да је потенцијални купац који предаје пријаву правно лице, управнику се доставља и извод из регистрације и ОП образац.

 

Јавно надметање одржаће се дана 15.05.2018. године у 10:00 часова, у пословним просторијама стечајног дужника у Чајетини, Златиборска бб.

 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 8:00 до 9:50 часова, на истој адреси. Позивају се чланови Одбора поверилаца да присуствују јавном надметању.

 

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

 1. региструје лица која учествују на јавном надметању (имају овлашћења или су присутни),
 2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
 3. позива учеснике да истакну понуду на оглашену цену, коју су спремни да плате,
 4. одржава ред на јавном надметању,
 5. проглашава купца када ниједна друга странка не истакне већу цену од задње понуђене,
 6. потписује записник.

 

Купопродајни уговор се потписује у року од пет радних дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате пуне купопродајне цене и добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, купац стиче право својине над предметом продаје.

 

Ако проглашени Купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други најбољи понуђач.

Имовина се купује виђеном стању, без права на накнадне рекламације и може се разгледати након откупа продајне документације, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, сваким радним даном од 09:00 до 15:00 часова уз претходну најаву стечајном управнику.

 

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.

 

Порезе и трошкове који произилазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац и износи свих припадајућих пореза и трошкова се додају на постигнуту купопродајну цену. 

 

Стечајни управник: Петрашин Василић, контакт тел: 064/4677771 E-mail: pvasilic@gmail.com

 


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

 • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

  Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

  Допис у целости можете прочитати на овом линку