ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ

З А К О Н

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ

Члан 1.

У Закону о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 - др. закон и

71/12 - УС), у члану 10. став 3. мења се и гласи:

„Огласи, решења и други акти суда, на дан доношења, објављују се на огласној

и електронској огласној табли суда, а решења и други акти суда, када је то прописано

овим законом, достављају се и одговарајућем регистру ради јавног објављивања на

интернет страни тог регистра или на други начин којим се омогућава да јавност буде

упозната, уколико тај регистар нема своју интернет страну.”

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

„Сви поднесци стечајног управника и учесника у поступку са свим прилозима

објављују се, одмах по пријему, на јавном порталу надлежног привредног суда или на

други начин којим се омогућава да јавност буде упозната о току стечајног

поступка, уз поштовање прописа којима се уређује заштита података о личности.”

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 2.

У члану 19. додају се ст. 3, 4. и 5, који гласе:

„Стечајни управник има легитимацију коју издаје овлашћена организација.

Стечајни управник легитимацију може да употребљава само за службене радње

које предузима у границама својих законских овлашћења.

Министар ближе прописује изглед, образац и садржину легитимације стечајног

управника.”

Члан 3.

У члану 20. став 3. брише се.

У ставу 4, који постаје став 3, речи: „ст. 2. и 3.” замењују се речима: „става 2”.

Досадашњи став 5. постаје став 4.

Члан 4.

У члану 21. став 1. тачка 1) после речи: „које је правоснажно осуђено за“

додају се речи: „кривично дело против привреде, против правног саобраћаја, против

службене дужности, као и за“.

У тачки 2) после речи: „директора” додају се запета и реч: „власника”, а после

речи: „дужника” додају се речи: „или лица повезаног са стечајним дужником, у смислу

овог закона”.

У тачки 3) после речи: „дужником” додају се речи: „или лицем повезаним са

стечајним дужником, у смислу овог закона”.

У тачки 4) после речи: „директор” додају се запета и реч: „власник”, а после речи:

„дужника” додају се речи: „или лица повезаног са стечајним дужником, у смислу овог

закона”.

У тач. 5), 6), 7) и 9) после речи: „дужника” додају се речи: „или лица повезаног са

стечајним дужником, у смислу овог закона”.

- 2 -

Члан 5.

У члану 22. став 1. речи: „у већинској државној или друштвеној својини” замењују

се речима: „са већинским јавним или друштвеним капиталом”, а речи: „у већинској

државној својини” замењују се речима: „са већинским јавним капиталом”.

Члан 6.

У члану 23. став 2. тачка 3) мења се и гласи:

„3) има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске

академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке

струковне студије), односно у основном трајању од најмање четири године.”

У ставу 3. после речи: „које је правоснажно осуђено за“ додају се речи:

„кривично дело против привреде, против правног саобраћаја, против службене дужности,

као и за“.

Став 8. брише се.

Досадашњи став 9. постаје став 8.

Члан 7.

У члану 26. став 1. мења се и гласи:

„Стручни надзор над радом стечајних управника (у даљем тексту: стручни

надзор), врши овлашћена организација, у складу са посебним законом. На поступак

стручног надзора сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи

управни поступак.”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„У поступку стручног надзора овлашћена организација проверава да ли стечајни

управник обавља дужност стечајног управника у складу са овим законом,

националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике, као и

другим прописима.”

Досадашњи став 2, који постаје став 3, мења се и гласи:

„У случају утврђених неправилности у раду стечајног управника, овлашћена

организација, по спроведеном дисциплинском поступку, стечајном управнику за

утврђене повреде дужности изриче следеће мере:

1) опомену;

2) јавну опомену;

3) новчану казну;

4) одузимање лиценце.”

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „мере из става 2.” замењују

се речима: „мере из става 3.”.

После става 4. додају се нови ст. 5, 6. и 7, који гласе:

„Повреде дужности стечајног управника могу бити лакше или теже повреде

дужности.

У случају лакше повреде дужности могу се изрећи мере: опомена, јавна

опомена и новчана казна, а у случају теже повреде дужности могу се изрећи мере:

мера јавна опомена и новчана казна, мера новчана казна и мера одузимање

лиценце.

- 3 -

Министар ближе прописује које неправилности у раду стечајног управника

представљају лакше, а које теже повреде дужности стечајног управника.”

У досадашњем ставу 4, који постаје став 8, речи: „Решење из става 3.”

замењују се речима: „Решење из става 4.”.

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 9. и 10.

У досадашњем ставу 7, који постаје став 11, речи: „решења из става 3.”

замењују се речима: „решења из става 4.”.

Члан 8.

У члану 27. став 1. тачка 1) после речи: „неопходно” додају се запета и речи:

„као и радње побијања, ако би се побијањем увећала стечајна маса;”.

Тачка 4) мења се и гласи:

„4) састави извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника и да

га достави стечајном судији, одбору поверилаца и овлашћеној организацији;”.

После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:

„4а) састави пореске билансе са стањем на дан отварања и дан окончања

стечајног поступка, у складу са пореским прописима и да те билансе, са пореском

пријавом, достави надлежном пореском органу у роковима предвиђеним пореским

прописима;”.

У ставу 3. после речи: „разлучних”, додају се речи: „и заложних”, а после речи:

„разлучни” додају се речи: „и заложни.”

Члан 9.

У члану 28. став 1. речи: „које значајније утичу” замењују се речима: „које

имају или могу имати значајан утицај или последице”, а после речи: „набавка опреме веће

вредности” додају се запета и речи: „издавање у закуп”.

У ставу 3. речи: „као и да одбору поверилаца” замењују се речима: „као и да

свим члановима одбора поверилаца”.

У ставу 5. после речи: „није реаговао” додају се речи: „у року од осам дана од

дана пријема обавештења”.

Члан 10.

У члану 29. став 1. после речи: „овлашћеној организацији” додају се речи: „у року

од 20 дана од дана истека тромесечног периода”.

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:

„Стечајни управник је дужан да извештаје из става 1. овог члана стечајном

судији достави у писаном облику, а одбору поверилаца и овлашћеној организацији

електронским путем.

Овлашћена организација је дужна да извештаје, одмах по достављању, објави

на својој интернет страни.”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.

Досадашњи став 4. брише се.

Досадашњи ст. 5, 6, 7. и 8. постају ст. 6, 7, 8. и 9.

- 4 -

Члан 11.

У члану 31. став 4. мења се и гласи:

„Захтев за накнаду штете застарева у року од три године од дана брисања

стечајног дужника, односно стечајне масе из надлежног регистра, односно

правноснажности решења којим је потврђено усвајање плана реорганизације.”

Члан 12.

У члану 32. став 3. после речи: „из става 1. овог члана” додају се речи: „али

постоје други разлози који су у вези са испуњавањем обавеза стечајног управника”.

Став 4. мења се и гласи:

„Предлог из става 3. овог члана може се поднети на првом поверилачком

рочишту или најкасније у року од 60 дана од дана одржавања првог поверилачког

рочишта.”

Додаје се став 8, који гласи:

„Одредбе овог члана сходно се примењују и на разрешење привременог

стечајног управника.”

Члан 13.

У члану 35. став 1. реч: „најкасније” брише се.

У ставу 3. после речи: „стечајни повериоци.” додају се речи: „Вероватност

необезбеђеног потраживања разлучни повериоци могу доказивати достављањем

процене вредности имовине која представља предмет разлучног права. Процена

вредности предмета разлучног права мора да буде сачињена од стране овлашћеног

стручног лица (проценитеља) и не може бити старија од 12 месеци”.

Став 4. брише се.

У досадашњем ставу 6, који постаје став 5, после речи: „и чланова одбора

поверилаца” додају се речи: „који су дужни да у року од осам дана од дана избора

стечајном судији доставе своју контакт адресу, телефон и адресу електронске поште.”

У досадашњем ставу 8, који постаје став 7, после речи: „могу да закажу

скупштину поверилаца” додају се речи: „и предложе дневни ред.”

У досадашњем ставу 9, који постаје став 8, после речи: „огласној” додају се

речи: „и електронској”.

Члан 14.

У члану 36. став 1. после речи: „седница скупштине поверилаца” бришу се запета и

речи: „уколико скупштина поверилаца није формирана пре првог поверилачког рочишта”.

После става 5, додаје се нови став 6, који гласи:

„Стечајни управник на почетку рочишта даје стечајном судији и присутним

повериоцима преглед свих потраживања поверилаца који су лица повезана са стечајним

дужником, у смислу овог закона.”

Досадашњи став 6. постаје став 7.

Члан 15.

У члану 38. став 1. после речи: „Скупштина поверилаца” бришу се речи: „на првој

седници или”.

Став 3. мења се и гласи:

- 5 -

„Чланови одбора поверилаца могу бити стечајни повериоци, без обзира на висину

свог потраживања.”

После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:

„Стечајни поверилац може себе или другог стечајног повериоца предложити за

члана одбора поверилаца.

Повериоци који су истовремено запослени или бивши запослени код стечајног

дужника не могу имати више од једног члана одбора поверилаца.”

У досадашњем ставу 4, који постаје став 6, после речи: „Повериоци” додају се

речи: „који нису лица повезана са стечајним дужником, у смислу овог закона, а”.

После става 6. додају се нови ст. 7. и 8, који гласе:

„Повериоци који су лица повезана са стечајним дужником, у смислу овог

закона, осим лица која се у оквиру своје редовне делатности баве давањем кредита,

не могу бити чланови одбора поверилаца.

Сви чланови одбора поверилаца дужни су да суду, стечајном управнику и свим

повериоцима доставе електронску адресу за комуникацију.”

Досадашњи ст. 5, 6, 7, 8. и 9. постају ст. 9, 10, 11,12. и 13.

Став 13. мења се и гласи:

„Ако се на првом поверилачком рочишту не формирају поверилачки органи,

дужност одбора поверилаца врши пет поверилаца, осим лица повезаних са стечајним

дужником, у смислу овог закона, чија су појединачна необезбеђена потраживања

највећа према прегледу потраживања формираном за потребе гласања на првом

поверилачком рочишту.”

Члан 16.

У члану 39. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„Ако председник одбора поверилаца у року од 15 дана од дана добијања

предлога више од половине чланова одбора поверилаца не закаже седницу одбора

поверилаца, предлагачи могу да закажу седницу одбора поверилаца и предложе дневни

ред.”

Досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6. постају ст. 4, 5, 6. и 7.

Члан 17.

У члану 41. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Члан одбора поверилаца има право да о свом трошку ангажује једно или више

стручних лица која ће извршити анализу пословања стечајног дужника пре или током

стечајног поступка и анализу предузетих радњи од стране стечајног управника и сачинити

извештај који се, без одлагања, доставља осталим члановима одбора поверилаца,

стечајном судији, стечајном управнику и овлашћеној организацији. Стечајни управник је

дужан да ангажованом стручном лицу, без одлагања, омогући потпун приступ и увид

у пословне књиге, рачуноводствене исправе и другу релевантну документацију

стечајног дужника.”

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.

Члан 18.

Назив члана 49. мења се и гласи: „Разлучни и заложни повериоци”.

У члану 49. став 1. мења се и гласи:

- 6 -

„Разлучни повериоци су повериоци који имају заложно право, законско право

задржавања или право намирења на стварима и правима о којима се воде јавне књиге

или регистри и имају право на првенствено намирење из средстава остварених продајом

имовине, односно наплате потраживања на којој су стекли то право.”

У ставу 2. речи: „Повериоци из става 1. овог члана” замењују се речима:

„Разлучни повериоци”.

Додају се ст. 5, 6. и 7, који гласе:

„Заложни повериоци су повериоци који имају заложно право на стварима или

правима стечајног дужника о којима се воде јавне књиге или регистри, а немају

новчано потраживање према стечајном дужнику које је тим заложним правом

обезбеђено.

Заложни повериоци нису стечајни повериоци и нису разлучни повериоци. Заложни

повериоци су дужни да у року за подношење пријаве потраживања обавесте суд о

заложном праву, уз достављање доказа о постојању заложног права и изјаве о

износу новчаног потраживања према трећем лицу које је тим правом обезбеђено на

дан отварања стечајног поступка, чиме стичу својство странке.

Заложни повериоци не могу да бирају и да буду бирани у скупштину и одбор

поверилаца.”

Члан 19.

У члану 50. став 4. брише се.

Члан 20.

У члану 54. став 4. после тачке 3) додаје се тачка 4), која гласи:

„4) у четврти исплатни ред спадају потраживања настала две године пре дана

отварања стечајног поступка по основу зајмова, као и других правних радњи које у

економском погледу одговарају одобравању зајмова, у делу у којем ти зајмови

нису обезбеђени, а који су стечајном дужнику одобрени од стране лица повезаних са

стечајним дужником, у смислу овог закона, осим лица која се у оквиру своје редовне

делатности баве давањем кредита и зајмова.”

Члан 21.

У члану 55. додаје се став 5, који гласи:

„Изузетно од става 1. овог члана, стечајни поступак се не може покренути над

привредним друштвима која су регистрована за производњу наоружања и војне опреме

без претходне сагласности министарства надлежног за послове одбране.”

Члан 22.

У члану 58. став 1. после речи: „огласној” додају се речи: „и електронској

огласној”.

Члан 23.

У члану 59. став 1. после речи: „стечајни судија” додају се запета и речи: „као и

трошкова за регистрацију података о стечају у регистрима које води организација

надлежна за вођење регистра привредних субјеката, у складу са прописима којима се

одређује врста, висина и начин плаћања накнада за послове регистрације и друге услуге

које пружа организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката.”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

- 7 -

„Уколико се ради о правним лицима која су разврстана као микро правна лица у

складу са прописима којима се уређују критеријуми за разврставање правних лица,

предујам се не може одредити у износу већем од 50.000 динара.”

Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.

Члан 24.

У члану 61. став 2. мења се и гласи:

„Обавеза из става 1. овог члана односи се и на чланове извршног, управног и

надзорног одбора стечајног дужника којима је престала дужност отварањем

стечајног поступка, као и на контролне чланове друштва.”

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„Лица из ст. 1. и 2. овог члана дужна су да стечајном управнику одмах по

позиву предају рачуноводствене исправе, пословне књиге, печате, кључеве и шифре

стечајног дужника и да предају или омогуће приступ рачуноводственом софтверу.”

Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи:

„Стечајни судија може решењем, против којег није дозвољена жалба, наложити

стечајном дужнику, као и лицима из ст. 1. и 2. овог члана да, у одређеном року,

предају писани извештај о економско-финансијском стању стечајног дужника, као и све

податке, односно документацију за које стечајни судија оцени да су релевантни за

даљи ток поступка.”

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.

Додају се ст. 7. и 8, који гласе:

„Банке имају обавезу да без накнаде на захтев стечајног управника

доставе бројеве свих девизних и динарских рачуна, све изводе у електронској форми са

свих динарских и девизних рачуна, све уговоре о орочењу средстава стечајног

дужника, као и све уговоре о сефу.

Јавни регистри имају обавезу да без накнаде на захтев стечајног управника

доставе податке о имовини и правима стечајног дужника за период до пет година пре

отварања стечајног поступка.”

Члан 25.

У члану 62. став 2. тачка 4) после речи: „разлучних” додају се речи: „и заложних”.

Члан 26.

У члану 63. став 1. после речи: „огласној” додају се речи: „и електронској

огласној”.

Члан 27.

У члану 69. додаје се став 4, који гласи:

„Решење из става 2. овог члана, након правноснажности, стечајни судија

доставља надлежном регистру ради регистрације брисања мера обезбеђења, ако су

решењем о покретању претходног стечајног поступка изречене мере обезбеђења, и

то у року који не може бити дужи од три дана од дана правноснажности.”

- 8 -

Члан 28.

У члану 71. став 3. после речи: „огласној” додају се речи: „и електронској

огласној”.

Члан 29.

У члану 73. став 1. речи: „почетком дана истицања” замењују се речима:

„даном објављивања.”

Члан 30.

У члану 91. став 4. реч: „трговинским” замењује се речју: „привредним”.

Члан 31.

У члану 93. став 4. реч: „писмени” замењује се речју: „писани”.

У тачки 2) тачка и запета на крају замењују се тачком, а тачка 3) брише се.

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:

„Стечајни судија, на писани захтев разлучног повериоца који садржи процену

вредности имовине која је предмет разлучног права, сачињену од стране овлашћеног

стручног лица најкасније годину дана пре отварања стечајног поступка, доноси

одлуку о укидању или условљавању мера обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4)

овог закона или забране извршења или намирења из става 1. овог члана у односу на

имовину која је предмет разлучног права, ако је вредност предметне имовине мања

од износа обезбеђеног потраживања тог повериоца, а предметна имовина није од

кључног значаја за реорганизацију.”

Досадашњи став 5, који постаје став 6, мења се и гласи:

„О захтеву из ст. 4. и 5. овог члана стечајни судија одлучује у року од 15 дана

од дана пријема захтева.”

Досадашњи став 6. постаје став 7.

Члан 32.

У члану 102. став 2. речи: „Уколико је ствар отуђена током претходног

стечајног поступка након ступања на дужност привременог стечајног управника,

накнада штете представља обавезу стечајне масе.” бришу се.

Додаје се став 3. који гласи:

„Ако је ствар на којој постоји излучно право стечајни дужник неовлашћено отуђио

у току стечајног поступка, односно претходног стечајног поступка, излучни

поверилац може да захтева да се на њега пренесе право на противчинидбу, ако

противчинидба још увек није извршена, или да захтева противчинидбу из стечајне масе, ако

се ствар из стечајне масе још увек може излучити, или да захтева накнаду тржишне

вредности те ствари и накнаду за претрпљену штету, која се намирује као обавеза

стечајне масе.”

Члан 33.

У члану 107. став 2. после речи: „разлучни” додају се запета и реч: „заложни”.

Додаје се став 4, који гласи:

„Изузетно од става 3. овог члана, за заложне повериоце у листи наводе се

подаци из става 3. тач. 1) и 4) овог члана.”

- 9 -

Члан 34.

У члану 111. став 1. речи: „Повериоци подносе пријаве потраживања писмено

стечајном суду.” замењују се речима: „Повериоци пријаве потраживања подносе

надлежном суду у писаном облику”.

После става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе:

„Поверилац који је пријавио потраживање у стечајном поступку дужан је да у

пријави потраживања наведе и да ли постоје јемци за обавезу стечајног дужника, као и

да о поднетој пријави потраживања благовремено обавести јемце.

Поверилац је дужан да обавести стечајног управника о свакој наплати

потраживања од јемца, у року од осам дана од дана извршене наплате.”

Досадашњи став 6. постаје став 8.

Члан 35.

У члану 113. став 2. после речи: „оспорених потраживања” бришу се речи: „у року

од 40 дана од дана истека рока одређеног од стране стечајног судије за подношење

пријаве потраживања.”

Став 4. мења се и гласи:

„Стечајни управник је дужан да најкасније десет дана пре дана одржавања

испитног рочишта достави листу потраживања стечајном судији, који је дужан да је објави

на огласној и електронској огласној табли суда или да, уколико је листа несразмерно

велика, на огласној и електронској огласној табли суда истакне обавештење о месту

где се листа налази.”

У ставу 5. речи: „Стечајни управник је дужан да изврши личну доставу

обавештења оним повериоцима чија су потраживања оспорена” замењују се речима:

„Стечајни управник је дужан да изврши личну доставу обавештења оним повериоцима чија

су потраживања оспорена, најкасније 15 дана пре одржавања испитног рочишта”.

Члан 36.

У члану 114. став 4. мења се и гласи:

„Повериоци могу оспоравати пријављена потраживања других поверилаца до

закључења испитног рочишта на коме се испитују њихове пријаве потраживања.”

Члан 37.

У члану 116. додају се ст. 8. и 9, који гласе:

„Уколико је у закључку о листи утврђених и оспорених потраживања стечајни судија

дао стечајном управнику или повериоцу погрешан упут на парницу, лице које је

погрешно упућено на парницу може поднети захтев за исправку закључка у року од

пет дана од дана пријема закључка, односно од дана објављивања закључка на

огласној и електронској огласној табли суда, уз поштовање прописа којима се уређује

заштита података о личности, о коме је стечајни судија дужан да одлучи у року од три

дана.

До доношења одлуке стечајног судије по захтеву из става 8. овог члана не

теку рокови за покретање или наставак парничних поступака по упуту стечајног

судије.”

Члан 38.

У члану 117. став 1. после речи: „на парницу” додају се запета и речи: „односно

на наставак прекинутог парничног поступка”, а речи: „коју може да покрене у року

- 10 -

од осам дана” замењују се речима: „коју може да покрене, односно настави у року

од 15 дана”.

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Поверилац који није покренуо парницу или тражио наставак прекинуте парнице у

року из става 1. овог члана, губи то право и својство стечајног повериоца.”

Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.

Члан 39.

После члана 117. додаје се назив члана и члан 117а, који гласи:

„Пренос потраживања

Члан 117а

Утврђена и оспорена потраживања у стечајном поступку могу бити предмет

преноса.

Уговор о преносу потраживања закључују уступилац и прималац потраживања, с

тим да се потписи уговорних страна оверавају у складу са законом којим се уређује

оверавање потписа, рукописа и преписа, а стечајни дужник се писаним путем

обавештава о извршеном преносу.

Прималац има иста права као уступилац, а дужник може према примаоцу истицати

исте приговоре које је имао и према уступиоцу, као и приговоре које има само у

односу на примаоца, а у складу са овим законом.

Пренос потраживања из става 1. овог члана може се вршити у поступку

реорганизације, а у поступку банкротства до доношења решења о главној деоби.”

Члан 40.

У члану 120. став 3. после речи: „постоји неспособност плаћања” додају се

запета и речи: „посебно ако је рачун дужника био у непрекидној блокади у трајању од

најмање 30 дана,”.

Члан 41.

У члану 122. став 2. после речи: „постоји неспособност плаћања” додају се

запета и речи: „посебно ако је рачун дужника био у непрекидној блокади у трајању од

најмање 30 дана,”.

Члан 42.

У члану 123. додају се ст. 2. и 3, који гласе:

„Обезбеђење које је стечајни дужник дао за зајам, односно друге правне

радње које у економском погледу одговарају одобравању зајмова, лицу

повезаном са стечајним дужником, у смислу овог закона, осим лица које се у оквиру

своје редовне делатности бави давањем кредита или зајмова, у тренутку када је било

трајније неспособно за плаћање у смислу овог закона или у року од годину дана пре

дана отварања стечајног поступања над друштвом, не производи правно дејство у

поступку стечаја над друштвом.

Ако је стечајни дужник у последњој години пре отварања стечаја вратио кредит или

зајам лицу повезаном са стечајним дужником у смислу овог закона, осим лицу које

се у оквиру своје редовне делатности бави давањем кредита, сматраће се да је извршио

радњу намерног оштећења поверилаца која је подобна за побијање.”

- 11 -

Члан 43.

У члану 124. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Правном радњом стечајног дужника без накнаде сматра се и пропуштање

улагања жалбе, приговора, одговора на тужбу или изостанак са рочишта, ако је

сауговарач стечајног дужника стекао неку имовинску корист.”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 44.

У члану 132. став 6. после речи: „Републике Србије” додају се речи: „и на

интернет страни овлашћене организације.”

Члан 45.

У члану 133. став 1. после речи: „стечајни управник је дужан да” бришу се речи:

„стечајном дужнику” и запета.

Став 2. мења се и гласи:

„Стечајни управник је дужан да обавештење из става 1. овог члана достави

најкасније 15 дана пре дана објављивања огласа о продаји имовине јавним

надметањем или јавним прикупљањем понуда, односно 15 дана пре дана одржавања

продаје непосредном погодбом.”

У ставу 4. тачка 4) бришу се речи: „и услове”.

У ставу 6. после речи: „разлучних” додају се речи: „и заложних”, после речи:

„разлучни” додају се речи: „и заложни”, речи: „десет дана” замењују се речима: „пет

дана”, а после речи: „начин уновчења имовине” додају се запета и речи: „о чему

одлучује стечајни судија”.

У ставу 7. речи: „Стечајни дужник и повериоци” замењују се речима: „Повериоци и

друга заинтересована лица”.

У ставу 11. после речи: „разлучних” додају се речи: „и заложних”, после речи:

„трошкови продаје” додају се речи: „и други неопходни трошкови (трошкови процене

имовине, трошкови оглашавања, законске обавезе и сл),” после речи: „продатом

имовином” додају се речи: „и заложни”, речи: „у року од три дана” замењују се речима:

„у року од пет дана”, а после речи: „по основу продаје имовине” додају се запета и

речи: „односно наплате потраживања”.

Члан 46.

У члану 135. став 1. после речи: „разлучних” додају се речи: „и заложних”, после

речи: „усвоји предлог разлучног” додају се речи: „или заложног”, после речи: „намирење

разлучног” додају се речи: „и заложног”, а после речи: „предлога разлучног” додају се

речи: „или заложног”.

У тачки 2) после речи: „разлучног” додају се речи: „и заложног”.

У тачки 3) после речи: „разлучно” додају се речи: „и заложно”.

У тачки 4) после речи: „разлучног” додају се речи: „и заложног”.

Члан 47.

У члану 136. став 6. после речи: „разлучни” додају се речи: „и заложни”, речи:

„имали разлучно” замењују се речима: „имали обезбеђено”, а речи: „предмет

разлучног” замењују се речима: „предмет обезбеђеног”.

- 12 -

Члан 48.

У члану 144. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Изузетно, завршној деоби из става 1. овог члана може се приступити и ако у току

поступка стечаја стечајни управник, после више покушаја уновчења имовине стечајног

дужника на начин предвиђен овим законом, не успе да уновчи целокупну стечајну

масу, односно њен претежни део.”

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 49.

У члану 147. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„Вишак деобне масе у делу који је сразмеран учешћу вредности задружне

својине у укупној имовини стечајног дужника, односно задружног капитала у укупном

капиталу стечајног дужника, преноси се републичком задружном савезу чија је

задруга била чланица, односно задружном савезу основаном на територији на којој је

било седиште те задруге и користи се за оснивање нове задруге, односно за развој

задруге на територији на којој је било седиште те задруге.”

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 50.

У члану 156. став 1. после тачке 16) тачка на крају замењује се тачком и

запетом и додају се тач. 17), 18) и 19), које гласе:

„17) податке о лицима (за домаће физичко лице: лично име и ЈМБГ; за страно

физичко лице: лично име, број пасоша и државе издавања, односно ако је издата лична

карта за странца, лично име и лични број странца; за домаће правно лице: пословно име,

седиште и матични број; за страно правно лице: пословно име, седиште, број под којим се

то правно лице води у матичном регистру и држава тог регистра), која по основу плана

реорганизације постају чланови тог правног лица;

18) податке о лицима која су повезана са стечајним дужником, у смислу овог

закона;

19) процену вредности имовине стечајног дужника, не старију од шест месеци

пре дана подношења плана реорганизације.”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Независно стручно лице из става 1. тачка 10) овог члана не може да буде лице

које је запослено код стечајног дужника или лица које је повезано са стечајним

дужником, у смислу овог закона, као ни лице које је повезано са стечајним

дужником, у смислу овог закона.”

Досадашњи став 2. постаје став 3.

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, тачка 2) мења се и гласи:

„2) потписану изјаву већинских поверилаца по вредности потраживања сваке

планом предвиђене класе да су упознати са садржином плана реорганизације и спремни

да приступе на рочиште за гласање о плану реорганизације или гласају писаним путем;”.

У тачки 5) речи: „најкасније 60 дана” замењују се речима: „најкасније 90

дана”.

Члан 51.

У члану 157. после става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5, 6. и 7. који гласе:

- 13 -

„Права заложних поверилаца који нису разлучни повериоци не могу се мењати или

умањити планом реорганизације без њихове изричите сагласности.

Заложни повериоци не могу гласати о плану реорганизације.

Спровођење мера предвиђених планом реорганизације не може се вршити

супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције и закона којим се

уређује контрола државне помоћи, а надлежни орган поступа са нарочитом хитношћу и у

скраћеном поступку.

Ако је стечајни дужник разврстан као средње или велико правно лице у складу са

законом којим се уређују критеријуми за разврставање правних лица, подносилац плана

реорганизације дужан је да план реорганизације поднесе органу надлежном за заштиту

конкуренције и органу надлежном за контролу државне помоћи, ради прибављања

мишљења да ли су предвиђене мере у супротности са законом којим се уређује заштита

конкуренције и законом којим се уређује контрола државне помоћи.

Рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање од стране

поверилаца не може бити одржано пре доношења одлуке органа надлежног за заштиту

конкуренције и органа надлежног за контролу државне помоћи из става 4. овог члана.”

Досадашњи став 3. брише се.

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 8. и 9.

Члан 52.

У члану 158. додају се нови ст. 1. и 2, који гласе:

„Организација која је посебним законом одређена да обавља послове

стечајног управника из члана 19. став 2. овог закона овлашћена је да у име правног

лица које послује са већинским јавним или друштвеним капиталом поднесе унапред

припремљени план реорганизације.

Уколико је организација из става 1. овог члана подносилац унапред

припремљеног плана реорганизације, не може бити именована за независно стручно

лице које ће пратити спровођење плана.”

Досадашњи ст. 1, 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5, 6. и 7.

Члан 53.

У члану 159. став 1. речи: „Рочиште се одржава у року предвиђеном за

окончање претходног поступка.” бришу се.

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Решење о покретању претходног поступка за испитивање испуњености услова

за отварање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом

реорганизације, доставља се овлашћеној организацији и организацији надлежној за

вођење регистра привредних субјеката, ради објављивања, односно евидентирања.”

Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. постају ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12. и 13.

У ставу 4. речи: „на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Републике

Србије”, као и у најмање три високотиражна дневна листа који се дистрибуирају” замењују

се речима: „на огласној и електронској огласној табли суда и у „Службеном гласнику

Републике Србије”, као и у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира,”.

У ставу 6. тачка 2) речи: „у року који није краћи од 15 дана” замењују се

речима: „у року од 15 дана”.

Став 8. мења се и гласи:

- 14 -

„Рочиште за гласање о унапред припремљеном плану реорганизације не може

се одржати пре истека рока од 30 дана од дана објављивања огласа из става 3. овог

члана.”

У ставу 10. после речи: „стечајног дужника” додају се речи: „која може да важи

најдуже шест месеци и не може се поново одредити у истом поступку”.

Члан 54.

У члану 160. став 2. мења се и гласи:

„Стечајни судија ће, на захтев заинтересованог лица или по предлогу

привременог стечајног управника, извршити процену висине потраживања за потребе

гласања. Процена висине потраживања за потребе гласања врши се преко овлашћеног

стручног лица (проценитеља) и не може бити старија од 12 месеци.”

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„Ако од утврђеног датума стања пословних књига у ванредном извештају

ревизора из члана 156. став 4. тачка 5) овог закона до датума одржавања рочишта

протекне више од девет месеци, стечајни судија ће по службеној дужности наложити

привременом стечајном управнику или другом стручном лицу ангажованом у циљу

утврђивања тачности података да достави нови ванредни извештај, израђен од стране

другог независног ревизора, са стањем на последњи дан месеца који претходи

месецу у којем је дат тај налог.”

Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10.

У ставу 6. речи: „став 8.” замењују се речима: „став 9.”.

Члан 55.

У члану 163. став 2. после речи: „заинтересованог лица” додају се речи: „у року

од осам дана”.

Члан 56.

У члану 165. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:

„За сврху остваривања права гласа разлучних поверилаца стечајни судија врши

процену вероватноће намирења њиховог потраживања из оптерећене имовине.

Разлучни поверилац је овлашћен да суду за потребе процене из става 4. овог

члана достави процену вредности оптерећене имовине израђену од стране овлашћеног

стручног лица (проценитеља). Суд може привременом стечајном управнику наложити и

прибављање нове процене вредности те имовине од стране овлашћеног стручног лица

(проценитеља) ангажованог од стране привременог стечајног управника о трошку

предлагача плана. За износ потраживања који стечајни судија процени, на основу

савесне и образложене оцене свих достављених процена и изјашњења привременог

стечајног управника да се разлучни повериоци не могу намирити из оптерећене имовине,

разлучни повериоци остварују право гласа у оквиру класе потраживања стечајних

поверилаца у које је разврстано њихово потраживање.”

Досадашњи став 4. постаје став 6.

Досадашњи став 5. брише се.

Досадашњи став 6, који постаје став 7, мења се и гласи:

„Лица повезана са стечајним дужником, у смислу овог закона, осим лица која

се у оквиру своје редовне делатности баве давањем кредита, чине посебну класу

поверилаца и не гласају о плану реорганизације. У случају плана реорганизације

поднетог у стечајном поступку, потраживања повезаних лица намирују се на исти начин

- 15 -

и под истим условима као потраживања из класе стечајних поверилаца према исплатном

реду у које је разврстано њихово потраживање.”

Досадашњи ст. 7, 8, 9, 10. и 11. постају ст. 8, 9, 10, 11. и 12.

У ставу 11. речи: „Даном почетка примене плана реорганизације сматра се

дан који је одређен планом реорганизације, с тим да почетак примене тог плана не

може наступити пре истека најмање три односно највише 15 дана после доношења

решења којим се потврђује усвајање плана реорганизације.”, бришу се.

После става 12. додаје се нови став 13, који гласи:

„Даном почетка примене плана реорганизације сматра се дан одређен

планом реорганизације, с тим да тај дан не може бити пре дана правноснажности

решења о потврђивању плана реорганизације, нити по истеку рока од 15 дана од дана

правноснажности тог решења.”

Досадашњи ст. 12. и 13. постају ст. 14. и 15.

Члан 57.

У члану 166. став 3. речи: „стечајним и разлучним повериоцима” замењују се

речима: „стечајним, разлучним и заложним повериоцима”.

У ставу 4. после речи: „стечајни повериоци” додаје се запета, а речи: „и разлучни

повериоци” замењују се речима: „разлучни и заложни повериоци”.

Члан 58.

У члану 170. после речи: „акционарских друштава” додају се запета и речи: „као и

прописи којима се уређују привредна друштва у делу који се односи на поништавање

акција”.

Члан 59.

У члану 174. став 3. брише се.

Досадашњи став 4. постаје став 3.

Члан 60.

После члана 174. додају се називи и чл. 174а и 174б, који гласе:

„Искључива међународна надлежност

Члан 174а

Суд Републике Србије је искључиво надлежан за покретање, отварање и

спровођење стечајног поступка против стечајног дужника чије је средиште главних

интереса на територији Републике Србије (главни стечајни поступак). Исти суд је искључиво

мађународно надлежан и за све спорове који произлазе из стечајног поступка.

Средиште главних интереса треба да одговара месту одакле дужник редовно

управља својим интересима и које је као такво препознато од стране трећих лица.

У недостатку супротног доказа, претпоставља се да стечајни дужник има

средиште главних интереса у месту где се налази његово регистровано седиште.

Средиште главних интереса утврђује се према чињеницама које постоје у

моменту подношења предлога за покретање главног стечајног поступка.

Ако се средиште главних интереса стечајног дужника налази у иностранству, а

његово регистровано седиште се налази у Републици Србији, искључиво је надлежан суд

- 16 -

Републике Србије, ако се према праву државе у којој стечајни дужник има средиште

главних интереса не може покренути и отворити стечајни поступак на основу средишта

главних интереса.

Главни стечајни поступак обухвата целокупну имовину стечајног дужника, без

обзира да ли се налази у Републици Србији или у иностранству.

Када се регистровано седиште стечајног дужника налази у иностранству, а

средиште главних интереса на подручју Републике Србије, за спровођење поступка из

става 1. овог члана искључиво је надлежан суд Републике Србије.

Међународна надлежност према пословној јединици, односно имовини

страног стечајног дужника у Републици Србији

Члан 174б

Ако суд у Републици Србији није надлежан према одредби члана 174а став 1.

овог закона, надлежан је ако стечајни дужник има сталну пословну јединицу без

својства правног лица у Републици Србији (споредни стечајни поступак).

Под сталном пословном јединицом подразумева се било које место

пословања у којем стечајни дужник обавља економску делатност, употребом људске

радне снаге и добара или услуга.

Ако се у Републици Србији не налази средиште главних интереса, ни пословна

јединица стечајног дужника, већ само његова имовина, споредни стечајни поступак у

Републици Србији је могуће отворити и водити:

1) ако постоји стечајни разлог, али се у држави где стечајни дужник има

средиште главних интереса стечајни поступак не може водити због услова предвиђених у

стечајном праву те државе;

2) ако се према праву државе у којој стечајни дужник има средиште главних

интереса, стечајни поступак односи само на имовину у тој држави;

3) када се страна судска одлука о отварању стечајног поступка не може

признати.

За спровођење стечајног поступка надлежан је суд на чијем подручју се

налази стална пословна јединица стечајног дужника, а ако нема пословне јединице у

Републици Србији, суд на чијем подручју се налази имовина стечајног дужника.

Ако би више судова били месно надлежни за спровођење споредног стечајног

поступка, поступак води суд коме је прво поднет предлог за покретање стечајног

поступка.

Споредни стечајни поступак обухвата само имовину стечајног дужника која

се налази на територији Републике Србије.”

Члан 61.

Члан 177. мења се и гласи:

„Признање страног поступка и сарадњу са страним судовима и другим

надлежним органима спроводи суд на чијем подручју се налази седиште, односно

стална пословна јединица стечајног дужника.

Ако дужник нема седиште ни сталну пословну јединицу у Републици Србији, месно

је надлежан суд на чијем подручју се налази претежни део имовине стечајног дужника.

У случају да се стечајни поступак већ води у Републици Србији, суд који

спроводи стечајни поступак месно је надлежан за одлучивање о признању и сарадњи

са страним судовима и другим надлежним органима.”

- 17 -

Члан 62.

У члану 188. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„На главни и споредни страни поступак сходно се примењују одредбе чл. 174а и

174б овог закона”.

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. бришу се.

Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 4, 5. и 6.

У ставу 6. речи: „регистровано седиште у Републици Србији, односно чије је”, бришу

се.

Додаје се став 7, који гласи:

„Против решења којим се одбија предлог за признање страног поступка, страни

стечајни дужник, страни представник и повериоци имају право жалбе, у року од 15 дана.

Жалба не одлаже извршење.”

Члан 63.

У члану 192. став 1. мења се и гласи:

„После признања страног споредног поступка, ако је то неопходно ради

заштите имовине стечајног дужника или интереса поверилаца, суд може, на захтев

страног представника, пружити одговарајућу помоћ путем одређивања следећих мера:

1) забране покретања нових, односно прекид започетих поступака у вези са

имовином, правима, обавезама или одговорностима дужника, ако нису прекинути у

складу са чланом 191. став 1. тачка 1) овог закона;

2) забране извршења на имовини стечајног дужника, ако извршење није

прекинуто у складу са чланом 191. став 1. тачка 2) овог закона;

3) забране преноса, оптерећивања или другог располагања имовином

стечајног дужника, ако таква забрана није последица примене одредбе члана 191.

став 1. тачка 3) овог закона.”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„После признања главног или споредног страног поступка, ако је то неопходно

ради заштите имовине стечајног дужника или интереса поверилаца, суд може, на захтев

страног представника, пружити одговарајућу помоћ путем одређивања следећих мера:

1) извођење доказа саслушањем сведока или на други начин, као и пружање

података у вези са имовином, пословањем, правима, обавезама или одговорностима

дужника;

2) поверавање страном представнику или другом лицу које одреди суд

управљања или продаје имовине или дела имовине дужника која се налази у Републици

Србији;

3) продужење важења мера из члана 190. ст. 1. и 2. овог закона;

4) давање других овлашћења која има стечајни управник по основу овог

закона или одређивање других забрана у складу са овим законом.”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 64.

У члану 194. став 1. мења се и гласи:

- 18 -

„После признања страног поступка, страни представник може побијати правне

радње стечајног дужника по истом процесном праву које важи и за стечајног

управника.”

Члан 65.

У члану 199. став 2. мења се и гласи:

„Стечајни поступак из става 1. овог члана води се само у односу на имовину

стечајног дужника која се налази у Републици Србији. Изузетно, територијални стечајни

поступак може да обухвати и имовину стечајног дужника која се налази у

иностранству, у мери која је неопходна за остваривање сарадње у складу са чл. 196,

197. и 198. овог закона и којом би требало да се управља у оквиру тог стечајног

поступка.”

Члан 66.

После члана 204. додаје се назив члана и члан 204а, који гласи:

„Необавештавање о намирењу потраживања

Члан 204а

Ко у току стечајног поступка наплати своје потраживање од јемца или главног

дужника, а у року од осам дана од дана извршене наплате не обавести суд о наплати

потраживања, казниће се новчаном казном од 500.000 динара до 10.000.000

динара.”

Члан 67.

Подзаконски акти који се доносе на основу овлашћења из овог закона

донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 68.

Стечајни поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани

окончаће се по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог

закона.

Члан 69.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 181.

Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11).

Члан 70.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 10. овог закона, које се примењују

од 1. октобра 2014. године и одредбе члана 1. став 2. овог закона, која се

примењује од 1. јануара 2015. године.__


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку