ЗАКОН О ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

"Службени гласник СРС", бр. 54/89, 9/90,
"Службени гласник РС", бр. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005


ПАЖЊА - одредбе Закона о приватним предузетницима - које се односе на упис предузетника у одговарајући регистар престају да важе 1. марта 2005. године (видети: "Сл. гласник РС", бр. 55/2004 од 21. маја 2004. године - Закон о регистрацији привредних субјеката, члан 88. став 2.)З А К О Н

О ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
(донет под називом: ЗАКОН О ЛИЧНОМ РАДУ)I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

Приватни предузетник самостално обавља делатности, под условима и на начин утврђен овим законом

Делатности уређене посебним законом, обављају се и на начин предвиђен тим законом.


Члан 1а

Приватни предузетник, у смислу овог закона, јесте физичко лице које, ради стицања добити, оснива радњу и самостално обавља делатност ( у даљем тексту: предузетник).


Члан 2.

Делатностима, у смислу овог закона, сматрају се делатности утврђене савезним прописом о класификацији делатности, уметнички и стари занати и послови домаће радиности.

Уметнички и стари занати и послови домаће радиности јесу нарочито: филигранска делатност, опанчарска, грнчарска, као и израда предмета који имају естетско обележје народног стваралаштва.

Министар надлежан за послове приватног предузетништва одредиће ближе послове који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности (у даљем тексту: министар).


Члан 3.

За обављање самосталне делатности, предузетник (у даљем тексту: оснивач радње) оснива радњу, односно одговарајући облик пословања (радионица, канцеларија, биро, сервис, агенција, студио, пансион, апотека, ординација и сл. у даљем тексту: радња).

Оснивач може основати само једну радњу с тим што делатност може обављати и у више посебних простора на територији исте или више општина.


Члан 4.

Физичка лица могу основати ортачку радњу.

Ортачку радњу може основати највише десет оснивача.

Међусобни односи оснивача ортачке радње уређују се уговором који садржи нарочито: имена оснивача, уложена средства, делатности које се обављају, пословно седиште, име лица овлашћеног за представљање и заступање, међусобна права и одговорности.

Ортачка радња престаје са радом ако остане један оснивач.

На ортачку радњу примењују се одредбе овог закона које се односе на радњу, ако за поједина питања није друкчије предвиђено.


Члан 5.

У радњи, односно у ортачкој радњи може се обављати једна или више делатности или поједини послови за које су испуњени услови утврђени законом.


Члан 6.

Оснивач, односно оснивачи управљају радњом, односно ортачком радњом.

Оснивач заступа и представља радњу.

У случају предвиђеном овим законом радњу могу заступати други радници запослени у радњи (пословође).


Члан 7.

За обавезе које проистекну у обављању делатности радње, оснивач одговара целокупном својом имовином.


II. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 8.

Физичко лице може основати радњу ако испуњава следеће услове:

  1) да има општу здравствену способност, ако овим законом за обављање одређених делатности није друкчије одређено;

  2) да је пословно способан;

  3) да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене делатности, односно да му правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања делатности, док трају правне последице осуде, односно мере;

  4) да има опрему и кадрове који су прописани за обављање делатности, као и одговарајући простор, осим ако природа делатности, односно послова то не захтева.

Министар одређује делатности за чије обављање није потребан посебан простор.


Члан 9.

БРИСАН - са 35/2002


Члан 10.

Услове у погледу здравствене способности утврђене прописима о заштити становништва од заразних болести мора да испуњава оснивач и радници запослени у радњи који обављају следеће делатности, односно послове: производња и промет животних намирница, угоститељска делатност, пружање услуга смештаја и исхране туристима у домаћинству, производња и промет средстава за негу и улепшавање лица и тела, пружање услуга хигијенске неге, обављање послова у области здравствене делатности и пружање услуга у области социјалне и дечје заштите.


Члан 11.

Предузетник може да обавља делатност у простору који испуњава прописане услове.

Пре почетка обављања делатности: производња, промет, дистрибуција, прерада, одлагање и ускладиштење опасних, штетних и отпадних материја, нуклеарне енергије, нафте и нафтних деривата, отрова, лекова, опојних дрога и помоћних лековитих средстава, средстава и опреме у медицини која емитују јонизујућа зрачења, хемикалија, лепкова, растварача, боја, средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и сирове коже, производње и флаширања воде за пиће; обављања здравствене делатности у стационарним условима и другим облицима здравстве делатности; индустријске производње животних намирница; промета свежег меса и пружања услуга исхране у угоститељском објекту, предузетник је дужан да прибави акт надлежног органа о утврђивању испуњености прописаних услова у погледу безбедности и заштите здравља на раду, заштите животне околине, санитарно-хигијенских и здравствених услова и опремељености, као и других прописаних услова.

За делатности које нису наведене у ставу 2. овог члана надлежни органи утврђују испуњеност прописаних услова у поступку редовног инспекцијског надзора у обављању тих делатности.


Члан 11а

БРИСАН - са 35/2002


Члан 12.

БРИСАН - са 53/95


Члан 13.

У укупан број радника из члана 12. овог закона не урачунавају се запослени чланови породичног домаћинства.

Чланови породичног домаћинства оснивача радње могу радити у радњи и без заснивања радног односа.

Члановима породичног домаћинства, у смислу овог закона, сматрају се: брачни друг, деца и родитељи.


Члан 14.

Радници који су запослени у радњи и чланови породичног домаћинства из члана 13. овог закона морају испуњавати услове предвиђене одредбама члана 8. став 1. тач. 1. и 4. и члана 10. овог закона, ако непосредно обављају делатност радње.


III. ОСНИВАЊЕ, ДЕЛАТНОСТ, СЕДИШТЕ И ФИРМА РАДЊЕ

1. Оснивање радње

Члан 15.

Физичко лице које намерава да оснује радњу, подноси пријаву општинској јединици локалне самоуправе надлежној за послове привреде у општини где ће имати пословно седиште (у даљем тексту: општинска јединица локалне самоуправе).

Пријава из става 1. овог члана садржи:

  1) лично име, број личне карте и матични број подносиоца пријаве, а физичко страно лице подноси доказ којим се утврђује његов идентитет;

  2) пребивалиште и адресу становања;

  3) занимање;

  4) изјаву подносиоца пријаве: да одлуком органа старатељства није стављен под старатељство; да му у смислу члана 8. овог закона није забрањено обављање одређене делатности и да ли ће делатност обављати из радног односа;

  5) назначење делатности радње и фирму радње;

  6) назначење адресе простора у коме ће се делатност обављати, односно адресе пословног седишта;

  7) БРИСАНО - са 35/2002;

  8) датум почетка рада радње, односно обављања делатности.

Ако оснивач у моменту подношења пријаве не испуњава услове из члана 10. овог закона, даје изјаву да ће запослити радника који испуњава услове из члана 10. овог закона.

Оснивач радње уз пријаву подноси:

  1) доказ да је стекао пословну способност пре пунолетства, ако није пунолетан;

  2) доказ о испуњавању услова из члана 8. став 1. тач. 1) и 4) и члана 10. овог закона, осим ако је дата изјава из става 3. овог члана;

  3) доказ о испуњености услова из члана 11. став 2. овог закона.

Сви оснивачи ортачке радње потписују пријаву и уз пријаву подносе уговор из члана 4. овог закона.

Пријава за оснивање ортачке радње садржи податке из става 2. тач. 1-4. овог члана за све осниваче радње.

Оснивач радње може дати надлежном органу управе на увид оригиналне јавне исправе којима се доказује испуњеност услова из става 2. тач. 1. и 2. и става 4. овог члана или може приложити оверене копије тих исправа.


Члан 15а

Радња се оснива на неодређено или одређено време.

Ако у пријави није другачије одређено, сматра се да је радња основана на неодређено време.


Члан 16.

Општинска јединица локалне самоуправе дужна је да најкасније у року од три, односно ако ће се делатност обављати у простору, а оснивач радње има обезбеђени простор - у року од седам дана од дана пријема пријаве и доказа из члана 15. овог закона, изврши упис радње у регистар и да решење о упису у регистар изда оснивачу радње.


Члан 17.

Ако простор за обављање делатности не испуњава услове у смислу члана 11. овог закона, или пријава не садржи све податке, односно ако нису приложени докази у смислу члана 15. овог закона, општинска јединица локалне самоуправе одложиће упис у регистар и од подносиоца пријаве затражити да недостатке отклони.

У случају из става 1. овог члана, нови рок за упис у регистар у смислу члана 16. овог закона тече од дана када подносилац пријаве обавести надлежну општинску јединицу локакне самоуправе о отклањању недостатака.

Ако нису испуњени овим законом прописани услови за оснивање радње, или се недостаци не могу отклонити у складу са одредбама овог члана, надлежна општинска јединица локалне самоуправе ће решењем одбити упис пријаве у регистар.


Члан 18.

Ако надлежна општинска јединица локалне самоуправе не поступи у складу са одредбама чл. 16. и 17. овог закона оснивач радње има право да започне са радом даном који је означио у пријави.


Члан 19.

Ако оснивач радње намерава да делатност обавља у простору који није обезбедио у моменту подношења пријаве општинска јединица локалне самоуправе је дужна да ако су испуњени остали прописани услови, изврши привремени упис радње у регистар и о томе изда решење најкасније у року од три дана од дана пријема пријаве.

Када оснивач радње поднесе доказ да простор *) испуњава услове из члана 11. став 2. овог закона, општинска јединица локалне самоуправе је дужна да изврши упис радње у регистар, брише привремени упис и да изда оснивачу решење о упису радње у регистар у року од три дана од дана подношења доказа.

Решење о привременом упису радње у регистар издаје се са важношћу од годину дана.

У случају када оснивач радње сам не испуњава услов из члана 10. овог закона, радња може почети са радом даном подношења уговора о запошљавању радника са доказима из чл. 10. овог закона.

________________________________________
*) ПАЖЊА: замена речи: "просторија" у реч: "простор" - вероватно омашком изостављена приликом измена са 53/95
________________________________________

Члан 20.

Регистар радње води општинска јединица локалне самоуправе надлежна за послове привреде.

У регистар из става 1. овог члана уписује се нарочито: број пријаве, подаци из пријаве, датум почетка обављања делатности, привремени престанак и трајни престанак обављања делатности, вођење радње преко пословође, подаци о просторијама које се користе ван пословног седишта.

Подаци уписани у регистар су јавни.

Ако делатност за коју се тражи оснивање радње није предвиђена овим законом, савезним прописом о класификацији делатности или номенклатуром трговинских струка, општинска јединица локалне самоуправе ће одлучити о упису, ближе одређујући делатност, и њену припадност постојећим делатностима и сврстати је у најближу област, грану, групу, односно подгрупу.

Општинска јединица локалне самоуправе која је издала решење о упису је дужна да о упису у регистар радњи, почетку обављања делатности као и о свим променама у обављању делатности (привремени престанак обављања делатности, трајни престанак обављања делатности, одјава и сл.), у року од три дана писмено обавести органе управе надлежне за послове јавних прихода и инспекцијске послове, надлежну организацију за социјално осигурање, као и Републички завод за статистику.

Републички орган управе надлежан за послове статистике води јединствен регистар радњи за целу Републику.


Члан 21.

Садржај, начин вођења и образац регистра који води општинска јединица локалне самоуправе прописаће министар.

Начин и време за достављање података, садржину обрасца и датотека, и методологију вођења регистра из члана 20. став 6. овог закона, прописаће Републички завод за статистику.


2. Обављање делатности

Члан 22.

У радњи се могу обављати само делатности и послови који су одређени у решењу о упису у регистар.


Члан 23.

Оснивач радње, односно оснивачи ортачке радње дужни су да:

  1) одобрену делатност, обављају квалитетно, у складу са прописима и пословним обичајима за ту делатност, односно одговарајућом професионалном етиком;

  2) купцу, односно кориснику услуге, на његов захтев, издају рачун о продатој роби односно о извршеној услузи;

  3) гарантују квалитет производа, односно услуге, отклоне недостатке или накнаде причињену штету купцу производа, односно кориснику услуга, у складу са важећим прописима и стандардима;

  4) истакну распоред радног времена који је усаглашен са прописаним, и придржавају се истакнутог распореда;

  5) пријаве сваку промену пословног седишта;

  6) воде уредну евиденцију о обављању делатности, у складу са законом и другим прописима;

  7) спроводе прописане мере заштите на раду и заштите животне средине које се односе на обављање одговарајуће делатности;

  8) у вршењу јавног превоза путничким аутомобилом укључе таксиметар и цену превоза наплате на основу износа утврђеног радом таксиметра.

Ако се делатност обавља у стану, оснивач је дужан да омогући надлежним инспекцијским органима преглед просторија, односно простора у коме обавља делатност.


Члан 24.

Ако радњу привремено затвара, оснивач је дужан да о томе обавести надлежну општинску јединицу локалне самоуправе најкасније даном престанка рада, а о настављању са радом најкасније у року од три дана од дана настављања са радом.


Члан 25.

Оснивач радње може привремено престати да непосредно води радњу и да делатност радње настави преко запосленог или члана породичног домаћинства као пословође, коме даје писмено овлашћење.

Овлашћење пословође да представља и заступа радњу уписује се у општински регистар.

Пословођа мора испуњавати све услове прописане овим законом за обављање одређене делатности.

У случајевима када оснивач радње обавља делатност преко пословође, за пословање радње одговоран је пословођа.


Члан 26.

Радња престаје са радом одјавом.

Оснивач радње, односно оснивачи ортачке радње одјаву врше најкасније даном подношења пријаве о престанку рада писменим путем или давањем изјаве на записник код надлежне општинске јединице локалне самоуправе.

У одјави се мора назначити датум престанка рада.

Престанак рада по одјави не може се утврђивати ретроактивно.


Члан 27.

Радња престаје са радом по сили закона у следећим случајевима:

  1) ако је правоснажном одлуком утврђена ништавост уписа радње у регистар;

  2) смрћу или трајним губитком пословне способности оснивача радње;

  3) ако оснивач радње буде осуђен правоснажном пресудом на казну затвора дужу од шест месеци;

  4) ако не отпочне са радом у року од једне године од дана уписа у регистар, односно ако дуже од годину дана не обавља делатност, осим у случајевима утврђеним овим законом;

  5) ако делатност обавља у време привременог престанка рада;

  6) ако је кажњаван за обављање нерегистроване делатности, више од три пута;

  7) ако престану да постоје природни и други услови за обављање делатности, односно услови из чл. 8. или 11. овог закона;

  8) истеком времена на које је радња основана;

  9) забраном обављања делатности;

  10) ако је жиро рачун радње блокиран дуже од три месеца непрекидно;

  11) у другим случајевима прописаним законом.

Одредбе става 1. овог члана односе се и на ортачку радњу, изузев када најмање два оснивача испуњавају услове за обављање делатности.

Предузетник губи то својство брисањем радње из регистра.


Члан 27а

Брисање радње из регистра извршиће се и у случају ако је одлуком суда части при привредној комори изречена мера забране самосталног обављања делатности предузетнику, због теже повреде добрих пословних обичаја или кодекса професионалне етике.


Члан 28.

У случају из члана 27. став 1. тач. 2. и 3. овог закона чланови породичног домаћинства могу преузети радњу и наставити рад сами или преко пословође под условом да су испуњени и други услови из овог закона, о чему су дужни да обавесте надлежну општинску јединицу локалне самоуправе у року од 30 дана од дана наступања околности из члана 27. овог закона.

У случају да више чланова породичног домаћинства жели да настави вођење радње, радња наставља са радом као ортачка радња.

Ако оснивач радње престане са радом, а чланови породичног домаћинства нису наставили рад у смислу става 1. овог члана, надлежна општинска јединица локалне самоуправе донеће решење о престанку радње.

Решење из става 3. овог члана доноси се у року од 45 дана од дана наступања једног од случаја из члана 27. овог закона, односно од дана сазнања о наступању тих околности.


Члан 29.

Фирма је име под којим се води радња, односно обавља делатност.

Одредбе закона којима се уређује фирма предузећа сходно се примењују и на означавање фирме радње, ако овим законом није другачије одређено.

Фирма садржи лично име оснивача радње, предмет пословања и пословно седиште.

Фирма може да садржи цртеже, слике, ознаку којом се ближе одређује радња, односно делатност.

Фирма ортачке радње садржи и означење да је заједничка, имена свих оснивача или једног или више њих и ознаку "и остали".

Оснивач радње дужан је да фирму истакне на видном месту пословне просторије, односно простора у коме се обавља делатност.

Ако оснивач радње обавља делатност изван пословног седишта (простору изван седишта, покретном објекту, изван простора, у возилу и сл.) дужан је да фирму истакне и на месту, односно објекту где такву делатност обавља.

Фирма се може употребљавати само онако како је уписана у регистар.


Члан 30.

Оснивач радње може да користи и простор изван пословног седишта у складу са чланом 11. овог закона.

Уз захтев за утврђивање испуњености услова простора у смислу члана 11. став 2. овог закона, оснивач подноси решење о упису радње у регистар.

Општинска јединица локалне самоуправе у року од седам дана од дана подношења захтева и доказа из члана 11. став 2. овог закона доноси решење о коришћењу простора и истовремено га доставља општинској јединици локалне самоуправе на чијој је територији пословно седиште радње, ради уписа у регистар.


Члан 31.

Оснивач радње може променити пословно седиште на територији исте или друге општине.

За промену пословног седишта на територији исте општине оснивач радње, подноси пријаву надлежној општинској јединици локлане самоуправе ради уписа у регистар.

За промену пословног седишта на територији друге општине, оснивач подноси пријаву надлежној јединици локлане самоуправе општине на чијој ће територији радња имати седиште као и решење о упису радње у регистар.

У случају из става 3. овог члана општинска јединица локалне самоуправе врши упис радње у регистар и један примерак решења истовремено доставља општинском органу на чијој територији је радња имала пословно седиште.

Општинска јединица локалне самоуправе на чијој је територији радња имала пословно седиште дужан је да по добијању решења из става 4. овог члана изврши брисање радње из регистра.

Ако ће се делатност обављати у простору, општинска јединица локалне самоуправе у року од седам дана од дана подношења пријаве и доказа о испуњености услова из члана 11. став 2. овог закона, доноси решење о промени пословног седишта и упису радње у регистар.


3. Делатности које се не могу обављати

Члан 32.

Предузетник може да обавља сваку делатност, осим делатности за коју је посебним законом прописано да је не може обављати радња.

За делатност која се може обављати само уз одобрење надлежног органа, радња се може регистровати по прибављању тог одобрења.


Члан 33.

БРИСАН - са 53/95


Члан 34.

Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу њега врше органи тржишне инспекције и други органи инспекције чије су надлежности утврђене посебним законима.


IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

БРИСАН - са 53/95


Члан 36.

Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара или казном затвора до 30 дана казниће се за прекршај оснивач радње ако:

  1. оснује више од једне самосталне радње (члан 3. став 2. овог закона);

  2. у радњи користи допунски рад радника супротно одредбама члана 12. овог закона, или користи рад лица са којима није засновао радни однос, а нису чланови породичног домаћинства у смислу члана 13. овог закона;

  3. оснивач радње не испуњава услов у погледу здравствене способности, а непосредно обавља делатност радње (члана 10. овог закона);

  4. радници запослени у радњи и чланови породичног домаћинства не испуњавају прописане услове (члан 14. овог закона);

  5. почне са радом пре подношења доказа из члана 19. ст. 2. и 4. овог закона;

  6. обавља делатност која није утврђена решењем о упису у регистар (члан 22. овог закона);

  7. обавља делатност у простору који не испуњава прописане услове (члан 11. став 1. овог закона) или користи простор ван пословног седишта радње који не испуњава прописане услове (члан 30. став 1. овог закона).

За прекршај из става 1. овог члана одузеће се имовинска корист остварена извршењем прекршаја, а за прекршај из тач. 1, 5. и 6. може се изрећи заштитна мера одузимања предмета и производа којима је прекршај извршен.

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи и мера забране обављања делатности у трајању од шест месеци до годину дана.

За прекршај из става 1. овог члана може се на лицу места наплатити казна у износу од 20.000 динара.


Члан 37.

Новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај оснивач радње ако:

  1) БРИСАНО - са 35/2002;

  2) обавља делатност преко пословође супротно одредбама члана 25. овог закона;

  3) не истакне фирму, односно фирма не садржи прописане податке, односно у свом пословању не употребљава фирму онако како је уписана у регистар (члан 29. овог закона).

За прекршај из става 1. овог члана одузеће се имовинска корист остварена извршењем прекршаја.

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи оснивачу радње мера забране обављања делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана може се на лицу места наплатити казна у износу од 10.000 динара.


Члан 38.

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај оснивач радње ако:

  1) обавља делатност супротно одредби члана 23. став 1. тач. 1, 4, 5, 6, 7, 8. и 10. и став 2. овог закона;

  2) не обавести надлежну општинску јединицу локалне самоуправе о привременом престанку са радом, односно отпочињању са радом, (члан 24. овог закона).

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи оснивачу радње мера забране обављања делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана може се на лицу места наплатити казна у износу од 10.000 динара.


Члан 39.

Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у јединици локалне самоуправе ако:

  1) у прописаном року не изврши упис у регистар (чл. 16. и 17. и члан 19. ст. 1. и 2. овог закона);

  2) не обавести други надлежни орган у прописаном року (члан 20. ст. 5, члан 30. став 3, члан 31. став 4. овог закона);

  3) не донесе решење у приписаном року (члан 28. став 4, члан 30. став 3. и члан 31. став 6. овог закона).


Члан 40.

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана, казниће се за прекршај лице ако:

  1) обавља делатност, а није основало радњу (члан 3. став 1. овог закона);

  2) обавља делатност забрањену овим законом (чл. 32. овог закона).

За прекршај из става 1. овог члана одузеће се имовинска корист остварена извршењем прекршаја и може се изрећи мера одузимања предмета и производа којима је прекршај извршен.

За прекршај из става 1. овог члана може се на лицу места наплатити казна у износу од 5.000 динара.


В. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

До доношења прописа из чл. 9, 11. и 21. став 1. овог закона примењиваће се:

  1. Правилник о минималним здравственим условима и категоризацији соба у којима домаћинства пружају угоститељске услуге, као и минималним здравственим условима чланова домаћинства ("Службени гласник СРС", број 16/79);

  2. Правилник о техничким условима за јавно приказивање филмова које обављају радни људи самосталним личним радом средствима у својини грађана ("Службени гласник СРС", број 20/88);

  3. Правилник о ближим условима за обављање самосталне стоматолошке делатности, самостално обављање протетичких послова, образовање радне заједнице стоматолошке делатности и обављање одређених послова и задатака здравствене делатности у организацији удруженог рада која обавља привредну делатност ("Службени гласник СРС", број 3/87);

  4. Правилник о садржају и начину вођења регистра издатих решења у одобрењу за обављање привредних делатности самосталним личним радом средствима у својини грађана ("Службени гласник СРС", број 34/85);

  5. Правилник о техничким и другим условима постројења за примарну прераду дрвета коју врше грађани као занатску услужну делатност, и о књизи услужног резања ("Службени гласник СРС", број 38/69).

Републички орган управе, прописе из чл. 9, 11. и 21. овог закона донеће у року од месец дана од дана ступања на снагу овог закона.


Члан 42.

Радни људи који обављају делатност личним радом дужни су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Ако радни људи у року из става 1. овог члана не ускладе своје пословање, са одредбама овог закона престају са обављањем делатности.


Члан 43.

Поступак по захтеву за одобрење обављања делатности личним радом који је започет а по коме није донета одлука до ступања на снагу овог закона наставиће се по одредбама овог закона.


Члан 44.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи:

  1. Закон о обављању привредних делатности самосталним личним радом средствима у својини грађана ("Службени гласник СРС", бр. 27/88 и 37/88);

  2. Одредбе чл. 1-7, одредбе чл. 10-12, и члан 14. Закона о праву својине на пословне просторије ("Службени гласник СРС", број 42/80);

3. Одредбе члана 9. Закона о закупу пословних зграда и просторија ("Службени гласник СРС", број 20/77 и 37/77);

  4. Одредбе члана 83. Закона о изменама закона којима су одређене новчане казне за прекршаје ("Службени гласник СРС", број 6/89);


Члан 45.

Одредбе овог закона чл. 1-40, члан 41. став 2. члан 44. тачка 2. у делу који се односи на престанак важења чл. 2-5, члана 7, чл. 10. и 11. и члана 12. став 1. Закона о праву својине на пословне просторије примењују се на основу Амандмана ŚŚŚИИИ тачке 13. подтачка 1. и тачка 4. на Устав Социјалистичке Републике Србије на целој територији Републике.

Члан 41. став 1. чл. 42. и 43. и члан 44. у делу који се односи на престанак важења чл. 1, 6. и 12. став 2. и 14. Закона о праву својине на пословне просторије и члан 9. Закона о закупу пословних зграда и просторија примењују се на основу члана 301. Устава Социјалистичке Републике Србије на целој територији Републике.


Члан 46.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије".


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку