Председник САВЕЗА

Председник САВЕЗА је извршни орган САВЕЗА, који се стара о спровођењу циљева САВЕЗА утврђених овим Статутом.

Председник је непосредни организатор и руководилац актионости САВЕЗА на остваривању његових статутарних циљева. Председник се стара о извршењу     одлука Скупштине, непосредно организује и руководи активностима на спровођењу одлука Скупштине, заступа САВЕЗ у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца у САВЕЗУ.

Мандат председника траје 4 године, са могућношћу поновног избора без ограничења.

Скупштина САВЕЗА бира Председника САВЕЗА из реда свих чланова свих Удружења чланица. Начин избора и разрешења председника САВЕЗА, као и друга питања из делокруга рада предесдника САВЕЗА, ближе се одређују општим актом који доноси скупштина.

Преседник САВЕЗА:

    - спроводи план и програм рада САВЕЗА који је донела скупштина;
    - спроводи смернице за рад САВЕЗА које је утврдила скупштина;
    - руководи радом САВЕЗА између две седнице Скупштине;
    - организује редовне активности којима се остварују циљеви и деловање САВЕЗА  у складу са овим статутом
    - предлаже доношење одлука ради остваривања статутарних циљева САВЕЗА;
    - доноси финансијске одлуке.
    - предлаже покретање поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на иницијативу најмање 1/3 чланова САВЕЗА
    - припрема предлог измена и допуна Статута и подноси их Скупштини на  усвајање;
    - присуствује седницама Скупштине Савеза без права гласа.

Скупштина Савеза је на оснивачкој скупштини дана 12.11.2012. за председника Савеза изабрала стечајног управника Добривоја Петровића из Смедерева, а на основу донетих одлука Скупштина регионалних удружења стечајних управника Србије. У наставку следи његова радна биографија
 

Име и презиме

Добривоје Петровић

Датум и место рођења

19.03.1960. године, Смедерево

Адреса становања

Његошева 6/4, 11300 Смедерево

Број телефона

моб. тел.: 063/222-191

Националност

српска

Стечено образовање

ВСС -1987

Дипломирао на Економском факултету у Београду

 

Радно искуство

 

 

 

 

 

Назив посла

Послодавац

Период

Положени испити

Стечена звања

 

 

Инспектор  за сузбијање привредног криминалитета

 

 

МУП Смедерево

01.05.1987. до

01.04.1992.

- Управно право

- Уставно право

- Радно право

- Кривично право

- Кривично

  процесно право

- Криминалистика

 

 

Директор сектора безбедност

Сартид АД Смедерево

01.04.1992. до

 01.08.1993.

 

 

 

Руководилац службе Интерна ревизија

Сартид АД Смедерево

01.08.1993. до

 01.03.1996.

Енглески језик - сертификовани средњи ниво

 

 

Директор пројекта и центра за управљање трошковима

Сартид АД Смедерево

01.03.1996. до

15.03.1999.

Знање у области рачунарства - сертификати

 

 

Комерцијални директор

Сартид АД - Спин доо Смедерево

15.03.1999. до

 01.04.2000.

 

 

 

Помоћник генералног директора за развој

Компанија Слободна зона АД Смедерево

 01.04.2000.

до 01.12.2003.

- Привредно право

- Порески систем

- Финансијски  

  менаџмент

- Рачуноводство

- Ревизија    рачуноводстве-них извештаја

1. Овлашћени

    рачуновођа

2.Стални судски

   вештак за

   економско-

   финансијску  

   област

 

 

Руководилац сектора за развој

УС Стеел Балкан Смедерево

 01.12.2003.

до 20.05.2005.

 

 

 

 

 

01.11.2005.    

 

1. Стечајни  

    управник са

    лиценцом

 

Стечајни управник - оснивач 

Предузетничка радња Форум Смедерево

21.02.2006

до данас

 

 

 

 

 

Директор - власник

ДОО Данубиус Форум  Смедерево

01.01.2008

до данас

 

 

 

Директор

Дирекција за изградњу Смедерево

14.07.2008.

до 26.02.2009.

 

 

 
        1. Медијатор по Решењу Министарства правде РС, од 15.04.2015.год.  
        1. Агент за некретнине са уверењем Министарства трговине, телекомуникација и пољопривреде од 15.04.2015. год.  

 

 

 

Стечајни управник Добривоје Петровић је написао више реферата које је представио на разним семинарима:

ТРОШКОВИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ОПТЕРЕЋЕНЕ РАЗЛУЧНИМ ПРАВОМ

РАЗВОЈ ПРАВОСУДНЕ ПРОФЕСИЈЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК У СРБИЈИ И ЕКОНОМСКО-ПРАВНО-МОРАЛНА ОПРАВДАНОСТ УКИДАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ И ЗАРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ИЗ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПО ЗАКОНУ О СТЕЧАЈУ И НАЦИОНАЛНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНОМ МАСОМ

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ПО ЗАКОНУ О СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ И ЗАКОНУ О СТЕЧАЈУ


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку