СТАТУТ С.У.С.У.С.-а

У складу са одредбама члана 7., 10., 11., и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, 6р.51/09 и 99/11). на оснивачкој скупштини Савеза Удружења стечајних управника Републике Србиje, коју чине Удружење стечајних управника Воjводине, Удружење стечајних управника Београда, Панчева и Пожаревца, Удружење стечајних управника Јужне и Источие Србије и Удружење стечајних управника Централне и Западне Србије, одржаној у Београду дана 12.11.2012. године, усвојен је


СТАТУТ

САВЕЗА УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ

Област остварицања циљева


Члан 1.

1.1     САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ (у даљем тексту:
    САВЕЗ) је невпадина и недобитна организација основана ради остваривања     општих и заједничких циљева и интереса у области развоја, заштите и     унапређења положаја правосудне професије стечајних управника, а све у циљу формирања Коморе стечајних управника Србије.

1.2     САВЕЗ је основан на неодређено време.
1.3     САВЕЗ има статус правног лица и уписује се у одговарајући регистар.


Циљеви САВЕЗА


Члан 2.

2.1    Циљеви САВЕЗА су:
    - развој и заштита прааосудне професије стечајних управника;
    - унапређење и заштита права и положаја стечајних управника:
    - развој стручних знања стечајних управника;
    - побољшање услова рада стечајних управника;
    - подизање угледа и части правосудне професије стечајних управника

2.2    САВЕЗ представља и заступа интересе својих чланова у области развоја, заштите и унапређења положаја правосудне професије стечајних управника.
    
2.3    САВЕЗ заступа и штити професионални и стручни интегритет правосудне професије стечајних управника.

2.4     САВЕЗ делује у складу са циљевима утврђеним овим Статутом

Члан 3.

    Ради остваривања својих циљева САВЕЗ:
    - координира рад територијалних удружења стечајних управника Србије у     интересу правосудне професије стечајних управника;
    - представља чланове / стечајне управнике код државних и других органа ради заштите правосудне професије стечајних управника;
    - остварује сарадњу са организацијама стечајних управника и другим организацијама ван Републике Србије;
    - спроводи обуку стечајних управника и организује стручне скупове о питањима из области стечаја;
    - активно учествује у поступку доношења прописа у области стечаја;
    - сарађује са средствима јавног информисања ради обавештавања јавности о свим питањима у вези правосудне професије стечајних управника;


Назив и седиште


Члан 4.

4.1     Назив САВЕЗА је САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ

4.2    Назив САВЕЗА на енглеском Језику је:
    Serbian Confederation of Bankruptcy Administrators Unions

4.3    Седиште САВЕЗА је у Београду. Војводе Степе 118

4.4    САВЕЗ своју делатност остварује на територији Републике Србије


Оснивачи и чланови


Члан 5.

Оснивачи и чланови САВЕЗА су:

1.    Удружење стечајних управника Војводине са седиштем у Новом Саду. Максима Горког 1а/43, матични број 08863008, ПИб 104651778, које заступа председник Нинослав Шимић из Новог Сада, ЈМБГ 0812949800053;
2.    Удружење стечајних управника Беогоада, Панчева и Пожаревца са седиштем у Београду, Сива стена бр.11, матични број 28085141, ПИБ 107606111, које заступа председник Весна Митрић из Београда ЈМБГ 1607961727214;
3.    Удружење стечајних управника Јужне и Источне Србије са седиштем у Нишу, Максима Горког 2, матични број 28083734, ПИБ 107579310, које заступа председник Љубомир Костић из Ниша ЈМБГ 1401976730060;
4.    Удружење стечајних управника Централне и Западне Србије са седиштем у Убу Јосипа Мајера 55 матични број 28085664, ПИБ 107616243, које заступа председник Зоран Божић из Уба, ЈМБГ 1309962771615;

Члан 6.

6.1     Оснивач -члан може иступити из чланства својом слободном вољом, давањем писане изјаве о иступању, донете од стране Скупштине Удружења члана.

6. 2     Одлука о иступању доставља се Скупштини САВЕЗА


Права, обавезе и одговорност чланова


Члан 7.

7.1    Члан САВЕЗА има право да:

    - равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева САВЕЗА
    - непосредно учествује у одлучивању на Скупштини преко изабраних представника, као и преко органа САВЕЗА
    - буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима САВЕЗА
    - бира и буде биран у органе САВЕЗА (чпанови удружења чланица савеза);

7.2    Чланови САВЕЗА су дужни да:

    - активно доприносе остваривању циљева САВЕЗА
    - плаћају чланарину
    - обављају и друге послове које му повере органи САВЕЗА у остваривању циљева САВЕЗА утврђених овим статутом


Унутрашња организација


Члан 8.

8.1    Органи САВЕЗА су: Скупштина САВЕЗА Председник САВЕЗА. Надзорни одбор САВЕЗА, Дисциплинска комисија САВЕЗА и Секретар САВЕЗА

8.2    Законски заступник САВЕЗА Је Председник САВЕЗА.


Скупштина


Члан 9.

9.1    Скупштину САВЕЗА чине по два представника из сваког Удружења оснивача, од којих је један председник удружења по функцији а други се бира одлуком скупштине сваког удружења

9.2    Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње. Ванредна седница     Скупштине може се сазвати на образложени предлог Управног одбора једне од чланица, а мора се сазвати у року од 30 дана од дана подношења захтева ако то     тражи најмање једна трећина чланова САВЕЗА.

9.3    Седницу скупштине сазива Председник скупштине САВЕЗА, писаним     обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда,     Седницу може сазвати и Председник САВЕЗА или Надзорни одбор, ако то не     учини Председник скупштине. Седницом председава Председник скупштине као и сваки други члан скупштине који буде јавним гласањем, изабран на почетку седнице.

9 4     Председник скупштине се бира из реда чланова скупштине. Председник сазива седнице скупштине и председава седницама скупштине. Начин избора     Председника скупштине регулисаће се општим актом.

Члан 10.

10. Скупштина:
    - доноси план и програм рада САВЕЗА;
    - даје смернице за рад органима САВЕЗА,
    - усваја Статут као и измене и допуне Статута
    - усваја друге опште акте САВЕЗА;
    - бира и разрешава чланове Надзорног одбора, Председника скупштине и     Председника САВЕЗА.
    - разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај о раду Председника
    САВЕЗА и Надзорног одбора,
    - разматра и усваја финансијски план и извештај:
    - одлучује о статусним променама и  престанку рада САВЕЗА,
    - одлучује о придруживању другим савезима и асоцијацијама у земљи и
    иностранству:
    - одлучује о жалбама на одлуке о правима и обавезама чланава удружења,
    - одлучује и о другим питањима која јој подносе на разматрање и одлучивање, Управни одбори удружења чланица,
    - формира радна тела, секције, одборе или комисије, за обављање појединих послова и задатака којима се остварује деловање и статутарни циљеви САВЕЗА
    - поверава посебне задатке и послове појединим члановима Удружења чланица:
    - одлучује о другим питањима за која нису законом или овим статутом овлашћени други органи САВЕЗА.
    - одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника САВЕЗА за тај поступак

Члан 11.

11.1    Скупштина има кворум и пуноправно одлучује ако је присутна већина чланова Скупштине.

11.2    Скупштина одлучује јавним гласањем.

11.3    Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. У случају једнаког броја     гласова, глас председника скупштине је одлучујући.

11.4     Изузетно, за одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада САВЕЗА неопходна је трочетвртинска већина гласова свих чланова.


Председник САВЕЗА


Члан 12.

12.1    Председник САВЕЗА је извршни орган САВЕЗА, који се стара о спровођењу     циљева САВЕЗА утврђених овим Статутом.

    Председник је непосредни организатор и руководилац актионости САВЕЗА на остваривању његових статутарних циљева. Председник се стара о извршењу одлука Скупштине, непосредно организује и руководи активностима на спровођењу одлука Скупштине, заступа САВЕЗ у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца у САВЕЗУ.

12.2    Мандат председника траје 4 године, са могућношћу поновног избора без ограничења.

12.3    Скупштина САВЕЗА бира Председника САВЕЗА из реда свих чланова свих Удружења чланица. Начин избора и разрешења председника САВЕЗА, као и друга питања из делокруга рада предесдника САВЕЗА, ближе се одређују општим актом који доноси скупштина.

Члан 13.

13.1     Преседник САВЕЗА:

    - спроводи план и програм рада САВЕЗА који је донела скупштина;
    - спроводи смернице за рад САВЕЗА које је утврдила скупштина;
    - руководи радом САВЕЗА између две седнице Скупштине;
    - организује редовне активности којима се остварују циљеви и деловање САВЕЗА у складу са овим статутом
    - предлаже доношење одлука ради остваривања статутарних циљева САВЕЗА;
    - доноси финансијске одлуке.
    - предлаже покретање поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на иницијативу најмање 1/3 чланова САВЕЗА
    - припрема предлог измена и допуна Статута и подноси их Скупштини на усвајање;
    - присуствује седницама Скупштине Савеза без права гласа.


Надзорни одбор


Члан 14.

14.1     Надзорни одбор контролише финансијско пословање САВЕЗА и с уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава скупштину са захтевом да се уочене неправилности отклоне.

14.2     Надзорни одбор има четири члана које бира Скупштина из реда свих чланова свих Удружења чланица. Мандат чланова Надзорног одбора је 4 године са могућношћу     поновног избора без ограничења

14.3     Надзорни одбор подноси извештај на редовној годишњој седници Скупштине.

14.4     Ако надзорни одбор у вршењу контроле пословања Савеза и његових
органа утврди непоавилности, без одлагања обавештава скупштину са захтевом да се уочене неправилности отклоне


Делокруг и начин рада Дисциплинске комисије


Члан 15.

15.1     Дисциплинска комисија има пет чланова које бира Скупштина из реда свих     чланова свих Удружења чланица. Мандат чланова Дисциплинске комисиј« је 4     године са могућношћу поновног избора без ограничења.
15.2     Дисциплинска комисија одлучује већином гласова

15.3     Дисциплинска комисија је дужна да заседа и доноси одлуке у следећим
    случајевима:

    - на писмену иницијативу - приговор на рад стечајног управника, који је чпан подручног Удружења, од стране Управног одбора истог.
    - на писмени приговор на поступање стечајног управника повериоца у стечајном поступку
15.4     Дисциплинска комисија има право да доноси следеће одлуке:
а)    ПОГРЕШНО поступање стечајног управника
б)    ИСПРАВНО поступање стечајног управника

15.5.     У случају доношења одлуке да је у конкретном случају стечајни управник начинио тежу повреду погрешно поступао, председник САВЕЗА је дужан да о томе писмено обавести надлежно Министарство.

Члан 16.

1.     Секретар обавља послове припреме седница Скупштине, Надзорног одбора и     Дисциплинске комисије, као и послове везане за извршење одлука ових органа.
2.     Секретар помаже у раду Председнику Савеза
3.     Секретара савеза бира Скупштина већином присутних чланова


Остваривање јавности рада


Члан 17.

17.1     Рад САВЕЗА је јаван.

17.2     Председник САВЕЗА се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима САВЕЗА. непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин
17.3.     Годишњи обрачуни и извештаји о активности САВЕЗА подносе се члановима на седници скупштине САВЕЗА

Члан 18.

18.1.     Ради остварења својих циљева САВЕЗ успоставља контакте и сарађује са другим удружењима у земљи и иностранству.

18.2    САВЕЗ може приступати међународним удружењима у области стечајног права и правосудне професије стечајних управника, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање
средствима

Члан 19.

19.1     САВЕЗ прибавља срсдства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвениција и на други законом дозвољен начин

19.2    САВЕЗ може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике едукације из области стечајног права и професије стечајних управника.

19.3    О свим начинима стицања средстава појединачну одлуку доноси скупштина САВЕЗА.Престанак рада САВЕЗА и поступање са имовином


Члан 20.

20.1     САВЕЗ престаје са радом одлуком Скупштине када престану услови за остваривање циљева САВЕЗА, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

20.2     У случају престанка рада, Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина САВЕЗА преноси у складу са Законом


Изглед и садржина печата


Члан 21.

21.1     САВЕЗ има печат округлог облика на којем је исписано САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ БЕОГРАД

21.2     САВЕЗ има штамбиљ правоугаоног облика, са текстом у првом реду: САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ; у другом реду “Број"; у трећем реду “Датум” и у четвртом реду: БЕОГРАД


Прелазне и завршне одредбе


Члан 22.

22.1    Сва питања која нису регулисана овим Статутом регулисаће се другим општим актима САВЕЗА а у складу са законом

22.2    Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини САВЕЗА
 Председавајући оснивачке
 скупштине САВЕЗАГостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку